Mezhebi Tefsirler Nedir, Ünlü Örnekleri, Hakkında Bilgi

"Mezhebi tefsirler", İslam terminolojisinde, farklı İslam mezheplerinin doktrinlerine ve yorumlarına dayanarak yapılan tefsir çalışmalarını ifade eder. İslam dünyasında farklı mezhepler bulunmaktadır ve her birinin kendi tefsir geleneği vardır.

Her mezhebin tefsir geleneği, o mezhebin inanç ve uygulamalarına göre şekillenir. Örneğin, Sünni İslam'ın dört ana mezhebi (Hanefi, Şafiî, Maliki ve Hanbeli) kendi tefsir geleneğine sahiptir. Her mezhebin tefsir geleneği, o mezhebin kurucusunun, önde gelen alimlerinin veya takipçilerinin yorumlarına dayanır.

Mezhebi tefsirler, genellikle o mezhebin fıkıh görüşlerine uygun olarak Kur'an'ı yorumlar. Bu tefsirler, o mezhebin inançlarını, uygulamalarını ve hukuki görüşlerini yansıtır. Mezhebi tefsirler, o mezhebin takipçileri tarafından önemli kabul edilir ve o mezhebe bağlılık duyanlar tarafından tercih edilir.

Her ne kadar mezhebi tefsirler belirli bir mezhebin perspektifinden yapılsa da, genellikle herkes tarafından okunabilir ve incelenebilir. Ancak, mezhebi tefsirlerin belirli bir mezhebin öğretilerine ve yorumlarına dayandığını göz önünde bulundurmak önemlidir.


Mezhebi Tefsirler
. Ehl-i sünnet dışında yer alan mezhep ve fırkalar içinde tefsir ilmine en fazla katkıda bulunan ekol Mu’tezile olmuştur. Bu mezhebin hare­keti uzun soluklu olmamışsa da ilk dö­nemde yazılan dirayet tefsirleri içerisin­de önemli bir yeri vardır. Ebû Bekir el-Esam ve Ebû Ali el-Cübbâî’nin tefsirleri, Ebû Müslim el-İsfahânî’nin Câmicu’t-te’-vîl’i, Kâdî Abdülcebbâr’ın Tenzîhü’l-Kur-ân ‘ani’l-metâ’in’i ile Müteşâbihü’l-Kur’an’ı ve Zemahşerî’nin el-Keşşâfı Mu’tezile ekolünün önemli tefsirleridir. Sonuncusunun Sünnî müfessirler üze­rinde de geniş etkisi olmuş ve hakkında çalışmalar yapılmıştır. Şîa âlimleri de bir­çok Kur’an tefsiri hazırlamışlardır. İmâmiyye Şîasf ndan Muhammed el-Bâkır, Câbir el-Cu’fî, Zeyd b. Ali, Ca’fer es-Sâdık ve Ebü’l-Hasan el-Askeri’ye çeşitli tefsir­ler nisbet edilmişse de bugün mevcut olan en eski Şiî tefsirleri, Muhammed b. Hacer el-Becahtî’nin 311 de (923) tamamladığı Beyânü’s-sa’âde fî makami’l-‘ibâde’si ile Ali b. İbrahim b. Hâşim el-Kummî’nin eseridir. Bu konu­da en yaygın olanı ise Tabersî’nin Mecmau’l-beyân’ıdır. Ebû Ca’fer et-Tûsî’nin Tefsîrü’t-Tibyân’ı, Feyz-i Kâşânî’nin Tefsîrü’ş-şâfî’si Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’nin el-Mîzân fî tefsîri’l-Kur’ân’ı diğer önemli çalışmalar arasında sayılabi­lir. Şia’nın Zeydiyye koluna mensup âlim­ler çok sayıda tefsir kaleme almış olup bunların en meşhuru Şevkânî’nin rivayet ve dira­yet metodunu birlikte kullandığı Fethu’l-kadîr. Haricî âlimlerinin de bir­çoğu günümüze ulaşmayan tefsirleri var­dır. Muhammed b. Yûsuf Ettafeyyiş’in Himyânü’z özellikle İbâzıyye ko­lunun görüşlerini ortaya koyması bakı­mından dikkate değer bir çalışmadır.


 

Daha yeni Daha eski