Nüvvab Medresesi -Şumnu- Medresetü’n Nüvvab Tarihçe, Hakkında Bilgi

Medresetü’n-nüvvâb. Bağımsızlık sonrası Bulgaristan’da müslümanların dinî eğitim ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan müessese.

1877-1878 Osmanlı Rus Harbi’nin ar­dından geçen zaman içinde Bulgaristan 1908’de bağımsızlığını elde etmiş, bu tarihten itibaren Bulgaristan müslümanları, kendi dinî ve içtimaî ihtiyaçlarını ar­tık İstanbul’a bağlı olarak sürdüremeye­ceklerini anlamışlardı. Bu sırada Bulga­ristan ile Osmanlı Devleti arasında 6-19 Nisan 1909’da imzalanan İstanbul Pro­tokolü ve bu protokol esas alınarak 29 Eylül 1913’te imzalanan İstanbul Muahedenâmesi’nin ikinci ek protokolünün 7. maddesi gereğince nüvvâb (müftü veya müftü vekili) yetiştirmek üzere dinî bir okulun açılması kararlaştırıldı. Ancak I. Dünya Savaşı dolayısıyla bu karar uzun süre uygulanamadı. Dönemin Bulgaristan çarı tarafın­dan 23 Mayıs 1919’da onaylanan ve 26 Haziran 1919 tarihli Hükümet Cerîde-si’nde yayımlanan Bulgaristan Müslü­manları Müessesât-ı Dîniyye İdare ve Teş­kilâtı Nizamnâmesi’nin ilgili maddeleri­ne göre kurulması planlanan okulun malî kaynaklan tesbit edilerek önemli bir adım atılmış oldu. Önce beş yıllık talî kısmının açılmasına karar verildikten sonra Medresetü’n-nüvvâb’ın Nizamnâme-i Esâsî Program ve Dahilî Tâlimatnâmesi’nin ha­zırlanması için Başmüftü Süleyman Faik Efendi’nin 12 Haziran 1920 tarihli emir­namesi gereğince bir komisyon oluşturul­du. Bu komisyonun hazırladığı nizâmnâ­me kabul edilerek yürürlüğe kondu.[Bul­garistan Müslümanları Müessesâl-ı Dîniy­ye İdare ve Teşkilâtı Nizâmnâmesi, s. 3]

Anlaşmalarda adı geçen Medresetü’n-nüvvâb’ın bir benzeri Süleymaniye Medresesi’ne bağlı olarak 1854’te İstanbul’da açılan Muallimhâne-i Nüvvâb olup 1885′-te ismi Mekteb-i Nüvvâb, 1908’de Mekteb-i Kudât, 1909’dan itibaren Medrese­tü’l-kudât olarak değiştirilmiştir. Şumnu’da Şerif Halil Paşa Camii (Tombul Ca­mii) Külliyesİ’nde ve civarında açılacak olan Medresetü’n-nüvvâb’da, komisyonda yer alanların çoğunluğunun eğitimci olması dolayısıyla din derslerinden çok fen derslerine ağırlık veren bir program izlendi. Çünkü komisyonun asıl hedefi, kurulacak müessesenin adı Medresetü’n-nüvvâb olmakla birlikte müftü veya müf­tü naibi yetiştirmekten ziyade âcil ihti­yaçları karşılamaya yönelik öğretmen ye­tiştirmekti. Medresetü’n-nüvvâb’ın programıyla ilgili bu gelişmeler bölgede uzun yıllar devam eden fikrî tartışmaların te­melini oluşturmuş nihayet eğitim görmüş çok az sayıdaki insanın üç gruba ayrılmasına sebep ol­muştur. Bunlardan ilki çağın bilgileriyle donanmış din âlimi yetiştirmeyi hedefli­yordu. Bu kurum on iki yıl sürecek olan rüşdî, talî ve âlî şeklinde üç kademeli bir medrese olacaktı. İkinci grubu teşkil eden ıslahatçı ve ittihatçılar Medresetü’n-nüvvâb’ın mevcut haliyle te­sisi için çaba gösteriyordu. Üçüncü grup­takiler ise din eğitimine tamamen karşı olan Batılılaşma yanlısı gazetecilerden oluşmaktaydı.

Bu tartışmalar arasında 1922-1923 öğ­retim yılında Medresetü’n-nüvvâb’ın talî kısmı açıldı. Esasen birbirinden farklı gibi görünen bu üç eğilimden birinci ve üçün­cü gruptakilerin talepleri de Medresetü’n-nüvvâb’ın açık kaldığı değişik dönemler­de kısmen gerçekleşti. Öte yandan oku­lun açılışından kısa bir süre sonra 5 Şu­bat 1923 tarihinde öğrenciler arasındaki iş birliğini arttırmak, kardeşlik duygula­rını geliştirmek, kütüphane kurmak ve konferanslar düzenlemek üzere Öğren­ciler tarafından Müsterşidler Cemiyeti adıyla bir dernek kuruldu ve amacına uygun olarak Medresetü’n-nüvvâb’ın tarihi boyunca çok aktif rol oynadı. Gerek ılımlı ıslahatçı ve ittihatçıların müfredata yön vermesi, gerekse adı geçen Öğrenci der­neğinin gayretleriyle okul Bulgaristan müslümanlarınm dinî ıslahat çabalarının da odağı haline geldi. Bu zihnî yapılan­mada Muhammed Abduh’un talebelerin­den olan Yûsuf Ziyâeddin Ezheri’nin rolü büyüktür.

Medresetü’n-nüvvâb’ın rüşdiye mezun­larına yönelik olan müfredat programı modern eğitim kurumlarına uygun bi­çimde hazırlanmıştı. Kur’an, Arapça, Fars­ça, fıkıh, kelâm, ahlâk. İslâm tarihi gibi derslerin yanında müfredatın büyük kıs­mını matematik, botanik, coğrafya, Bul­garca, Bulgaristan tarihi, umumi tarih, Türk edebiyatı, hüsn-i hat, resim, tabii bilimler, kozmoloji, kimya, fenn-i tedris ve terbiye gibi dersler oluşturuyordu. 1933 yılında talî kısmına lise statüsü ve­rilince ayrıca pedagoji, jeoloji, beden eği­timi, el işleri ve mûsiki dersleri ilâve edil­di. Medresetü’n-nüvvâb’ın 18 Ekim 1930′-da açılan üç yıllık âlî kısmında ise fıkıh, usûl-i fıkıh. Mecelle, usûl-i muhâkemât-ı şer’iyye, medhal-i ilm-i hukuk, hukük-ı düvel, ferâiz, ahkâm-ı evkaf, ilm-i iktisat, hukük-ı idare derslerinin yer aldığı bir eğitim verilmekteydi.

Bulgar Komünist Partisi’nin 9 Eylül 1944 tarihinde gerçekleştirdiği ihtilâl­den kısa bir süre sonra Bulgaristan Türk Azınlığı Konferansı’nda Medresetü’n-nüv­vâb’ın bir Türk lisesine çevrilmesi, Bulgar liseleriyle eşit haklara sahip olması, âlî kısmının da Yüksek Pedagoji Enstitüsü’-ne dönüştürülmesi teklif edilmişti. Bu süreçle birlikte millî duyguların dinî hissiyatla çatıştığı şeklin­deki bir algılama sonucu okulun dinî ni­teliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı ve sadece sembolik olarak Kur’an ve Arapça dersiyle muâmelât-i dîniyye dersi bırakıldı. 1945-1946 öğretim yılında eğitim süresi beş yıldan dört yıla indirildi. İdareciler ve bazı hoca­lar görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca ilk defa Medresetü’n-nüvvâb’a kız öğrenci kayde­dildi. 1949 yı­lında din dersleri kaldırıldı ve okul Nazım Hikmet Türk Lisesi adını aldı.

Medresetü’n-nüvvâb’dan mezun olan­lar müftü, müftü vekili, imam ve şer’İyye mahkemelerinde kâtip olabiliyordu. Ay­rıca öğrenciler, Bulgaristan Türkleri’nin din hizmetlerini ifa etmek üzere ramazan aylarında müslümanların bulundu­ğu bölgelere giderek halkı irşad ederler­di. Bu sayede bir yandan tecrübelerini arttırırken bir yandan da kendilerinin ve okullarının ihtiyaçları için yardım toplar­lardı.

Kurumun âlî kısmının ilk mezunlarını vermesiyle müftülük görevine sadece bu kısımdan tayin yapılması kararlaştırıldı. Okul ilk mezunlarını 1925-1926 öğretim döneminde vermesine rağmen mezun­lara öğretmenlik haklarının tanınması çok uzun zaman aldı ve bu süreçten iti­baren Batılılaşma yanlılarının yoğun ıs­rarları ile Medresetü’n-nüvvâb’ın üçüncü sınıftan itibaren pedagoji ve ilahiyat şek­linde iki bölüme ayrılması gündeme getirildi. Neticede 28 Haziran 1933 tarihin­de Medresetü’n-nüvvâb mezunlarına öğ­retmenlik hakkı verildi. Bu hakkı elde et­mek için 1927’de başlayan talebe boykot­ları bir gelenek halini aldı ve daha sonra da okulun kapandığı 1950 yılına kadar de­ğişik vesilelerle devam etti. Medresetü’n-nüvvâb’ın talî kıs­mından 1947’dekapatılıncaya kadar 676, âlî kısmından 1945 yılındaki son dönem dahil toplam on dönemde altmış yedi kişi mezun oldu.

Medresetü’n-nüvvâb’da okutulacak ders kitaplarının bulunmayışı sürekli problem olmuş, özellikle ilk yıllardaki İm­kânsızlıklar dolayısıyla klasik kaynaklar­dan takrir edilen dersler zamanla kitap haline getirilmiştir. Yûsuf Ziyâeddin Ezherî’nin yazdığı tefsir, hadis, hadis usu­lü, fıkıh, kelâm, İslâm tarihi ve âdaba dair eserler ihtiyacı büyük ölçüde karşılamış­tır. Ayrıca Şerif Halil Paşa Kütüphanesi’n-deki Arapça, Farsça ve Türkçe eserler de kitap ihtiyacını karşılamada yardımcı ol­muştur. Medresetü’n-nüvvâb’da son za­manlar hariç ezber yerine tahlile ve müzakereye dayalı bir eğitim sistemi benim­senmiştir.

Açık kaldığı yirmi yedi yıllık süre bo­yunca Medresetü’n-nüvvâb’da sırasıyla Emrullah Efendi, Yûsuf Ziyâeddin Ezherî, Ahmed Hasan (Davudoğlu), liseye dönüş­türüldükten sonra da Beytullah Şişman müdürlük yaptı. Kapatıldığı döneme ka­dar aralıksız hocalık yapan Yûsuf Ziyâed­din Ezherî ve Süleyman Sırrı’nın da ara­larında bulunduğu otuz altı hocadan üçü Bulgar, altısı Türkiyeli, diğerleri de Bul­garistan Türkü idi. Hocalardan onu Med­resetü’n-nüvvâb’ın âlî kısmından mezun olmuştu. Yine bunların önemli bir kısmı Medresetü’n-nüvvâb’dan mezun olmuş kişilerdi. 1950 yıllarında yaşanan tehcir olayları dolayısıyla Ahmet Davudoğlu, Os­man Keskioğlu, Hafız Nazif Konuk, İsmail Ezherli. Osman Kılıç, Halil Ali Osman Aydoğdu’nun da içlerinde yer aldığı hocala­rın önemli bir kısmı Türkiye’ye göç ede­rek çeşitli kurumlarda hizmet etti.

Medresetü’n-nüvvâb 1950 yılından iti­baren fiilen kapalı olmasına rağmen ora­da hocalık yapanlar veya mezun olanların hizmetleri gerek Türkiye’de gerekse Bul­garistan’da 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir. Bu dönemde biri Şumnu’daki Medresetü’n-nüvvâb’in binasında olmak üzere açılan üç imam hatip lisesi ve Sof­ya’da kurulan Yüksek İslâm Enstitüsü, Medresetü’n-nüvvâb’ın talî ve âlî kısım­ları gibi Bulgaristan müslümanlannın din görevlisi ve din âlimi ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet göstermektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski