Yusuf Ma Dexin Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ma Dexing (1794-1874) Çinli müslüman âlim.

Batı Yunnan bölgesinde bulunan Tal-he’de (günümüzdeki Xiaguan) doğdu. Ti­caretle uğraşan bir ailenin çocuğudur. Da­ha ziyade Ma Fuchu olarak bilinmekle bir­likte Yunnanese müslümanları arasında en yüksek dinî rütbeye sahip olduğu için Ma Lao Baba ve Yûsuf isimleriyle de anı­lır. Buhârî soyundan Seyyid Ecel Şemseddin’in torunu olduğu, din âlimleri yetiş­tirmiş olan ailesi tarafından İslâmî gele­neklere göre eğitildiği söylenir. Bununla birlikte Batı kaynakları onun mahallî Çin okulunda okuduğunu ve bu sırada Çin klasiklerine vâkıf olduğunu ileri sürer. İs­lâm dini ve Arapça eğitimine medresede devam ederek “ahung” olan Ma Dexing eğitimini, Shanxi’de Hu Denzhou’nun dör­düncü nesil talebesi Zhou Baba’nın yanın­da sürdürdü, daha sonra öğretmenlik mesleğine başladığı ve çok sayıda med­rese açtığı yer olan Yunnan’a döndü.

Ma Dexing, politik ihtirasları olmama­sına rağmen 1857’de Doğu Yunnanese müslümanlarının lideri olarak ilân edildi ve bu yüzden 1855-1873 Yunnanese isya­nıyla ilişkilendirildi. Ancak İslâm ile Konfüçyanizm’in kan dökmeye karşı olma­sından dolayı Ma Dexing silâhlı mücadele verenleri fikirlerinden vazgeçirdi. müslü-manların meşru yollardan hak arayışında bulunmaları gerektiğini savundu. Olay­lar esnasında Yunnan’ın Manchu hükü­metiyle barışçı bir çözüm arayışında bu­lunmasına rağmen onlarla mücadele eden müslüman direnişçilere manevî desteği­ni de sürdürdü.

Bir müddet sonra liderliği bırakan Ma Dexing kendini dinî hizmetlere adadı; Manchu tarafından Yunnan şeyhülislâmı rütbesiyle ödüllendirildi. Bu teveccühü Manchu’dan bir barış işareti olarak de­ğerlendiren Ma Dexing, Batı Yunnan’da Du Wenhiu başta olmak üzere müslüman direnişçi liderleri ikna etmeye ve Manchu’nun önerdiği ateşkes teklifini kabul ettirmeye çalıştı. Ancak bu öneriyi benim­semeyen Du Wenhiu yenilerek idam edildi. Direnişçilerin Manchu tarafından bas­tırılması ve müslümanların toplu halde öldürülmesinden sonra Ma Dexing, Yun­nan valisinin uyguladığı zulüm ve baskı­lara rağmen ülkesini terketmedi. 1874 yılında direnişle doğrudan ilişkisi bulun­makla suçlandı, nihayet camide Kur’an okurken şehid edildi.

Ma Dexing Çin İslâm tarihinde ileri gö­rüşlü, uzlaşmacı ve İslâm’ı savunan bir kişi olarak tanınmıştır. İslâm ile Konfüçyanizm’i uzlaştırma hususunda kendisin­den öncekileri takip etmiş ve dünya gö­rüşü evrensel kardeşlik ve yardımlaşma ilkeleri üzerine kurulmuştur. Ona göre İs­lâm’ın Allah’ı Konfüçyanizm’in Tlan’ıdır, çünkü her ikisinin de birliğine ve âlemin tek yaratıcısı olduğuna inanılmaktadır. Ma Dexing, ayrıca İslâmî kozmoloji anlayışını yorumlamak için Song-Ming okulu­nun metafizik ilkelerinden yararlanmış­tır. Ona göre Konfüçyüs ve talebelerinin öğretileri İslâm ile uyuşmaktadır.

Çalışmaları İslâm ile Konfüçyanizm ara­sında bir uzlaşma vasıtası olarak kabul edilen Ma Dexing’in talebeleri onun çalış­malarının müslüman ve Han toplulukla­rına barış getirdiğine inanmış, Han Çin âlimleri de Ma Dexing’in ilkelerinin arala­rındaki çatışmayı yavaşlatabileceğine kanaat getirmişlerdir. Bu âlimler, onun çalışmalarının tıpkı Konfüçyüs ve Mencius’un ahlâk klasikleri gibi hizmet gör­düğünü ifade etmişlerdir. İslâmî inançla­rı savunma esasına dayanan bu uzlaştır­ma metodu sayesinde Ma Dexing, Çin’e has unsurlar taşıyan bir İslâm anlayışı or­taya koymuştur.

Üretken bir âlim olan Ma Dexing. Arap­ça ders notlarından Kur’an tefsirine ka­dar çok çeşitli alanlarda eser kaleme al­mıştır. Otuzu aşan eserlerinin çoğu müslümanlara dinî inançları ve dinî terimleri öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bunların içinde en tanınmışı 1841’de çıktığı hac yolculuğunu anlatan Arapça seyahatnâmesidir. Öğrencisi Ma Anli’nin Choojin adıyla Çince’ye çevirdiği eser (Yinchuan 1988) Batılı Çin uzmanları tarafından onun en iyi çalışmalarından biri olarak kabul edilir. Eser, Çinli bir müslümanın kaleme aldığı ilk hac seyahatnamesi olması ya­nında Ma Dexing’in hayatının en önemli bir safhasını da aydınlatmaktadır. Ma Dexing’in Sidian Yaohui (dört kanunun özeti) adlı eseri (Xining 1988) onun dinî ve ilmî seviyesini göstermesi açısından önemlidir. Müellifin İslâm inançlarını ol­dukça başarılı bir yöntem ve üslûpla or­taya koyduğu kitap dört bölümden oluş­maktadır. Birinci bölüm imanın şartları, ikinci bölüm namazın önemi, üçüncü bö­lüm hayat ve ölüm hakkındadır. Üçüncü bölümde dünya hayatıyla öteki âlemi an­latan müellif, bu konuda sadece Sünnî anlayışı vererek sapık inanışları reddet­mekle kalmamış, ayrıca mevcut Çin kül­türünden etkilenen Çinli müslümanların inançlarındaki müphem noktalan da ay­dınlatmaya çalışmıştır. Eserin dördüncü bölümünde iyi ve kötünün ne olduğu an­latılmaktadır. Burada İslâm’daki çeşitli mezheplerin ve tarikatların doktrinleriyle bunların kaynaklarını açıklayan müelli­fin bu kitapta ortaya koyduğu İslâm ve Konfüçyanizm hakkındaki tesbitleri, onun kendisinden öncekilerin hiçbir zaman ula­şamadığı dinî ve felsefî derinliğini gözler önüne sermektedir. Eser Çinli müslüman tarihçiler tarafından da takdir edilmiş, İslâmî Çin edebiyatının en kapsamlı ve sistematik ürünü olarak değerlendiril­miştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski