el-Metalibul Aliye - Razi Kitabı, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Metâlibü’l-‘âliye. Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) kelâma dair en hacimli eseri.

Müellif eserin mukaddimesinde, “Bu ilm-i üâhîye dair kitabımızdır” demekte (1, 33), beşinci kitapla (V, 7) Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki yazma nüshanın sekizinci kitabının başın­da Kitâbü’l-Metûlibn-‘âliye adını zikretmektedir. Eserin tesbit edilebilen tek baskısında İse isim el-Metâlibü’l-‘âliye mine’î-cilmi’l-ilâhî şeklinde kay­dedilmiştir. Dokuz kitaptan (matbu nüs­hada cüz) oluşan eserin ilk kitabı bir giriş­le üç bölümden meydana gelmektedir. Girişte kelâm ilminin önemi, ulûhiyyete ilişkin aklî bilginin değeri. Allah’ın varlığını ve sıfatlarını bilmenin yollan gibi konular ele alınmıştır. Birinci bölümde Allah’ın zo­runlu (vacip) varlık oluşuna ait kesin ka­nıtların tahliline girişilir. On dört fasıldan ibaret olan bu bölümde filozoflarca ge­liştirilen imkân deliliyle kelâmcıların kul­landığı hudûs delili etrafında ayrıntılı bilgi verilir. Üç fasıldan oluşan ikinci bölümde felekler ve ay altı âleminde bulunan isbât-ı vâcib delilleri zikredilir. Vücûb. vücûd, ira­deler, taayyün ve mahiyet gibi kavramla­rın tartışıldığı üçüncü bölümde varlık-mahiyet ilişkisi, ayrıca ilâhî sıfatların ya­ratıklardan ve onlara ait niteliklerden ta­mamıyla farklı oluşu, Allah’ın ezelî ve ebe­dîliği gibi konular yedi meselede incele­nir (I, 33-332).

İkinci kitap iki bölümden meydana ge­lir. On yedi fasıl şeklinde düzenlenen birin­ci bölümde Allah’ın tenzihi sıfatları üze­rinde durulmuş, üç fasıldan oluşan ikinci bölümde Allah’ın birliği, kelâmcıların bu­na ilişkin kanıtlan ve vahdaniyetin ilâhî zâta zait bir nitelik olması gibi konular ele alınmıştır. Dokuz babdan ibaret olan üçüncü kitapta sübûtîfîcâbî) sıfatların sa­yısı, insanı fiil yapmaya sevkeden sebep­ler, insanın kadir ve fail oluşunun anla­mı, Allah’ın âlim olduğuna dair deliller ve cüz’iyyâtı bilmesi; Allah’ın mürîd, semî’, basîr, mütekellim, kadîm, baki, hay ve hakîm olması, filozoflarla diğer din mensup­larının kadir anlayışı, Allah’ın isimleri, tekvîn-mükevven aynîliği, teklif-i mâ iâ yu-tâkın fiilen vuku bulması ve aklın ilâhî fiilleri iyi veya kötü olarak değerlendir­mesine ilişkin tartışmalar zikredilir (III, 5-358). Eserin dördüncü kitabı iki bölüm­den meydana gelir. Birinci bölümde âlemin kıdemini ileri sürenlerin delilleri in­celenir, buna mukabil ilâhî sıfatlardan el­de edilen kanıtlara ve semavî kitapların âlemin hudûsuna temas eden bahislerine yer verilir. İkinci bölümde âlemin hudûsunu benimseyenlerin görüşleriyle bun­lara dair aklî ve naklî deliller. Allah’ın fâil-i muhtar olduğunu gösteren aklî ve naklî kanıtlar, Dehriyye’nin reddi, filozofların sudur teorisinin eleştirisi. Seneviyye’nin tenkidi ve tenasühün reddi gibi konular tartışılır.

Beşinci kitabın on bir fasıldan oluşan birinci bölümünde zamanın varlığını ka­bul edenlerle etmeyenlerin delilleri, za­manın mahiyeti, bitişik kemiyetlerden ibaret olmayışı, an. dehr ve sermed kav­ramları arasındaki farklar ve zamanın hudûsu gibi problemler incelenmiş, yedi fasıl halinde düzenlenen ikinci bölümde mekân hakkındaki farklı görüşlerle bun­ların kanıtlarının tahlili, boşluğun (halâ, feza) varlığı veya yokluğuna dair delillerin değeri gibi konular ele alınmıştır ei-MefâJibü’J-‘âJiye’nin altıncı ki­tabı dört bölümden ibarettir. Sekiz fasıl­dan meydana gelen birinci bölümde filo­zoflarla kelâmcıların cisim tanımlan ve kelâmcıların atomun varlığına ilişkin kanıtları sı­ralanır. On fasıldan oluşan ikinci bölüm­de atomun varlığını reddeden filozoflara ait deliller anlatılır. Üç fasıl halinde düzen­lenen üçüncü bölümde cismin boyutları­nın sonluluğu, zat ve mahiyet itibariyle cisimlerin benzerliği gibi konular incele­nir. Yine üç fasıldan meydana gelen dör­düncü bölümde heyulanın varlığını kabul edenlerle bunu reddedenlerin delilleri hakkında bilgi verilerek heyûlâ diye temel bir maddenin bulunmadığı ileri sürülür. (VI, 5-216).

Sekiz bölümden oluşan yedinci kitabın ilk bölümü dört fasla ayrılmıştır. Burada ruh (nefis) hakkında farklı görüşler, ruh­ların gruplandırılması, ruhanî varlıkları inkâr edenlerle kabul edenlerin delilleri zikredilir. Yedi fasıldan meydana gelen ikinci bölümde insan ruhuna ait farklı gö­rüşler, ruhu cismanî cevher kabul edenle­rin delilleri, İbn Sina’nın ruhu soyut cev­her olarak nitelemesi, ruhun cisimden so­yutlanmış olduğuna ilişkin zayıf deliller, ruhun varlığının kesin delilleri ve ruhun bedenden ayrı bir mevcudiyeti bulundu­ğuna dair naklî deliller açıklanır. Yirmi İki fasla ayrılan üçüncü bölümde insan ruhu­nun nitelikleri, ruhların farklılık arzetme-sinin sebepleri, ruhun yeri ve kalple bağ­lantısı, Aristocu ruh görüşü, ruhların ha­dis veya kadîm olması, tenasüh, bedenin ölümünden sonra ruhun bekasına dair deliller, ruhun bekası, idraklerin yanı sıra bedenî faaliyetleri de ruhun sağlaması ve idrakin ölümden sonra devam etmesi, ka­bir ziyaretinden ölünün yararlanma key­fiyeti, insan ruhunun özellikleri ve hay­vanların ruhları gibi konulara temas edi­lir. Üç fasıldan oluşan dördüncü bölümde cin ve şeytan diye isimlendirilen süflî ruh­ların mevcudiyeti, bunların varlığına dair kanıtlar, vesvese ve ilhamın hakikati ba­hislerine yer verilir. Dokuz fasıldan ibaret olan beşinci bölümde feleklerin ve yıldız­ların ruhlu varlıklar olması, buna dair de­liller ve nitelikleri, Kur’an’a göre melekle­rin nitelikleri ve meleklerin insanlardan üstün oluşu gibi konular işlenir. (VII, 7-429).

Eserin sekizinci kitabı üç bölüm halin­de nübüvvet konusuna ayrılmıştır. On beş fasıldan meydana gelen birinci bölümde nübüvveti inkâr edenlerin delilleri, hari­kuladenin imkânsızlığını ileri sürenlerin dayanakları, mucizenin nübüvveti kanıt­ladığını savunanların delilleri, mucizenin tevatüre dayanması ve tevatüre yönelti­len eleştiriler, peygamberlerin, nübüvvet­lerini zedeleyen davranışlarının olup olma­dığı gibi konular ele alınır. Yedi fasla ayrı­lan ikinci bölümde peygamberlerin inanç ve davranış alanında insan bilgisinin eksikliklerini tamamlaması esasına dayanan ispat yöntemi, Kur’an’da temas edilen bu yöntemin hissî mucizeyle yapılan ispat­tan üstün olması, Hz. Muhammed’in di­ğer peygamberlerden üstünlüğü, filozof­ların mucizeye ve peygamberin mucize gösterme imkânına bakışı gibi konular açıklanır. Altı fasıl olan üçüncü bölümde sihir ve türleri, tılsımlar, yıldız ve burçla­rın etkilerinin bulunup bulunmadığı vb. hususlara temas edilir. (VIII, 7-196).

Dokuz bölüm halinde düzenlenen do­kuzuncu kitap insanların iradî fiillerine ve kader konusuna ayrılmıştır. Bu kitapta iradî fiillerin yaratılması meselesinde ileri sürülen farklı görüşler, bu fiillerin Allah tarafından yaratıldığına ve insanın bir fiili yapmak veya terketmekte bağımsız ol­madığına ilişkin aklî deliller, bir şeyin yokluktan varlık alanına çıkmasında insan gücünün etkisinin bulunmadığına dair delillerin açıklanması ve imanla inkârın Allah’ın yaratmasıyla gerçekleştiğini gös­teren kanıtlar hakkında bilgi verilir. İradî fiillerin Allah tarafından yaratıldığına iliş­kin Kur’an’da, hadislerde ve sahabe söz­lerinde yer alan deliller, Mu’tezile’nin bu konuda ileri sürdüğü aklî ve naklî daya­nakların tahlili gibi meseleler bu kitapta yer verilen diğer konulardandır (IX, 5-390). el-Metâlibü tabiat felsefe­sinden başka ulûhiyyet, nübüvvet, kader, ayrıca ruh konularında ayrıntılı bilgi ve­rilmiş, VII. (XIII.) yüzyıla kadar geliştirilen naklî, aklî ve felsefî deliller zikredilerek değerlendirilmiş, isbât-ı vâcibde imkân ve itkân delillerine ağırlık verilmiş, nübüv­vetin ispatında hissî mucize yerine peygamberlerin bilgi mucizeleri öne çıkarıl­mış, ruhun varlığına dair naklî deliller tah­lil edilmiş ve insanın ezelde belirlenen plan çerçevesinde hareket ettiği.görüşü savu­nulmuştur. Müellifin kitabın çeşitli yerle­rine o kısmı bitirme tarihini kaydetmesin­den anlaşıldığı üzere eserin telifine 603 (1206-1207) yıiında başlanmış, vefatın­dan sekiz ay önce [Muharrem 606 sonları / Ağustos 1209 başları] bitirilmiştir. Bu açı­dan eserin Fahreddin er-Râzî’nin son bil­gi ve kanaatlerini yansıttığını söylemek mümkündür. el-Metâlibü’l-‘âliye, mü­ellifin tefsiri dahil oimak üzere hemen bü­tün eserlerinde görüldüğü gibi kitap, bab ve fasıl tasnifinde aşırıya kaçan, zaman zaman ahenkli olmayan ve sonuç olarak okuyucunun zihnini dağıtan bir sisteme sahiptir.

Süleymaniye Kütüphanesi’nde yazma nüshaları bulunan el-Metâlibü’l-‘âliye’-yi Ahmed Hicâzî es-Sekkâ tahkik ederek yayımla­mıştır. Eser Çelebizâde Abdurrahman Efendi tarafından şerhedilmiş Hûnecî tarafından da Muhtasarü’l-Metâlibi’l-‘âliye adıyla özetlenmiştir. Seyfed-din ei-Âmidî de el-Metâlibü’l-‘âliye’yi el-Me’âhiz ‘ale’r-Râzî adıyla özetlemiş ve Râzî’yi yer yer eleştirmiştir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski