el-Muhtasar - Ebü'l-Fida Muhtevası, Özellikleri, Hakkında Bilgi

el-Muhtasar. Ebü’l-Fİdâ’nın (ö. 732/1331) umumi tarih türündeki eseri.

Tam adı el-Muhtaşar fî ahbâri’l-beşer olan eserin mukaddimesinde müel­lif kaynaklarını açıkladıktan sonra tarihçi­ler arasındaki ihtilâflara temas eder. Bu arada Tevrat nüshaları hakkında bilgi ve­rir. Ayrıca meşhur tarih kitaplarından der­lediğini söylediği, peygamberler arasında­ki zaman dilimini gösteren bir cetvel ko­yar. İki bölümden oluşan eserin beş kıs­ma ayrılan birinci bölümü Hz. Âdem’den itibaren peygamberler tarihi, İslâm önce­si dönemde yaşamış çeşitli dinlere men­sup kavimler, milletler ve devletlerle Arap kabilelerine dair bilgi ihtiva eder. Bu kısım Resûl-i Ekrem’in ataları ve Fil Vak’ası ile ni­hayete erer. Hz. Peygamber’in doğumuy­la başlayan ikinci kısımda 729 yılı sonuna (Ekim 1329) kadar meydana gelen hadise­ler ve bu dönemde kurulan devletler kro­nolojik sırayla ele alınır. 730-749 (1330-1348) yılları arasında cereyan eden olay­lar, naşirler tarafından İbnü’l-Verdînin Te-ümmetü’I-muhtaşar’ından iktibas edile­rek esere eklenmiştir.

Ebü’l-Fidâ, el-Muhtaşar’in 628 (1231) yılına kadar olan kısmında İzzeddin İbnü’1-Esîr’in el-Kâmil ü’t-târîh”mi özetle­yerek kitabına almıştır. Bunun dışında Ebû îsâ Ahmed b. Ali el-Müneccim’in Kitâbü’l-beyân ‘an târihi sini zamâni’l-câlem ‘ala sebîîi’l-hücce ve’I-burhân, Hamza e!-fs-fahânî’nin Târîhu sini mülûki’i-arz ve’l-enbiyâ\ Bîrûnfnin el-Künûnü’l-Mesı:ûdîl el-Âşârü’l-bâkıye, Tahkiku mâ li’1-Hind, Sâid el-Endeiüsî’nin Tabakâta’l-ümem, İbn Miskeveyh’İn Tecâribü’l-ümem, Umâ-re el-Yemenfnin Târihu’l-Yemen, Abdü-lazîz b. Şeddâd es-Sanhâcî’nin el-Cem1 ve’1-beyân fî ahbâri’1-Kay revân [601] Ali b. Zâfir’in ed-Düve-lü’1-münkatfa, İbn Münkız’ın Kitûbü’l-İ’tibâr, Şehristânînin el-Müel ve’n-ni-hal, İbn Saîd el-Maçjribî’nin el-Muğrib ü hule’l-Mağrib, İbn Vâsıl’ın Müiemcü’l-kürûb, İbnü’l-Adîm’in Buğyetü’Maleb ü târihi Haleb ve İbn Ebü’d-Dem’in et-Tâ-rihu’l’kebîr’ınden [602] istifade etmiş, bunlardan bazısını eserin mukaddimesinde açıklamıştır. Müellifin günümüze ulaşmayan bazı kitapları da kaynak olarak kullandığı anlaşılmaktadır.

Sade bir üslûpla yazılan el-Muhtaşâr’m Ebü’l-Fidâ’nın bizzat katıldığı veya gördü­ğü olayları anlattığı kısımları Eyyubîler ve Memlükler tarihi açısından birinci dere­cede kaynak durumundadır. Müellif kay­naklardaki bilgileri tahkik ve teyit etme­den kullanmamış, bu arada kendi sahala­rında uzman kişilerin eserlerine başvur­mayı da ihmal etmemiştir. Nitekim onun Firavunlar ve Mısır tarihi konusunda İbn Hannûn et-Taberî’nin, Yunan filozofları hakkında Şehristânî ve İbnü’l-Kıftrnin, Mo­ğollar ve Hârizmliler hakkında Nesevî’nin, Halep tarihi konusunda İbnü’l-Adîm’in eserlerini kaynak olarak kullandığı görül­mektedir. Öte yandan doğruyu yanlıştan, gerçeği hurafe ve efsaneden ayırt etmek için özen göstermiş, hurafelerin nasıl or­taya çıktığını anlatarak okuyucuyu uyar­mış, olayları o güne ve geleceğe etkisi açı­sından değerlendirmiştir.

Kısas-ı enbiyâ konusunda vei lerde Ebü”l-Fidâ da diğer tarihçi! tâb-ı Mukaddes’e dayanmıştıı tan bilgi naklederken Tevrat’ın Grekçe ve Sâmirîce nüshaları ar; lunan farklılıklara işaret etmes çe Tevrat’ın daha doğru olduğı mesi müellifin bu konuda da t olduğunu göstermektedir. E: Hintliler, Yunanlılar, Çinliler git rin özellikleri, ilim ve sanatları malûmat içermektedir. Kitapts bî, ilmr, içtimaî ve siyasf harek nı sıra Ebû Bekir er-Râzî, Fârâ nâ, Nasîrüddîn-i Tûsî, İmam Ş veyhi, Yahya b. Ziyâd el-Ferrâ, Muhammed b. Cerîr et-Taberî, İz nü’1-Esîr ve Fahreddin er-Râzî ve filozoflar hakkında da değt bulunmaktadır. Ebü’l-Pidâ, ola umumi tarihçiler gibi hicrette kronolojik bir sırayla kaydetti o yıl vefat eden meşhur şahıs tına dair malûmat vermiş, öze ve edebiyat âlimleri, şairler, tal hendisler ve filozofların hayat natlı ifadelerle anlatmıştır.

el-Muhtaşar çok erken tarihlerde şar­kiyatçıların ilgisini çekmiş ve bazı kısımla­rı başta Latince olmak üzere çeşitli dillere çevrilerek Arapça aslıyla birlikte yayımlan­mıştır.

Eserin Arapça metni dört cüz (iki cilt) olarak ilk defa 1286’da (1869) İstanbul’da basılmış ve daha sonra çeşitli baskıları ya­pılmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski