el-Muhtasar - Kuduri Muhtevası, Özellikleri, Hakkında Bilgi

el-Muhtaşar. Kudûrî’nin (ö. 428/1031) Hanefi fıkhına dair eseri. Hanefî mezhebinde en çok mel metinlerden biridir. Mâl ründe Halîl b. İshak el-CündîY taşarı için olduğu gibi Hanefî de de “el-kitâb” dendiği zanin bu eseri kastedilir.

Yaklaşık 12.000 meseleyi içerdiği söyle­nen eî-Muhtaşar diğer klasik fıkıh eserlerinde olduğu gibi kitap ve bab sistemine göre düzenlenmiştir. Bi­rinci kitap taharet, son kitap ferâiz olup genellikle taharet, namaz, oruç, zekât, hac, alışveriş, boşama, cinayetler ve dava gibi geniş muhtevalı konular çeşitli alt başlıklara (bab) ayrılmış, diğer bölümler ise “kitab” başlığı altında işlenmiştir. Mü­ellif küçük bir risale yazmak amacıyla başladığı eserin büyü’ bölümünü biraz uzatmış, rehin bölümünden itibaren orta bir seviye tutturmuştur; bu sebeple bazı konuların kısa, bazılarının genişçe işlen­diği görülür.

Özlü muhtevası dolayısıyla eserde Kur’an ve Sünnetten delillere çok az yer ve­rilmiş, Hanefî mezhebi dışındaki mezhep­lerin görüşlerine temas edilmemiştir. Mez­hep imamları arasındaki hiyerarşi gözeti­lerek Ebû Hanîfe’nİn veya onun bulundu­ğu tarafın görüşleri birinci sırada ele alın­mış, daha sonra Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan’ın ittifak ettiği hususlar, Ebû Yûsuf’un tek başına kaldığı ve Muhammed b. Hasan’ın tek başına savundu­ğu görüşler zikredilmiştir.

Kudûrî, el-Muhtaşar yazarken yarar­landığı kaynaklar hakkında bilgi verme­mekle birlikte yapılan karşılaştırmalardan eserde hem muhteva hem sistem bakı­mından Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin el-Muh-faşar’ından büyük ölçüde istifade edildi­ği anlaşılmaktadır; hatta Kudûrî’nin bu eserinin Tahâvî’nin el-Muhtaşar’ının bir Özeti olduğu söylenebilir.

eî-Muhtaşar düzenli sistematiği, zen­gin muhtevası ve sade üslubuyla Hanefî fıkıh tarihinde hem ders kitabı hem te­mel başvuru kaynağı olarak şöhret kazan­mıştır. Alâeddin es-Semerkandî, Tuhfetü’l-iukaha adlı eserini yazarken Kudû­rî’nin kitabını esas aldığı, hatta onu şerhe giriştiği gibi Burhâneddin el-Mergînânî, Hanefî mezhebi­nin temel kitaplarından olan el-Hidâye’-sini büyük ölçüde Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin el-Câmi’u’ş-şağir ile ei-Muhtaşar’dan, Muzafferrüddin İbnü’s-Sâ-âtî de Mecma’u’l-bahreyn’i eî-Muhta­şar ile Ebû Hafs en-Nesefî’nin eî-Manzû-metü ‘n-Nesefiyye’sinden yararlanarak yazmıştır. Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan İbrahim el-Halebî’-nin Mülteka’l-ebhurunun ana kaynakla­rından biri de Kudûrfnin bu eseridir, el-Muhtaşar’m birçok şerh ve ta’lik ile günü­müze ulaşması da Hanefî mezhebi kay­nakları arasındaki yerini göstermektedir. Eser birçok defa basılmıştır.

Şerhleri

l. Ebû Bekir el-Haddâd, es-Si-râcü’l-vehhâc. Birgivî’nin muteber sayıl­mayan zayıf kitaplardan biri olduğunu söy­lediği eseri bizzat Haddâd el-Cevheretü’n-neyyire adıyla kısaltmış Ahmed b. Muhammed b. İkbal de el-Bahrü’z-zâhir ismiyle tecrid ve ihtisar etmiştir.

2. Abdülganî b. Tâlib el-Meydâ-nî, el-Lübâb fî şerhi’l-Kitâb. En tanın­mış şerhidir.

3. Muhammed Âşık İlâhî el-Berenî, et-Teshîlü’z-zarûrî H-mesâ^i-li’l’Kudûrî Kitap soru-cevap şeklinde düzenlenirken el-Muhtctşar’m sistematiğinde küçük değişiklik­ler yapılmış ve eserde bulunmayan bazı başlıklar ilâve edilmiştir.

4. Câruilah ez-Zemahşeri, Şerhu Muhtasarı’İ-Kudûrî.

5. Habbâzî, Şerhu Muhtaşari’l-Kudûrî.

6. Ebû Nasr Ahmed b. Mu­hammed el-Akta’ el-Bağdâdî, Şerhu Muhtaşari’l-Kudûrî, İbn Kutluboğa, eserdeki garîb hadisleri Şerhu ğarîbi’İ-ehâdîşi’1-mez-kûre fi Şerhi Muhtasarıl-Kudûrî li’l-Akta adıyla şerhetmiştir.

7. Hâherzâde, Şerhu Muhtaşari’l-Kudûrî. Eser Fevâ’idü’l-Kudûrî, Şerhu müşkilâti’l-Kudûrî ve Hallü müşkilâti’l-Kudûrî  adıyla da anılır. Süley­maniye Kütüphanesindeki Müşkilâtü Kudûrî isimli eser de bu şerhin muhtasarı niteli­ğindedir.

8. Muhammed b. Ahmed el-İs-bîcâbî, Zâdü’l-fukahâ.

9. Muhtar b. Mahmûd ez-Zâhidî, el-Müc-tebâ I Şerhu Muhtaşari’l-Kudûrî.

10. Hüsâmeddin Ali b. Ahmed el-Mekkî er-Râzî, Hulâşatü’d-delâ’iî fî tenkîhi’l-mesâ’il. Tâceddin İbnü’t-Türkmâ-nî, bu şerh için anlaşılması zor olan konu­larla İhmal edilen bazı meseleler ve hadis­lerinin tahrîci hakkında üç ta’likat yazmış­tır. Bu şerhin hadislerini et-Turuk ve’l-vesâ’il ilâ marifeti ehâdîşi Hulâşati’d-delâ3il adlı eserinde tahrîc eden Abdül-kâdir el-Kureşî, Hulaşatü’d-deltfiîı ay­rıca şerhettiği gibi burada ve el-Hidâ-ye’de adları geçen âlimleri kısaca tanıttı­ğı bir eser de kaleme almıştır. Hüsâmed­din Ali b. Ahmed er-Râzî, Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin el-Câmfu’ş-şağîr ve Tahâvî’nin el-Muhtaşar’ gibi bazı te­mel metinlerde bulunup da Kudûrî’nin muhtasanndaki hükümlere uymayan me­seleleri Tekmiletü’l-Kudûri adlı eserinde toplamış, bunu Huîâşatü’d-delâ’H’ın sis­tematiğine uygun şekilde düzenlemiş ve daha sonra bu tekmileyi de şerhetmiştir.

11. Yûsuf b. Ömer es-Sûfî el-Bezzâr. Câmiu’l-muzmerât ve’l-müşkilât. Bu şerhin başında fıkıh ilminin fazileti,  fıkıh  âlimleri,  fetva vermenin şartlan, fetvanın âdabı, İctihad ve taklid gibi konulara dair bir bölüm bulunmak­tadır.

12. Muhammed b. Yûsuf es-Se­merkandî, el-Fıkhü’n-nâfic.

13. Ebü’I-Meâlî Abdürrab b. Mansûr el-Gaznevî, Mültemesü’l-ihvân.

14. Ebû Abdullah Re-şîdüddin Mahmûd b. Ramazan er-Rûmî, el-Yenâbf fî maarif eti’1-uşûl ve’t-tefâ.

15. İbn Kutluboğa, Taşhîhu’l-Kudûri  Şaban 868 (24 Nisan 1464) tarihli müellif  çekmiştir bulunan eser, kütüphane kayıt­larında et-Tercîh ve’t-tenkih Cale’l-Ku-dûn, ef-Tercîfy ve’t-taşhîh cale’l-%udûn, Taş-hîhu Muhtaşari’l-Kudûrî, Şerhu müşkilâti’l-Kudûrî ve Haşiye ‘a/d Muhtaşari’l-Kudûn  adıyla da geçmek­tedir. Şevket Kerâsnîş’in Medine el-Câmi-atü’l-İslâmiyye’de yüksek lisans tezi olarak neşre hazırladığı eser Ebû Muhammed Şerif Mağ-ribîzâde tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

16. Abdürrahim b. Ali el-Âmidî, el-Mühimmü’z-zarûrî.

17. Ebû Ya’küb Yûsuf b. Fazl el-Erzincânî, Şerhu’l-Kudûrî.

18. Abdullah b. Hüseyin b. Hasan b. Hâmid, fiadâ’iku’l-‘uyûn û Şerhi Muhtaşari’l-Kudûrî.

19. Bedreddin Ah-med b. Muhammed er-Râzî. Şerhu Muhtaşari’l-fMüşküâti’jKu-dûrî.

20. İlyâs b. A1İ, Şerhu Muhtaşari’l-Kudûrî

21. Ömer b. Dânişmend, Şerhu Muhtaşari’l-Kudûrî.

22. Bostanzâde, Şer­hu Muhtaşari’l-Kudûrî.

23. Cemâleddin Mutahhar b. Hüseyin el-Yezdî, el-Lübâb Şerha Muhtaşari’î-Kudûrî.

Kaynaklarda ayrıca ei-Muhtasar’a İb-nü’l-Muhaddis er-Res’anî, İsmail b. Hüse­yin el-Beyhaki, Muhammed b. Resul el-Mûkânî, Muhammed b. Abdullah eş-Şib-!î, Ebû İshak İbrahim b. Abdülkerîm el-Mevsılî, Muhammed Şah b. Muhammed Ebü’l-Abbas Muhammed b. Ahmed el-Mahbûbî, Nasır b. Hüseyin el-Alevî el-Bestî, Nasr b. Muhammed el-Huttelî, İbn Vehbân gibi müelliflerin şerh ve haşiye yazdıkları belirtilmektedir.

Şâfıî fakihi Abdürrahim b. Muhammed el-Mevsılî. Zahîrüddin Muhammed b. Ömer en-Nevcâbâzî, müfessir ve edip Münşî el-Muhtaşaft ihtisar etmiş, Ebü’l-Muzaffer Muhammed b. Es’ad el-Hakîmî ile Ebû Bekir b, Ali el-Amilî de eseri naz-Tercümeleri. el-Muhtaşar’ı Ch. Solvet Fransızca’ya, Rosenmüller cihadla ilgili kısmını Latince’ye G. N. Bousquet – L. Bercrıer muamelâta dair bir bö­lümünü Fransızca’ya, Georg Helmsdörfer, nikâhla ilgili kısmını Des Abul Hasarı Ahmed ben Moham-med el Koduri aus Bagdad moslemi-lisches Eherecht nach hanefitischen Grundschriften herausgegeben adıyla Almanca’ya tercü­me etmiştir.

Eserin Türkçe’ye ilk çevirisinin ne zaman yapıldığı tesbit edilememiştir. Londra’da School of Oriental and African Studies’in öğretim üyelerinden Mr. Mundy’nin özel kitaplığında kayıtlı (nr, 89) Türkçe Kudûrî çevirisinin baş tarafı eksik olup 888 (1483) yılında istinsah edilmiştir. Eser, Türkler’in edebî yazı dilinden İslâm sonrası Oğuz ya­zı diline geçiş aşamasında yazılmış bir ki­tap olarak nitelenmektedir. Ayrıca Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi’nde müellifi belli olmayan, 949’da (1542) istinsah edilmiş Tercüme-i Kudû­rî adlı bir eser bulunmaktadır.

el-Muhtaşar’ın bilinen diğer Türkçe çe­virileri şunlardır:

1. Muhammed Emin Fe-him Paşa, Tercüme-i Kudûrî. Azîziyye adıyla meşhur olan ter­cümede eserin metni kelime veya cümle­ler halinde parantez içerisinde yazılmış, arkasından Türkçe’si verilmiştir,

2. Hüse­yin Hüsnü, Sual ve Cevaplı Kudûrî Şe-rîf Tercümesi. Eserin ta­haretten hacca kadar olan bölümleri mad­deler haline getirilerek tercüme edilmiştir.

3. İsmail Müfîd Efendi, Tercüme-i Muh-tasar-i Kudûrî.

4. Muzaf­fer Ozak, Kudûrî-i Şerif Tercümesi: Su-alli-Cevaph.

5. Süleyman Fahri, Kudûrî Metin ve Tercümesi.

6. Ali Arslan, Kudûrî Metni Tercemesi.

7. Seyyid Fahreddin, Kudûrî Tercümesi.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski