el-Muktetaf Dergisi Tarihçe, Muhteva, Yazarlar, Hakkında Bilgi

el-Muktetaf. 1876-1952 yılları arasında Beyrut ve Kahire’de yayımlanan aylık ilmî ve edebî dergi.

1876 yılının ortalarında Beyrut Ameri­kan Üniversitesi’nden yeni mezun olan Ya’-küb Sarrûf ile Fâris Nimr’in gayretleriyle kurulmuş ve toplam 121 cilt çıkmıştır. Der­ginin amacı öncelikle Avrupa’da meyda­na gelen çağdaş ilmî yükselişe ayak uy­durmak, ilmî yenilikleri ve gelişmeleri ya­kından takip ederek modern bilim ve tek­nolojiyi Arap okuyucusuna ulaştırmaktır. Adı geçen kurucular, başlangıçtan itiba­ren konuların seçimi ve derginin geliştiril­mesine büyük özen göstermişlerdir. İlim, edebiyat, sanat, fen, ziraat, ticaret, tari­hî eser, çağdaş keşif ve icatlar gibi geniş bir yelpazede yayım hayatını sürdüren el-Muktetaf kısa zamanda yaygınlaşarak şöhrete kavuşmuş ve büyük bir okuyucu kitlesine hitap etme imkânı bulmuştur. Arapça dergiler içinde en uzun soluklu ol­masıyla da “Arapça dergilerin pîri [şeyhu’l-mecellâtİ’l-Arabiyye] diye nitelendirilmiş­tir.

Sultan Abdülaziz’in hoşgörüsünü fırsat bilen el-Muktetaf yazarları Osmanlı Devleti’nde temsil edilen şark hayatını ve Os­manlı sultanı ile onun valilerini eleştirme­ye başlamışlardır. Daha sonra dergi Batı devletlerinde gerçekleştirilen yeniliklerle Batfnın elde ettiği, ülkeleri Suriye’nin de ulaşmasını gerekli gördükleri yükselişe dik­kat çekmeye, dolayısıyla kamuoyu oluş­turmaya çalışmışlardır. Ancak bu durum birçok Suriyeli’nin şiddetli tepkisini çek­miş, Osmanlı Devleti’nin meseleye el koy­masına ve Suriye basınını kontrol altına almasına yol açmıştır. Bunun üzerine tngilizler’in Mısır’ı işgalini savunacak olan el-Mukaitam gazetesini çıkarmak üzere Lord Cromer’in yaptığı daveti fırsat biler Ya’küb Sarrûf ile Fâris Nimr Kahire’ye göetmiştir. el-Muktetaf’m Kahire’deki  sayısı 1 Ocak 1884’te çıkarılmış ve bu sa­yı derginin IX. cildinin altıncı sayısını oluş­turmuştur. Dergi, Mısır’daki yayım haya­tının üzerinden bir yıl geçmeden âlimler ve idareciler tarafından büyük ilgi gör­müştür.

Bilim ve teknoloji konularını kolay anla­şılır bir şekilde anlatan makalelere yer ve­rilen dergide yeni ilmî keşif ve haberlerin duyurulduğu bir bölüm bulunmaktadır. Ayrıca okuyuculardan gelen sorular ve bun­lara verilen cevaplar müstakil bir bölüm teşkil etmektedir. Seçtiği konularla son il­mî gelişmelerin izlenmesi hususunda bü­yük bir misyon üstlenmiş olan dergi kendi anlayışına uygun düşen yazıları İslâm di­niyle çelişse bile yayımlamaktan çekinme­miştir. Bu yüzden eî-Muktetaî ile Mârûnî hıristiyanlarca Beyrut’ta yayımlanan el-Beşîr gazetesi arasında birçok tartışma çıkmıştır. Bunların en meşhuru insanın maymundan türediğini iddia eden Dar-win’in evrim teorisidir. el-Muktetaf bu konuda Darwin’i savunurken el-Beşîr ga­zetesi bunun semavî dinlerle çelişen asıl­sız bir teori olduğunu ispata çalışmıştır. Dergide ağırlıklı olarak pozitif bilimlere dair yazılara yer verilmiş olmakla birlikte çeşitli sosyal konularla ilgili yazılar da ya­yımlanmıştır. Bunlar arasında Cemîl Nahle’nin Asur tarihi, Harvey Porter’in tarih felsefesi, İbrahim el-Yâzicî’nin Sâmî dillerin asil, Vedf el-Hû-rî’nin kadın hakları, Muhammed Hüseyin Heykel’in irade hürriyeti, Hasan Mahmûd’un çağdaş ede­biyatta hikâye, ve Muhammed Mütevellî’nin İslâm Filozofu Kindî’ye dair makaleleri zikredi­lebilir. Derginin daimî yazarları arasında tıpta Beşâre Zelzel, Emîn Ma’lûf, Nikola Nimr, Selîm el-Mevsılî ve İbrahim Şeddû-dî; lugatta ve dilde İbrahim el-Yâzicî, Sü­leyman el-Bustânî ve Hüseyin el-Cisr; şi­irde Emîr Şekîb Arslan, Vedî el-Hûrî, Ah-med Şevki, Hafız İbrahim, Es’ad Dâgır; ta­rihte Corcî Zeydân, İskender Ma’lûf, Hu-neyn el-Hûrî; basında Abdülkâdir Hamza, Ahmed Teymûr, Muhammed Kürd Ali, Corcî el-Hûrî; edebiyat ve müsbet ilimler­de Kasım Emîn. Mahmûd Bâşâ el-Felekî, Refîk el-Azm ve Süleyman el-Abd gibi isim­ler dikkat çeker. Yetmiş alt yıllık yayım ha­yatının dokuz yılını Suriye’de, altmış yedi yılını Mısır’da geçiren dergide Ya’küb Sar-rûf, Fuâd Sarrûf, Bişr Fâris, İsmail Maz-har, Nikola el-Haddâd ve Sebîrû el-Cisrî başyazarlık görevini yürütmüştür.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski