el-Muvatta - İmam Malik Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

el-Muvatta. İmam Mâlik’in (ö. 179/795) sahih rivayetleri derlediği eseri.

Müellif, Medineli bazı âlimlerin hadis ki­tabından çok fıkıh kitabına benzeyen “el-Muvatta” adlı çalışmalarını gördükten son­ra Hz. Peygamber’in hadisleriyle birlikte Medine halkının uygulamasını yansıtan sahabe görüşlerini ve tabiînin fetvalarını da toplamak üzere bu eseri kaleme almış ve ona ei-Muvafta gözden geçirilip ayıklanan, kolayca anla­şılan, üzerinde fikir birliği edilen kitap adı­nı vermiştir. Ebû Ca’fer el-Mansûr’un -ve daha sonra Mehdî-Billâh ile Hârûnürreşîd’in- eserin nüshalarını çoğaltıp ülkenin her yanına göndermek ve hukukî uygula­malarda esas alınmasını sağlamak istedi­ğini söylemesi üzerine İmam Mâlik’in bu­nu doğru bulmadığı, İslâm toplumlarına dağılmış olan sahabenin Resûl-i Ekrem’­den öğrendikleri farklı uygulamaları rivayet ettiklerini ve oralarda bunların esas alındığını belirterek halifeyi bu düşünce­sinden vazgeçirdiği bilinmektedir. Ebû Ca’­fer el-Mansûr’un teklifiyle telifine başlanıp lS9’da (776) tamamlanan, kitab ve bab tertibinde tasnif edilen ilk eser olduğu be­lirtilen el-Muvatta’ın önceleri 10.000 (ve­ya 4000) hadis ihtiva ettiği, İmam Mâlik’in eserini her yıl yeniden ele alıp ihtisar ede­rek bugünkü hale getirdiği ve bu çalışmaların kırk yıl sürdüğü zikredilmiştir. el-Muvatta’da yer alan ri­vayetler arasında tertip ve rivayet sayısı bakımından görülen farklar, o dönemde bu nevi metinlerin harfiyen istinsah edilmiş şekillerine az kıymet verilmesi ve bunları nakil işini üzerine alanların büyük bir ser­bestlikle hareket etmesi yü­zünden değil bizzat musannifinin esere sürekli müdahalesi sebebiyle meydana gel­miştir.

Güvenilir râvilerden sahih hadisler alın­dığı için el-Muvatta’i sahih kitaplar ara­sında sayanlar bulunduğu gibi onda mürsel, münkatı’ ve belâğ türünden rivayetle­rin yer aldığını belirtenler de vardır. İmam Mâlik ile onun görüşlerini benimseyenlere göre el-Muvatta’daki bütün hadisler sa­hihtir. Ma’mer b. Râşid, İbn Ebû Zi’b, Şüfyân es-Sevri, Süfyân b. Uyeyne gibi hadis âlimleri, eserdeki mürsel ve münkatı’ ri­vayetlerin başka tariklerle muttasıl olarak geldiğini ortaya koymak üzere yine el-Mu-vatta adıyla eserler tasnif etmişlerdir. Mâ-likî mezhebine mensup âlimler el-Muvatta’a ilk sırada yer vermekle beraber onun Şahîhayriden sonra geldiğini kabul et­mişlerdir. Hadis kitaplarını beş kısma ayı­ran İbn Hazm’ın el-Muvatta’a beşinci sı­rada yer vermesini isabetli bulmayan Ze-hebî, Şahîhayn’öen hemen sonra gelen eserin Ebû Dâvûd ve Nesâî’nin es-Süneri-leriyle birlikte zikredilmesi gerektiğini söy­lemiştir.[624] İbn Abdulber en-Nemerî de el-Muvaüa’daki mürsel, münkatı’ ve mu’dal hadislerin mut­tasıl senedleri bulunduğunu et-Temhîd’-de göstermiş, orada “belaganî” ve “‘ani’s-sika” diye rivayet edilen altmış bir hadis­ten sadece dördünün senedlerini bulama­mış, İbnü’s-Salâh ise onların da muttasıl olduğunu Risale fi vaşli’1-belâğâti’l-er-ba’a ü’l-Muvatttfda ortaya koymuştur. Henüz Şahîhayn’m tasnif edilmediği bir dönemde İmam Şafiî’nin, yeryüzünde Al­lah’ın kitabından sonra en sahih kitabın el-Muvatta1 olduğunu söylemesi de bu görüşü desteklemektedir. Kütüb-i Sitte gibi hadis kitaplarının tasnifinde de bu eserin metodundan faydalanılmış, diğer taraftan Kütüb-i Sitte’nın altıncı kitabı sayılan İbn Mâce”nin es-Sünen’i yerine Kuzey Afrikalı âlimler el-Muvatta’ı kabul etmiştir.

Altmış bir kitaptan meydana gelen el-Muvatta’da Ebû Bekir el-Ebherfye göre 600″ü müsned, 222’si mürsel, 613’ü mev­kuf ve 285″i maktu olmak üzere toplam 1720 rivayet bulunmaktadır.[625] Daha çok ah­kâm hadislerini toplayan eî-Muvatta\ İmam Mâlik’in fetva ve ictihadlanna yer verdiği, ayrıca diğer hadis kitaplarına ben­zemediği gerekçesiyle Ignaz Goldziherve Cari Brockelmann’ın ileri sürdüğü gibi bir fıkıh kitabı saymak doğru değildir. Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Râhûye ei-Muvot-ta’ın en sahih senedlerinin Zührî – Salim -İbn Ömer tarikiyle rivayet edilenler olduğu­nu söylemiş, Buhârî ise Mâlik – Nâfı’ – İbn Ömer tarikiyle gelen rivayetlerin hepsinden güvenilir kabul edildiğini belirterek bu is­nada “silsiletü’z-zeheb” adını vermiştir. İs­lâm dünyasında büyük itibar gören eser Mâliki mezhebinin çoğunlukla benimsen­diği Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te daha çok yayılmış, Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin belirttiğine göre bu ülkelerdeki medrese­lerde ilk ezberletilen kitap olmuştur.

Rivayetleri. ei-Muvaffa’ı İmam Mâlik’-ten Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî ve İmam Şafiî gibi fakihlerin, Yahya b. Saîd el-Kattân ve Abdurrahman b. Mehdîgibi muhaddislerin, Hârûnürreşîd iie iki oğlu Emîn ve Me’mûn gibi halife ve emîrlerin de aralarında bulunduğu 1000’den fazla kişi rivayet etmiş, bilindiği kadarıyla bun­lardan sekizi günümüze kadar gelmiştir.

1. İbn Ziyâd el-Absî rivayeti. İmam Mâlik’in görüşlerine daha çok yer veren bu rivayet muhtemelen eî-Muvattan ilk rivayeti olup günümüze ulaşan bir parçasını Mu­hammed eş-Şâzelî en-Neyfer Muvat-ta’ü’I-İmâm Mâlik: Kıfa minhü bi-rivâ-yeti İbn Ziyâd adıyla yayımlamıştır.

2. Muham­med b. Hasan eş-Şeybânî rivayeti. Muvat-taü’î-İmâm Muhammed diye anılan bu rivayet Yahya b. Yahya el-Leysî nüshasın­dan sonra en çok itibar gören rivayet ol­muştur.

3. İb-nü’l-Kâsım rivayeti. İbnü’l-Kâsım’ın nüsha­sı, el-Muvatta\ bu nüshaya dayanarak el-Mülahhaş îimâ fi’l-Muvatta mine’l-Ijadîşi’l-müsned adıy­la ihtisar eden Ebü’l-Hasan el-Kâbisî’nin eseriyle birlikte günümüze ulaşmıştır.

4. İbn Vehb rivayeti. el-Muvattcfü’1-kebîr adıyla İbn Vehb’e nisbet edilen ve Yahya b. Yahya el-Leysî rivayetine çok yakın olan eser İbn Vehb’in İmam Mâlikten rivayet ettiği nüsha olmalıdır.

5. Ka’nebî rivayeti. el-Muvatta’ın rivayetleri arasında en çok hadis ihtiva edenidir.

6. Yahya b. Abdullah b. Bükeyr el-Mahzûmî el-Kureşî rivayeti. İbn Tûmert el-Muvatta’ı bu rivayete dayanarak ihtisar ettiği için el-Muvatta’ü’l-İmâm el-Mehdi di­ye de anılmaktadır.

7. Yah­ya b. Yahya el-Leysî rivayeti. el-Muvatta’ın Mağrib’de, Endülüs’te ve bütün İs­lâm dünyasındaki en yaygın rivayeti ve üze­rine en çok şerh yazılanıdır.

8. Süveyd b. Saîd el-Hadesânî rivayeti.

9. Ebû Mus’ab rivayeti.Ebû Mus’ab, el-Muvatta’ın en son râvilerinden biri olduğu için onun rivayetinde diğerlerinin çoğun­da bulunmayan 100 kadar hadisin yer al­dığı belirtilmiştir.

Şerhleri. eî-Muvatta3 sarihlerinden Pî-rîzâde İbrahim, Ali el-Kârî, Kemâhî, Abdüi-hay el-Leknevî ve İbn Âşûr, Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî rivayetini esas almış­lar, diğer sarihler ise Yahya b. Yahya el-Leysî rivayetine dayanmışlardır. Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî’nin el-Muvaüa3\ muhta­sar bir şekilde şerhettiği en-Nûmî fî şerhi’l-Muvatta İbn Abdülber en-Nemerî’nin eser­deki merfû hadisleri otuz yıldan fazla bir sürede şerhettiği et-Temhîd limû fi’1-Muvatta3 mine’l-meânî ve’l-esânîd yine İbn Abdülberr’in et-Temhîd’e kısa bir giriş mahiyetindeki et-Tekaşşî İi-hadîşi’1-Muvatta3 ve şüyû-hi’1-İmâm Mâlik Tecrîdü’t-Temhîd limâ fi’l-Muuatta’ mine’l-mecânî ue’l-esânîd [641] et-Temhîd’in devamı ni­teliğinde olup el-Muvaffo’daki mevkuf ve maktu hadisleri şerhettiği el-İstizkârü’l-Câmic li-mezâhibi fukahâ^i’l-emşâr ve ulemâ3 i’l-aktâr fî mâ tezammenehü’l-Muvatta3 min me’âni’r-re’y ve’l-âşâr [642] Ebü’l-Velîd el-Bâcî’nin el-İstî-fâ” adlı kendi geniş şerhini özetleyerek meydana getirdiği el-Münteka [643] Ebû Bekir İbnü’l-Arabrnin el-Müntekâ’nm hadis ilim­leri açısından yetersiz gördüğü yanlarını tamamlamak üzere kaleme aldığı Kitâ-bü’1-Kabes fî şerhi Muvatta! Mâlik b. Enes [644] Süyûtfnin Tenvîrü’l-havâlik [645] Ali el-Kârî’nin Şerhu’l-Muvatta Pîrîzâde İbrahim’in Şerhu’l-Muvatta [646] Muhammed b. Abdülbâkî ez-Zürkânrnin Şerhu’l-Muvatta [647] Osman b. Ya’küb el-İslâm-bolî el-Kemahrnin el-Müheyye3 fî keşfi esrâri’l-Muvaücf [648] Şah Veliyyullah ed-Dihlevrnin el-Mü-sevvâ şerhu min ehâdîşij’I-Muvatta [649] aynı müellifin Farsça olarak kaleme aldığı el-Muşaffâ miri ehâdîsi Abdülhay el-Lekne-vî’nin et-Ta’lîku’1-mümecced calâ Mu­vaffak Muhammed [650] Muhammed Tâhir İbn Âşûr’un Keş-fü’I-muğattâ ü’I-me’ânî ve’1-elfâzı’l-vâ-kı’ati fi’I-Muvatt [651] ve Muhammed Zekeriy-yâ Kandehlevî’nİn Evcezü’l-mesâlik ilâ MuvaUa’i Mâlik [652] adlı şerhle­ri burada anılabilir. Eserin Tefsîrü’1-Mu-vatta adıyla yapılan şerhlerinin çoğu gü­nümüze ulaşmamakla beraber II1-V. (IX-XI.) yüzyıllarda aynı adla kaleme alınanla­rın bir kısmı zamanımıza intikal etmiştir.[653]

Diğer Çalışmalar. Eser üzerinde yapı­lan çeşitli çalışmalar arasında İbnü’1-Haz-zâ’nın seksen cüz olduğu söylenen Kitâ-bü’1-İstinbât îi-mecâni’s-sünen ve’l-ah-kâm min ehâdîşi’l-Muvatta İbn Tûmert’İn el-Muva 11 a 3ın Yahya b. Abdullah b. Bükeyr el-Mahzûmî rivayetini esas aldığı Muhâzzİ’l-Muvatta [654] Ebû Hâmidel-Bey-yânfnin Telhîşu ehâdîsi’l-Muvatta [655] İbn Halfûn”un Tel­hîşu ehâdîsi’l-Muvatta adlı muhtasarla­rı, Dârekutnrnin Ehâdîşü’l-Muvatta ve’t-tifâku’r-ruvât can Mâlik ve’htilâfühüm ziyâdeîen ve nakşart [656] İbn Ab­dülber en-Nemerî’nin İmam Mâlik’in on yedi hocasından nakledildiği halde el-Mu-vatta’ın Yahya b. Yahya nüshasında yer almayan altmış dört rivayetini derlediği ez-Ziyâdât elletî lem teka’ fi’1-Muvatta ‘inde Yahya b. Yahya ve ravâhâ ğay-ruhû fi’1-Muvatta adlı risalesi et-Tekaş-şfnin sonunda basılmıştır. Ah­med b. İmrân b. Selâme el-Ahfeş’in Tef-sîrü Ğaribi’l-Muvatta [657] Kâdî İyâz’ın, Şahîhayn ile el-Muvattd’-daki garîb kelimeleri açıklamak ve bu eser­lerdeki hadislerin sened ve metinlerinde meydana gelen tashif ve tahrifleri, i’rab hatalarını, takdim ve te’hirieri göster­mek ve hatalı yazılan kelimeleri tashih etmek maksadıyla yazdığı Meşâriku’l-envâr caid şıhâhi’1-âsâr [658] Muhammed b. Musal-Ifnin Levâmfu’l-envâr fî nazmı ğarî-bi’1-Muvatta ve Müslim, eî-Muvatta\n ricali hakkında İbnü’l-Hazzâ’nın et-Tacrîf bi-men zükire fî Muvattai Mâlik b. Enes mine’r-ricâl ve’n-nisâ’ [659] Ebû Ali Ömer b. Ali b. Yûsuf el-Vüryağlî el-Osmânî er-Rîfî’nin Terübü’î-mesâlik li-ruvâti Muvatta3i Mâlik [660] İbn Nâsırüddin’in İthâfü’s-sâ-lik bi-ruvâtil-Muvatta3 can Mâlik [661] Süyûtrnin fs’âfü’l-mübetta’ bincâli’l-Muvatta [662] Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Mu-vafta’ın râvilerini de incelediği ezMre bİ-ma’rifeti ricâli’l-kütübi’l-‘aşere İbn Hacer el-Askalânfnin aynı tarz­da kaleme aldığı Ta’cîlü’l-menfa’a bi-ze-vd’idi ricâli’l-e’immeü’l-erba’a adlı eserleri burada zikredilebi­lir. Ricâlü’l-Muvaüa’ ismiyle yapılan ça­lışmaların pek çoğu günümüze ulaşmamış­tır.[663] el-Muvatta’ hadislerinin etrâfı hakkında Ebü’l-Abbas Ahmed b. Tâhir b. Ali’nin el-îmâ ilâ etrâfi ehâdîsi’1-İmâm Mâlik adlı müstakil eserinden başka [664] İbn Hacer el-Askalânî İthâfü’l-mehere bi-etrâfi’l-‘aşere’de [665] Abdülganî en-Nablusî Zehâ’irü’l-mevâriş fi’d-deîâleti ‘ala me-vâzıH’î-hadîş’te [666] el-Muvatta’m etrafına yer vermiştir. ei-Muvafta’dakimüsned ri­vayetler üzerinde genellikle Müsnedü’l-Muvatta, Müsnedü hadîsi (ehâdısi) Mâ­lik gibi adlarla III. (IX.) yüzyıldan itibaren Nesâî, Muhammed b. İshakes-Serrâc, İbn Müferric, İbn Şahin, İbn Abdülber en-Ne-merî, İbn Halfûn gibi âlimler tarafından birçok çalışma yapılmıştır.[667] Ebü’l-Kâsım İbn Asâkir’in Keşfü ‘1-muğattâ fî fazli’l-Muvatta [668] Alâî nin Buğ-yetü’l-müîtemes fi sübâHyyâti hadîsi’l-İmâm Mâlik b. Enes [669] İbn Hacer el-Askalânfnin Şünâ’iyyâtü’1-Mu-vatta [670] yine İbn Ha-cer’in el-Muvatta’ nüshaları arasındaki farkları müsned tertibinde ele aldığı Ziyâdâtü ba’zi’i-muvatta’ât alâ bcfz,[671] Muhammed b. Ali es-Senûsî el-İdrîsînin Mukaddimetü Muvatta’i’1-İmâm Mâlik [672] adlı eserleri anı­labilir. Yakın zamanlarda Muhammed Ha-bîbullah Şinkitî Delîlü’s-sâlik ilâ Muvatta’i Mâlik adıyla bir manzume kaleme al­mış [673] ve bunu İdâ’etü’1-hâ-iik min elfâzı Delîli’s-sâlik ilâ Muvat-ta’i’1-İmâm Mâlik ismiyle şerhetmiştir.[674] Ali Abdüllatîf et-Tacrîi bi-Kitâbi’l-Muvaüa’i [675] Süley­man Sâdık el-Bîre el-Muvatta ve men-hecü’1-İmâm Mâlik el-hkhî fîhi adlı yük­sek lisans çalışmasını [676] Muhammed Alevî b. Abbas el-Mâlikî el-Hasenî Fazlü’l-Muvatta ve ‘inâyetü’l-ümmeti’l-îslâmiyye bih adlı eserini [677] Nezîr Hamdan el-Muvatta nüshaları arasındaki farkları, eserin metot ve özelliklerini, hadis ve fıkıh açısından değerini tesbit ettiği el-Muvat-tât li’1-İmâm Mâlik: Dirâse naşşıyye mukârene fî nüsehihâ, ifytiîâfâtihayı [678] kaleme almıştır. Ay­rıca Hâlid b. Cum’a el-Harrâz ve Faysal b. Fâris eş-Şâmî’nin el-Muvatta şerhlerin­den et-Temhîd, el-Münteka, Tenvîrü’l-havâlik ve Şerhu’z-Zürkanîyl esas ala­rak hazırladıkları Fehârisü eljâdîsi’l-Muvatta ve mevâdfuhâ lî şürûhih [679] Hammâdî el-YûsufTnin Merâ-sîlü’l-Muvatta birivâyeti Yahya b. Yah­ya el-Leysî 1982, Küüiyyetü’z-Zeytûniyye Ii’ş-şerîati ve usûli’d-dîn, Hasan ez-Zeyn el-Filâlî’nin el-Muvatta şerhlerinden yaz­ma ve matbu olanlarla çeşitli kaynaklarda geçmekle beraber günümüze ulaşıp ulaş­madığı bilinmeyenleri tesbit etmeye çalış­tığı makalesi burada zikredile­bilir. el-Muvatta Ahmet M. Büyükçınar, Yaşar Erol, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve Abdullah Yücei tarafından Türkçe’ye çev­rilmiştir. [680]

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski