Evlenmesi Devamlı Haram Olanlar -Kadınlar-

Devamlı Evlenme Engelleri

a) Kan (ne­sep) hısımlığı. Semavî dinlerde ve hemen bütün hukuk ve ahlâk sistemlerinde be­lirli derecedeki hısımlar arasında evlilik ya­saklanmıştır. Yasaklama sınırlarının dar veya geniş tutulması bu sistemin oturdu­ğu temel inanç ve felsefe, toplumun ge­lenekleri, ahlâkî telakkileri ve aileye verdi­ği önemle yakından ilgilidir. İslâm’da ev­lenme engeli olarak kan hısımlığının dere­cesi konusunda orta bir yol tutulmuş olup bu yasağın kapsamındaki kadınlar dört grupta toplanır:

1. Usul (üst soy hısımları). Anne ile anne ve baba tarafından bütün nineler.

2. Fürû (altsoy hısımları). Kızlarla kız ve oğul tarafından bütün kız torunlar.

3. Anne ve babanın fürûu. Kız kardeşlerle kız ve erkek kardeşlerin kızları ve kız to­runları.

4. Dede ve ninelerin sadece birin­ci derece fürûu. Halalar ve teyzeler. Anne, baba, dede. nine, hala ve teyzelerin hala ve teyzeleri de bu grubun hükümlerine tâ­bidir. Önceki gruplarda batından batına sürüp giden haramlık bu grupta yalnız bi­rinci dereceyle sınırlı olduğundan amca, teyze, hala ve dayı kızlarıyla evleniiebilir. [Ahzâb 33/50]

b) Süt (radâ) hısımlığı.
Bu, çocukla öz annesi dışında kendisine sütünü veren kadın ve onun belli derece­deki akrabaları arasında meydana gelen hısımlığı ifade eder. Süt veren kadın sü­tünü emen veya içen çocuğun sütannesi, kadının sütünün gelmesine sebep olan ko­cası sütbabası olur. Dolayısıyla sütanne ve sütbabanın nesep, süt ve sihri hısımları bu çocuğun da akrabası sayılır. Ancak süt emen çocuğun bütün akrabası değil ken­disiyle birlikte sadece eşi, çocukları ve to­runları sütanne ve sütbabanın akrabası olur. Buna göre süt hısımlığı sebebiyle ev-lenilmesi ebediyen haram olan kadınlar şunlardır:

1. Sütanne ile sütanne ve süt-baba tarafından bütün sütnineler.

2. Süt-kızlar ve sütkız torunlar.

3. Sütanne ve sütbabanın nesep ve süt yönünden alt so­yu, yani bir kimsenin sütkızkardeşleriyle süt cihetinden erkek veya kız kardeşleri­nin nesep ve süt cihetinden kızları ve kız torunları.

4. Süthala ve sütteyzeler.

5. Eşin sütanne ve sütnineleri.

6. Eşin süt yönün­den alt soyu, yani başka bir erkekle evli iken süt verdiği kızları ile bunlar vasıta­sıyla kız torunları.

7. Süt yönünden üst so­yun eşleri, yani kişinin süt üvey anneleri ve süt üvey nineleri.

8. Süt cihetinden oğul ve erkek torunların eşleri

c) Kayın hısımlığı (sıhrî hısımlık, musâhere). Evlenmeden doğan hısımlık sebe­biyle evlenilmesi ebediyen haram olan kadınlar dört grupta toplanır:

1. Babanın ve dedelerin eşleri, yani kişinin üvey anne­leri ve üvey nineleri.

2. Oğul ve erkek to­runların eşleri.

3. Kayınvalide ile eşin ba­ba ve anne tarafından nineleri.

4. Eşin başka kocadan olan kızları ile kız torunları. Ancak son gruptakilerin muharremât kap­samına girmesi için nikâh akdi yeterli ol­mayıp zifafın da gerçekleşmesi gerekir. Öte yandan zina yoluyla vuku bulan cinsel ilişki de Haneffler’e göre evlenme engeli oluş­turur, yani kişi zina ettiği kişinin usul ve fürûu ile evlenemez. Şâfiîler’de ise bu yol­la evlenme engeli meydana gelmez.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski