Mehdilik -İslam Tarihinde Mehdilik Hareketleri-

Mehdî kelimesi, Muâviye b. Ebû Süfyân’ın ölümünün (60/680) ardından çıkan iç savaşlar sırasında “İslâm’ı aslî hüviye­tine kavuşturacak olan beklenen İdareci” anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Abdullah b. Zübeyr ıslah amaçlı bir halifelik iddiasında bulunmuş, onun bu tavrı gelecekteki mehdî düşüncesinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Muhtar es-Sekafî, 66 (685) yılında Kûfe’de isyan ettiğinde Hz. Ali’nin oğullarından Muham­med b. Hanefıyye’yi imam ve ilâhî kurta­rıcı diye tanıtmıştır. Kûfe’de fitne çıkma­sından çekindiği için daha önce Basra’ya intikal etmiş bulunan ve halk tarafından mehdî kabul edilen Mûsâ b. Talha’nın ya­nına giden Muhammed b. Hanefiyye, bu­rada kendisinin beklenen mehdî olarak müslümanların başına geçmesini isteyen çok sayıda insanla karşılaşınca bu iddia­ları reddedip Abdullah b. Ömer gibi ta­rafsız kalmaya özen göstermiştir. Keysâniyye adıyla anılan aşırı Şiî fırkası Muham­med b. Hanefiyye’nin ölmediğini, Medi­ne yakınındaki Radvâ dağında bulundu­ğunu ve âhir zamanda ortaya çıkıp dün­yayı ıslah edeceğini iddia etmiştir. Emevî halifeleri içinde, selefle­rinin zulümlerini ortadan kaldırıp bu tür düşünceyi destekleyen ve kendisini meh­dî olarak hissettiren ilk kişinin Süleyman b. Abdülmelik olduğu kaydedilmektedir. Daha sonra Ömer b. Abdülazîz bizzat id­dia etmemesine rağmen takvası ve âdil idaresi sebebiyle daha Medine’de vali iken başta muhafazakâr Medineliler olmak üzere çağında yaşayan pek çok kimse tarafından mehdî diye kabul edilmiştir. Bununla birlikte bu sıralarda İslâm dün­yasını kurtaracak mehdînin Ehl-i beyt’e mensup bir genç olduğu şeklindeki riva­yetler yaygın durumdaydı.

Aynı dönemlerde mehdînin kimliği ko­nusundaki tartışmalar farklı istikamet­lerde gelişmiş, bu durum konuyla ilgili inanç ve düşüncelerin de farklılaşmasına sebep olmuştur. Yaygın geleneksel inanç­lar ve cereyan eden olaylardan etkilenen Mehdîlik düşüncesi Hz. îsâ’nın mehdî ol­duğu, Kahtânîler’den insanları asâsıyla yola getiren bir kimse çıkmadan kıyame­tin kopmayacağı gibi haberlerle destek­lenmeye çalışılmıştır. Özellikle İbnü’l-Eş-‘as’ın 80 (699) yılındaki isyanından önce yayılan rivayetler sebebiyle bu kişi Kahtânî ve “Nâsırü’l-mü’minîn” diye anılı­yordu. Bu arada Emevî-ler’e sadık bir belde olan Humus’ta meh­dînin Kureyş’ten geleceği, fakat Yemen asıllı olacağı düşüncesi yanında Basra’da Ömer b. Abdülazîz’in mehdî olduğu kana­ati de yayılmıştı. Hatta mehdînin Hz. îsâ olduğunu, bunun dışında müslümanların içinden mehdî çıkmayacağını söyleyen Hasan-ı Basrî, eğer çıkarsa bunun Ömer b. Abdülazîz’den başkası olmayacağını ifade ediyordu. Basra’da yaşayan Muhammed b. Sîrîn’e göre üm­met içinden Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den daha üstün bir mehdî çıkacak, Hz. îsâ gökten indiğinde onun arkasında namaz kılacaktır. Emevîler’in son devrinde Ma-tar b. Tahmân, Basra’da Kâ’b el-Ahbâr’-dan gelen haberlere dayanarak mehdînin Tevrat ve İncil’in Antakya’da kaybolmuş aslî nüshalarını bulup çıkaran kişi olaca­ğını söylüyordu. Kûfe’de Abdullah b. Bişr el-Has’amî’den nakledilen, mehdînin or­dusunun Rum beldelerine sefere gidece­ği, Antakya’da bir mağarada bulunan Mû-sâ’nın tabutunu ve içindeki asıl Tevrat’la ve İncil’i ortaya çıkaracağı, yedi veya do­kuz yıl dünyaya hâkim olacağı rivayetleri konuşuluyordu. Hz. Ali taraftarlarının yaygın olduğu Kûfe’deki hadis geleneği, mehdînin Hz. Peygamber’in Ehl-i beyt’in-den yahut Ali’nin neslinden geleceği ko­nusunda ısrarlı idi. İbn Mes’ûd’a isnat edilen rivayetlerde ise ismi Resûl-i Ek­rem’in ismine uyan Ehl-i beyt’ten bir kim­senin Araplar üzerinde hâkimiyeti ger­çekleşmeden dünyanın sona ermeyeceği haberi yaygınlık kazanmıştı.

Abbasîler, başlattıkları ihtilâl hareke­tini mesih beklentileri ve Ehl-i beyt’ten dinî alanda ıslahat yapacak ve adaletli bir idare kuracak kişiyi iktidara getirme dü­şüncesiyle desteklediler. İlk Abbasî hali­fesi Ebü’l-Abbas, 132 (749) yılında Küfe Mescidi’nde yapılan merasimde kendisi­ni mehdîye verilen yaygın sıfat olan “Seffâh” lakabıyla tanıttı, şair Sudeyf de ona Hâşİmîler’in mehdîsi diye hitap etti. Ebû Dülâme’nin mehdî olarak hitap ettiği ikin­ci halife Ebû Ca’fer el-Mansûr, Hasan b. Ali neslinden gelen ve Medine’de taraf­tarlarınca mehdî kabul edilen Muham­med b. Abdullah en-Nefsüzzekiyye ile kı­yasıya bir mehdîlik mücadelesine girişti. Üçüncü halife Muhammed b. Abdullah ise açıkça “mehdî” unvanıyla beklenen mehdî şeklinde takdim edildi ve unvanı­nın gereği olarak siyasî af ilân edip özel­likle kutsal beldelerdeki halka ihsanlarda bulundu. Abbasî ailesinin mehdîlik iddia­ları Kûfe’de kısmî bir destek buldu. Bu dönemde İbn Abbas ve İbnü’l-Müseyyeb’e dayandırılan rivayetlerde Hz. Peygam­ber’in Seffâh, Mansûr ve mehdînin ken­dilerinden olduğunu söylediği haberleri yayılmaya çalışıldı.

Bu devirde mehdîlik konusunda Abba­sîler lehinde yerleşmiş olan gelenek, hal­kın beklentilerinin gerçekleşmemesi se­bebiyle kısa sürede değişerek Ali evlâdı­nın lehine gelişme kaydetti. Mehdînin Resûl-i Ekrem’in Fâtıma neslinden gelen evlâtlarından olup dünyayı adaletle dol­duracağı ve yedi yıl süreyle hâkim olacağı şeklindeki hadisler Küfe dışında da yayılmaya başladı. Mehdînin ve babasının isminin Hz. Peygamber’in ve babasının adına uygun ola­cağı şeklindeki nakiller, sonraları Zeydiyye imamet silsilesi içinde zikredilen Muham­med b. Abdullah en-Nefsüzzekiyye’ye işa­ret eder mahiyetteydi. Bu esnada Abdul­lah b. Amr b. Âs’a dayandırılan, mehdînin Hz. Hüseyin neslinden geleceği, doğudan zuhur edeceği ve önünde hiçbir gücün duramayacağına dair Mısır’da yaygın riva­yet Abbasî hareketinden sonra ikinci bir ihtilâli hatırlatmaktaydı. Irak menşeli olan, Mısır ve Suriye’den de etkilenen bu beklentiye göre Temîm kabilesinden Şu-ayb b. Salih liderliğindeki kuvvetler Hora­san’dan beyaz elbiseler içinde küçük si­yah bayraklarla Rey’e hareket edecek ve mehdinin gelişine uygun ortamı hazırla­yacaklardı. Bu rivayete, olayların Hz. Pey­gamber neslinden birinin öldürüleceği sı­rada cereyan edeceği hususu eklendi. Sö­zü edilen niteliği taşıyan Muhammed en-Nefsüzzekiyye de öldürülünce bu defa mehdinin Mekke’de zuhur edeceği, Şuayb b. Salih’ten biat alacağı, Kelb ordusunu mağlûp edip Süfyânî’yi de öldüreceği ha­berleri yaygınlaşmaya başladı. Suriye’de yayılan bazı rivayetlere göre mehdî Ku­düs’e yerleşecek, yirmi dört ile kırk yıl arasında hâkimiyet kuracak, ailesinden bazı halifeler yahut Kahtânî ona halef ola­caktır. Buna göre âhir zamanda ikinci bir mehdî gelecek, Konstantinopolis’i zapte­dip gökten inecek olan Hz. îsâ’nın emrine girecekti.

Mehdî ile ilgili haberler. Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned”ı başta olmak üzere Sünnîler’in Kütüb-i Sitte diye bilinen ha­dis kaynaklarından Ebû Dâvûd, Tlrmizî. Nesâî ve İbn Mâce’nin kitaplarında ve di­ğer hadis koleksiyonlarında yer almakta­dır. Sonraki hadisçilerden Taberânî, Hâ­kim ve Beyhakî’nin eserlerinde yer alan haberlerle mehdinin âhir zamanla ilgili rolü pekiştirilmiş, Hz. îsâ gökten indiğin­de mehdînin İslâm toplumuna hâkim ola­cağı, namazda imamet görevini yerine getireceği, daha sonra liderliği Hz. îsâ’ya teklif edeceği, deccâlin öldürülmesinde ona yardım edeceği Sünnî çevrelerde umumi kabul gören bir inanç olmuştur.

Şîa’da, Hz. Peygamber ailesinden dinî alanda ıslahat yapacak ve dünyada ada­leti tesis edecek olan mehdînin gelmesi­ni bekleme ve geleceğine inanma Sünnî­liğin aksine başlangıçtan beri yaygın ve aslî inançlardan birini teşkil etmiştir. İlk devirlerden itibaren hemen bütün Şiî fır­kalarında, mehdî kabul edilen şahsın gay-beti yahut geçici bir süre gözden kaybol­masının ardından toplum içine dönerek işlevini yürüteceğine inanılmıştır. Genel­likle Ehl-i beyt’ten gelen bir kısım imam­lar, yaşadıkları dönemlerde kendilerinden bekleneni yerine getirememişlerse de mensupları onların ikinci gelişlerinde bu görevleri ifa edeceklerine inanmışlardır. Hz. Hüseyin’in şehid edilmesinden sonra ortaya çıkan Keysâniyye fırkası ilk defa Muhammed b. Hanefıyye’nin ölmediğini ve mehdî olarak döneceğini iddia etmiş, ardından diğer bazı imamların da mehdî olarak geleceği söylenmiştir. Mehdînin gaybet döneminin ardından tekrar ortaya çıkacağına inanç (kıyam) dolayısıyla Şîa fırkalarında mehdî hakkında Emevîler’in son devirlerinden İtibaren “el-kâimü’l-mehdî” yahut “kâimü âl-i Muhammed” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Meh-dîlik hareketleri aşırılar dışında Şia’nın üç ana fırkası olan Zeydiyye. İsmâiliyye ve İmâmiyye’de farklı boyutlarda gelişme göstermiştir.

Zeydiyye mehdîlik fikrine iltifat etme­miş, ancak bazı Zeydî grupları Muham­med en-Nefsüzzekiyye, Muhammed b. Ca’fer es-Sâdıkve Muhammed b. Kasım et-Tâlekân gibi liderlerin ölümlerinden sonra mehdî olarak dönüp gerekli işlev­leri yerine getireceklerini iddia etmişler­dir.

İsmâiliyye mensupları İsmail’in ölme­diğini, geri dönerek dünyayı ıslah edece­ğini ileri sürmüşlerdir. 148-297 (765-910) yılları arasındaki gizlilik döneminde eski doktrine göre Muhammed b. İsmail’in mehdî olarak geri dönmesi beklenirken Ubeydullah’ın mehdîlik iddiasıyla ortaya çıkıp Fâtımîler Devleti’ni kurmasıyla Kar-matîler dışındaki İsmâilîler’ce kabul edilen ve yeni doktrin de denilen Fatımî doktri­nine göre zuhur devri başlamıştır. Fatımî Halifesi Âmir-Biahkâmillâh’ın vefatı es­nasında (524/1130) sekiz aylık olan Tayyib İsimli oğlunun imam olması gerektiği ko­nusunda Müsta’Hyye içinde başlayan ih­tilâf bir süre devam etmiş, ardından dâî-i mutlak tarafından yönetilen fırka bün­yesinde onun ortaya çıkıp dünyayı ıslah edeceğine dair inanç yerleşmiştir.

Şîa içinde mehdî konusuyla en çok ilgi­lenen fırka İmâmİyye’dİr. İmâmiyye’nin Nâvûsiyye fırkası Ca’fer es-Sâdık’m ölme­diğini, kâim el-mehdî olduğunu, Vâkıfiyye denilen grup ise onun oğlu Mûsâ el-Kâzım’ın ölmediğini ve kâim el-mehdî ol­duğunu iddia etmiştir. Babasının sağlığında vefat eden Muhammed b. Ali en-Nakî’nin mehdîli-ğini ileri sürenler yanında kardeşi Ca’-fer’in kâim el-mehdî olduğunu söyleyen­ler de vardır. Bunun ar­dından Hasan el-Askeri’nin bir süre kay­bolduktan sonra mehdî olarak zuhur ede­ceğine inananlar yanında İmâmiyye en son kâim el-mehdî olarak Muhammed b. Hasan el-Askerî’de karar kılmıştır. İmâ­miyye doktrinine göre on ikinci imam Muhammed b. Hasan el-Askeri halen gay­bet halindedir ve sağdır; yeryüzünü ada­letle dolduracağı belirtilen kâim el-meh­dî odur. İmâmiyye’de onun zuhuruna ve beklenen mehdî olduğuna inanmak bir iman esasıdır. Mehdînin ortaya çıkacağı yer ve zaman da merak konusu olmuş, onun Bedir Savaşı’na katılanların sayısı kadar (313) insanla gerçekleştireceği za­fer ve hâkimiyet süresi konusunda birbi­riyle çelişen haberler nakledilmiştir. Riva­yetlere göre mehdînin zuhur devresinde yeryüzü aydınlığa kavuşacak ve bütün ha­zinelerini ortaya çıkaracak, halk refah ve mutluluğa ulaşacak, mehdî vasıtasıyla hidayete erecek ve mehdînin otoritesi bütün dünyaya hâkim olacaktır.

Hadislerin tedvininden sonra yazılan eserlerde konuyla ilgili rivayetlerin ele alı­narak mahallî olaylara uygulandığı görül­mektedir. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin ef-TezMre adlı eseri bunun açık bir örneğidir. Endülüs’ün sosyal ve eko­nomik sıkıntılarla karşılaştığı bir dönem­de bu rivayetleri zikreden Kurtubî meh­dînin Fas’ın Süs şehrinde zuhur edip En­dülüs’ü kurtaracağını belirtmektedir. Bu düşüncede mehdîliğini iddia eden İbn Tûmert gibi bir ıslahatçının tesiri olduğu görülür. Bu arada doğu İslâm dünyasında beklenen mehdînin Hz. Hasan veya Hüseyin nes­linden geleceğine ve yapacağı işlere dair çoğu hadisçi çeşitli âlimlerin bazı eserler telif ettikleri görülmektedir.

İlk sûfîlerin mehdî konusuyla ilgilenme­mesine karşılık Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve İbn Seb’în konuya dair fikirler ileri sür­müşlerdir. İbnü’l-Arabî’ye göre Hz. Pey­gamber nasıl nebîlerin sonuncusu ise va­silerin sonuncusu olan mehdî de Hasan b. Ali neslinden gelecek, İslâm fıkhını uy­gulayacak, içtihadında yanilmayacak, Hz. îsâ onun vezirlerinden biri olacaktır.

İslâm dünyasında özellikle buhran ve sıkıntıların arttığı dönemlerde kendilerini mehdî olarak tanıtan kişiler ortaya çık­mış, bazıları da çevresindeki insanlar ta­rafından mehdî ilân edilmiştir. İsimleri yukarıda geçenler yanında Horasan’da Emevîler’e karşı başlatılan hareketin li­derlerinden Haris b. Süreye, yine Hora­san’da Abbasî ihtilâlinin lideri olan ve Ebû Ca’fer el-Mansûr tarafından katledi­len Ebû Müslim-i Horasânî mehdî kabul edilmiştir. Kuzey Afrika’da Muvahhidler Devleti’nin kurucusu İbn Tûmert, 518 (1121) yılında kendisinin Mağrib’de çık­ması beklenen mehdî olduğunu söyleyerek davetini başlatmıştır. XVI. yüzyıl or­talarında mehdîlik iddiasıyla ortaya çıkan Şeyh Alâî, Cavnpur’da (Jaunpur) Mehde-vîler adlı grubun liderliğini üstlenen Sey-yid Muhammed Cavnpurî, Bâbürlü Hü­kümdarı Ekber Şah devrinde Bedahşan’-da ortaya çıkan Kübrevî Şeyhi Seyyid Mu­hammed Nurbahş ve İngiliz sömürge ida­resi zamanında mehdî olduğunu iddia ederken sonraları bir tür nebî olduğunu ileri süren Mirza Gulâm Ahmed Hindis­tan’da ortaya çıkan tanınmış mehdîlik iddiacılarıdır.

XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyıl başla­rında Afrika’da sömürgeciliğe karşı çık­mak ve İslâm’ı yaymak için mehdîlik dü­şüncesinden faydalanan önemli hareket­ler görülmüştür. 1881’de Sudan’da meh­dîlik iddiasında bulunan Muhammed Ah­med el-Mehdî ile bundan kısa bir süre sonra Somali’de ortaya çıkan Muhammed b. Abdullah Hasan, mehdîliğini iddia ede­rek Avrupalı sömürgecilere karşı bir cihad hareketi başlatan önemli şahsiyetlerdir. Muhammed Cum’a da 1941 yılında Ni­jerya’da Ijebu-Ode şehrinde mehdîliğini ilân etmiştir. Günümüzde de zaman za­man mehdîlik iddiasıyla ortaya atılan şa­hıslara rastlanmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski