Mehdiye Şehri -Fas- Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mehdiye. Fas’ın Atlas Okyanusu sahilinde tarihî bir şehir.

Başşehir Rabat’ın 30 km. kuzeydoğu­sunda Sebû ırmağının sol kenarındaki va­diye hâkim, denizden 150 m. yükseklikte­ki sarp kayalıklar üzerinde kurulmuştur. Şehrin milâttan önce V. yüzyılda Feni­keliler veya Kartacalılar tarafından ticarî amaçlarla tesis edildiği ileri sürülmekte­dir. IV. (X.) yüzyıl Arap tarihçileri Sebû ırmağının denize döküldüğü yerde Ma’mûre (Halku’l-ma’mûre, Halkıısebû) adlı bir şeh­rin varlığından bahsederler. Ebü’l-Kâsım ez-Zeyyânî bu şehrin, IV. (X.) yüzyılın so­nuna doğru Fas’ın Güney Atlantik kısmın­da geçici bir süre hüküm süren Berberî Benî İfren kabilesi tarafından 326’da (938) kurulduğunu kaydeder. Murâbıt Hü­kümdarı Yûsuf b. Tâşfîn kumandasındaki Lemtûne kabileleri burayı ele geçirerek yağmalayınca camisi ve surlarından baş­ka geriye bir şey kalmamıştı.

VI. (XII.) yüzyılda Fas’a hâkim olan Muvahhidler Devleti’nin kurucusu Abdülmü’min el-Kûmî tarafından burada yeni bir şehir inşa edildiği ve şehre yakınında bulunan ormanın adından dolayı Ma’mûre denildiği kaydedilmektedir. Batı kaynak­larında şehrin adı Mamora şeklinde geç­mektedir. Muvahhid Sultanı Abdülmü’-min, ihtiyaç duyduğu 120 gemiyi inşa et­mek için Ma’mûre’ye bir tersane kurmuş, bu tersane sayesinde şehir, Avrupalı ta­cirlerin ülkelerinden getirdikleri ticaret mallarını Fas’ın mallarıyla değiştirdikleri küçük bir merkeze dönüşmüştür. Ma’-mûre’nin bu refah dönemi uzun süreli ol­mamış ve şehir Merînî Sultanı Ebû Saîd Osman’a muhalefet eden Sa’dîler tarafın­dan yıkılmıştır. Bu tarihten X. (XVI.) yüz­yıla kadar Mehdiye hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Şehir, müslümanlann Endülüs’ten uzaklaştırılma sürecinde Avrupalılar’ın en çok sahip olmak İstedikleri yerlerden biri olmuştur.

Sebû ırmağının ağzına bir kale yaptır­mak isteyen Portekizliler 921 (1515) yılın­da savaşsız bir şekilde Ma’mûre’yi ele ge­çirdiler ve buraya San Jean de Mamoura adını verdikleri bir kale inşa ettiler. Ancak bir süre sonra Sa’dîler, Portekiz askerle­rini öldürerek kaleyi ve şehri ele geçirdi­ler. Hasan el-Vezzân (Afrikalı Leon) savaş sırasında şehirde bulunduğunu ve savaş­ta hıristiyanların tamamına yakınının öl­dürüldüğünü kaydeder.

Ma’mûre, X. (XVI.) yüzyılda Atlantik kı­yısında korsanlık yapan Avrupalılar’a sı­ğınak oldu. 1610’da Arâiş’i (Larache) işgal eden İspanya, Hollanda’nın ele geçirmek için hazırlık yaptığı Ma’mûre Limanı’na Amiral Luis Fajardo kumandasındaki do­nanmasını gönderdi. 1023’te(1614) İs­panyol birlikleri limana çıktı. İspanyollar, San Miguel de Ultramar adını verdikleri şehre 1500 askerden oluşan kuvvetli bir garnizonu yerleştirdiler, bir süre sonra da çekildiler.

Bu dönemde Selâlı el-Ayyâşî adlı bir ki­şinin önderliğinde gönüllü birlikler oluş­turan müslümanlar, İspanyollar tarafın­dan işgal edilen Atlantik sahilindeki şe­hirleri geri almak için yoğun gayret sarfettiler. Müslümanların 1628, 1630 ve 1647 yıllarında önemli saldırılarına rağ­men bölgede İspanyol işgali altmış yedi yıl sürdü. 1092’de (1681) Ma’mûre’yi ele geçirmeyi başaran Filâlî Sultanı Mevlây İs­mail şehre Mehdiye adını verdi. Ma’mû­re adı Selâ ile Vâdîsebû arasındaki meşe ormanlarının adı olarak kullanılmaya de­vam etti. Şehri yönetmek üzere tayin edilen Ali er-Rîfî, surlarına giriş kapıları, cami, saray, hamam ve diğer binalar inşa etti. Bugün onun yaptırdığı eserlerden kale duvarı, biri doğuda yer alan iki kapı sur içinde hâlâ ayaktadır. Kesme taştan inşa edilen bu kapılar basit ve ahenkli çiz­gileriyle Selâ Tersanesi kapılarını ve Mu-vahhidler zamanında Rabat’ta yapılan ka­le kapılarını hatırlatmakta, harabe halin­deki diğer binalar dışında Ali er-Rîfî’nin evi, İspanya Moresk üslûbundaki hamam, sarnıçlar, hapishane ve cami tarihî şeh­rin mimari yapısına büyük zenginlik ka­zandırmaktadır.

1911 yılında Fransızlar tarafından işgal edilen Mehdiye’nin adı 1932’de Fransız Mareşal Lyautey’in adına izafeten Port Lyautey olarak değiştirilmiş, Fas’ın ba­ğımsızlığa kavuştuğu 1956 yılında tekrar eski adını almıştır. Günümüzde Batı Fas eyaletinin BenîAhsen idarî bölümü için­de küçük kasabalardan biri olan Mehdi­ye yaz aylarında çok turist çekmektedir. Halen Atlantik’ten yapılan balıkçılık ve madenlerin deniz yoluyla taşımacılığında önemli yeri olan bir limana sahiptir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski