Menarul Envar - Nesefi Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Menârü’l-envâr. Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) fıkıh usulüne dair eseri.

Gerek sistematik gerekse içerik bakı­mından küçükbazı takdim ve tehirler dışında, fukaha metoduyla yazılmış en önemli Hanefî usul kitaplarından biri olan Pezdevî’nin Kenzü’i-vüşûründen ihtisar edilmiştir. Fasıl ve bab sistemine göre ya­zılan eserde bütün alt başlıklar, tertip ve tasnifler de yinePezdevî’ye aittir. Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin Menâr’ını meşhur kılan husus ise bütün fıkıh usulü konula­rını özet halinde veren kullanışlı bir metin olmasıdır. Usul konusunda Hanefî mez­hebinde tercih edilen görüşler “sahih”, “muhtar” ve “cumhura göre” gibi ifadelerle belirtilmiş, ihtilâf durumunda Ebû Hanîfe’den rivayet edilen görüşler zikredilerek bunlardan sahih olanlarına ayrıca işaret edilmiştir. Farklı görüş sa­hiplerinin isimlerinin belirtilmediği eser­de sadece Ebû Hanîfe ve Ebü’l-Hasan el-Kerhf nin adlarına rastlanmaktadır. Asır­larca medreselerde ders kitabı olarak okutulan Menârü’l-envâr üzerinde şerh, haşiye, ihtisar ve tercüme olmak üzere birçok çalışma yapılmıştır.

Şerhleri

 1. Ebü’l-Berekât en-Nesefî, Keşfü’l-esrâr.
 2. Alâeddin el-Haskefî, İfâdatü’l-envâr falâ uşûli’l-Menûr. İbn Âbidîn, bu şerh üzeri­ne Nesemâtü’l-eshâr calâ İfâdati’l-envâr adıyla bir haşiye yazmıştır.
 3. Zeynüd-din İbn Nüceym, Fethu’l-ğaffâr Taclîku’l-envârcalâ ciişû-ii’l-Menâr ve Mişkâtü’l-envâr ü Uşûli’l-Menâr adıyla da anılmaktadır. İbn Nüceym’in bu şerhi üzerine Abdurrahman el-Bahrâvî’-nın bir haşiyesi bulunmaktadır.
 4. Molla Cîven. Nûrü’l-envâr. Eser üzerine Mu­hammed Abdülhalîm eî-Leknevî Kamerü’l-akmâr ca/â Nûri’l-envâr ismiyle bir haşiye yazmıştır.
 5. Zeynüd-din Abdurrahman b. Ebû Bekir, Şerhu’l-Menâr.
 6. İbn Melek, Şerhu Menâri’l-en-vâr fî uşûli’I-fıkh. Menâr’ın en yaygın şerh­lerinden biri olup üzerine çeşitli haşiyeler yazılmıştır. Bunlar arasında Şerefeddin Yahya b. Karaca er-Ruhâvî’nin Haşiye calâ Şerhi İbn Melekcale’l-Menâr Azmîzâde Mustafa HâIetî”nin Netâ’icü’l-efkâr’alâ Şerhi İbn Melek li’l-Menâr ve Radıyyüddin İbnü’l-Hanbelî’nin Envârü’l-halek calâ Şerhi’l-Menâr l’İbn Melek’ı anılabilir.
 7. Evliyaefendizâde Ahmed Ziyaeddin, Hulâşatü’l-efkâr.
 8. Ebü’l-FezâiI Sa’deddin ed-Dihlevî, İfâdatü’l-envâr Hidâyeti uşûli’l-Menâr.
 9. Hibetullah b. Ahmed et-Türkistânî, Tebşı-ratü’l-esrâr fî şerhi’l-Menâr.
 10. Ekmeleddin el-Bâbertî, el-Envâr fî şerhi’l-Me­nâr. Ebüssuûd Efendi. Bâbertî’nin bu şerhinin giriş kısmı üzerine Haşiye calâ evâ’ili Şer­hi’l-Menâr adıyla bir haşiye yazmıştır. Bu haşiye ayrıca Şe-vâkıbü’l-enzâr fî evâ’ili Menâri’1-en-vûr ismiyle de anılmaktadır.
 11. Cemâleddin Yûsuf b. Kûmârî Ankaravî, îktibâsü’l-envâr fî şerhi’l-Menâr.
 12. Kıvâmüddin el-Kâkî, Câmi’u’l-esrâr fî şerhi’l-Menâr.
 13. Şe­refeddin b. Kemal b. Hasan el-Kırîmî, Şerhu Menâri’l-envâr.
 14. Celâleddin Resul b. Ahmed et-Tabbânî. Şerhu Menâri’l-en­vâr.
 15. Kara Sinan, Şerhu Me/ıâri’i-en var.[46] Zeynü’l-Menâr adıyla da anılmaktadır.
 16. Alâ­eddin Ali b. Mûsâ Koçhisârî, ei-Fevâ’i-dü’ş-şemsiyye li’1-Menâri’l-Hâfızıyye.
 17. Cemâleddin Nukrekâr, Şerhu’l-Menâr. [49]
 18. Mîrekel-Buhârî diye ta­nınan Muhammed b. Mübarek Şah, Medârü’l-fuhûl fî şerhi Menâri’l-uşûl. Müellif bu eserini Dâ’iretü’l-vüşûl adıyla ihtisar etmiştir.
 19. Muhammed Emîn b. Mu­hammed Üsküdârî, Nazratü’l-enzâr fî şer/ıi -Menâr.
 20. Muhammed b. Cirbâş b. Abdullah, Mirkâtü’l-efkâr fî şerhi’l-Menâr.
 21. Şemseddin Muhammed b. Hüseyin en-Nûşâbâdî, Zübdetü’l-efkâr fî şerhi’l-Menâr.
 22. Bahrülulûm el-Leknevî, Tenvîrü’l-Menâr. Kaynaklarda ayrıca İbnü’r-Rabve, Bed-reddin el-Aynî, Ömer b. İshak el-Gaznevî, Hattâb b. Ebü’l-Kâsım Karahisârî, Mevlâ Abdurrahman b. Saçlı Emîr, Bosna Kadısı Abdülhalîm b. Lutfullah er-Rûmî, Ziyâed-din Abdürrahîm b. îsâ el-Bağdâdî, Mu­hammed b. Mahmûd el-Hüseynî gibi âlim­lerin de Menâfi şerhettikleri belirtilmek­tedir.

Muhtasarları.

 1. Nâsırüddin İbnü’r-Rabve, Kudsü’l-esrâr fi’htişâri’l-Menâr. İbnü’r-Rabve bu muhta­sarını Mekketü’l-muhtâr fî şerhi ud-si’l-esrar adıyla şerhetmiştir.
 2. Ebü’l-İz Tâhir b. Hasan el-Halebî, Muhtaşarü’l-Menâr. İbn Habîb el-Halebî diye de meşhur olan müellifin bu muhta­sarını Kasım b. Kutluboğa Şerhu Muh-taşari’l-Menâr ve Şemseddin Sivâsî Zübdetü’l-esrâr fî şer­hi Muhtaşari’J-Menâr adıyla şerhetmiştir.
 3. Nizâmeddin el-Bir-cendî, Şerhu Muhtasarı’z-Zübde fî uşûU’l-fıkh.
 4. Ali b. Muhammed, Esâsü’l-uşû SüIeymaniye Müellif daha sonra bu muhtasa­rını Şerhu Esasi’l-uşûl adıyla şerhetmiş­tir.
 5. Hızır b. Muhammed Amâsî, Ğuşûnü’î-uşûl. Müellif tarafından Şerhu Guşûni’1-uşûl ismiyle şerhedilmiştir. Bu şerh ayrıca Tehyîcü Gu-şûni’l-uşûl adıyla da anılmaktadır.
 6. Hasan Kâfi Akhisârî, Semtü’l-vüşûl ilâ cilmi’l-uşûi. Müellif bu eserini Şerhu Sem-ti’1-vüşûl ilâ lîmi’1-uşûl adıyla şerhetmiştir.
 7. Ebü’l-Fazi İbnü’ş-Şihne, Tenvîrü’l-Menâr. Müellif tarafın­dan Nihâyetü’n-nihâye adlı el-Hidâye şerhinin baş tarafına konmuştur.

Manzum Hale Getirilmiş Şekilleri.

 1. Muhammed b. Hasan el-Kevâkibî, Manzûmetü’l-kevâkib. Müel­lif bu eserini daha sonra İrşâdü’t-tâlib ilâ Manzûmeü’l-kevâkib adıyla şerhet­miştir.
 2. Tâ-hâ b. Ahmed el-Kûrânî, Şerhu Muhtaşa-ri’hMenâr iî uşûli’l-fıkh. Müellif önce el-Menâr’ı 177 beyitte manzum hale getirmiş, ardından veciz bir şekilde şerhetmiştir.
 3. İbnü’l-Fasîh, Nazmü Menâri’l-envâr.
 4. Abdüllatîf b. Bahâeddin el-Bahâî eş-Şâmî, Kurretü cayni’t-tâlib. Eser Şerhu Nazmi’l-Menâr adıy­la daanılmakta olup müellif Men âr’ı naz­ma çektikten sonra şerhetmiştir.

Türkçe Tercümeleri.

 1. Mehmed Emin Konevî, Muhtasar Menar Tercümesi.
 2. îsâ b. Mahmûd, el-Menâr’m bir kısmını Usûl-i Fıkıhtan Rükn-i Sânîadıyla şerhetmiştir.
 3. Hekimbaşızâde Mehmed Sâdık. Tercüme-i Menâr.
 4. Ömer el-Halvetî Manisavî, Menâr’m Manzum Tercümesi.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski