Minyatür Sanatı, Özbek, Müslüman-Hint Minyatürleri Hakkında Bilgi

Özbek Minyatürleri. 905 (1500) yılında Şeybânî Han tarafından ele geçirilen Buhara’daki ilk Özbek tasvirlerinin biraz ka­ba ve sade bir üslûbu yansıttığı görülür. Muhammed Sadî’nin Fetihnamesi, Hâtifî’nin Şîrîn ü Hüsrev’i, Muhammed Salih’in 916 (1510) ta­rihli Şeybannâme’si, bu dönemin eserleridir. 913te (1507) Herat’ın alınmasından sonra Herat üslûbu ağır basmış ve tasvirlere Bihzâd’ın etkisi yansımıştır. Ubeydullah Han döneminden günümüze. Buhara’da 923″te(1523) ta­mamlanan Assâr-ı Tebrîzi’nin Mihr ü Müşteri adlı eserinin minyatürleri yanın­da Mahmud Müzehhib adlı sanatçının resimlediği Nizâmî-i Gencevî’nin Mahzenü’l-esrâr’ı, Sa’dî-i Şîrâzî’nin Bostân’ı ve Abdurrahman-ı Câmi’nin Bahâristân’ı gibi eserler ulaşmıştır. Ebülgazi Bahadır Han için aynı üslûpla resimlen­miş Firdevsî-i Tûsî’nin bir Şâhnâme’sinin de 1002’de (1594) bir Özbek elçisi tarafından Osman­lı sarayına hediye olarak götürüldüğü sa­nılmaktadır.

Müslüman-Hint Min­yatürleri. Bâbürlü devrinde özellikle bir süre, Safevî sarayında sürgün hayatı ya­şayan ikinci hükümdar Hümâyun’un ülkesine dönerken yanında Tebrizli sanat­çıları da getirmesi sebebiyle Hindistan sa­nat çevrelerinde minyatüre karşı duyulan ilgi artmıştır. Başlangıçta Tebrizli ustala­rın Kendi tarzlarının yansıdığı minyatür­lerde zamanla yerel ustaların da katılı­mıyla kendine özgü bir üslûp gelişmiştir. Müslüman Hint minyatürcülüğünün en verimli dönemi Hümâyun’un oğlu Ekber Şah zamanına rastlar. Çeşitli yazmaların yanı sıra Bâbürlü hükümdarları için kale­me alınan şehname tarzındaki Bâbümâ-me, Ekbernâme adlı eserler resimlen­dirilmiş, hükümdarların savaşları, avlan­maları, tören ve eğlenceleri gerçekçi bir yaklaşımla tasvir edilmiştir. Cihangir dö­neminde portrelerin yapımı yaygınlaşmış, son büyük hükümdarlardan Şah Cihan ve Evrengzîb devirlerinde ise sadece Racastan. Dekken gibi eyaletlerde minyatür devam etmiştir.

  • Minyatür Sanatı, Osmanlı Minyatürleri, Osmanlılarda Minyatür
  • Minyatür Sanatı, Selçuklu Minyatürleri, Selçuklularda Minyatür
  • Minyatür Sanatı, Safevi Minyatürleri, Safevilerde Minyatür
  • Minyatür Karakoyunlu, Akkoyunlu Türkmen Minyatürleri
  • Minyatür Sanatı, Timurlu Minyatürleri, Timurlularda Minyatür
  • Minyatür Sanatı, İlhanlı ve Sonrası Minyatürleri, İlhanlılarda Minyatür
  • Minyatür Nedir, İslam Minyatür Sanatı

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski