Moriskolar Kimdir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Moriskolar. İspanyol hâkimiyeti altında yaşayan zorla hiristiyanlaştırılmış eski müslumanlara verilen ad.

Morisko, Ortaçağ’dan beri İspanya’da müslümanlar için kullanılan Moro adına XV. yüzyılın sonlarında “-isco” ekinin ilâ­vesiyle türetilmiş bir kelime olup “müslümanlara mensup / ait” veya “müslüman-lardan geriye kalan kişi / şey” anlamına gelmektedir- Romalılar’ın Batı Afrikalılar’a verdiği Maurus Latince’ye girmiş, oradan da Halk Latincesi’nin Roman dille­rine dönüşümü sırasında Moro şeklinde İspanyolca’ya ve Portekizce’ye geçmiştir. Ancak kelime bu arada Batı Afrikalılar’in esmerliği sebebiyle “kara, koyu renkli” mânasındaki Grekçe “amauros / mauros” sıfatının etkisinde kalarak “koyu tenli, es­mer” anlamını da kazanmıştır. İspanyol­lar başlangıçta her ne kadar Moro adını Romalılar gibi Faslılar Fas üzerinden ge­len Arap-Berberî orduları İçin kullanmışlarsa da ülkelerini fetheden bu insanla­rın müslüman olmasından dolayı kelime­ye “müslüman” anlamını vermişlerdir. Bugünkü İspanyolca’da da Moro özelde “Faslı”, genelde “müslüman” ve halk ara­sında “vaftiz edilmemiş, kâfir, zındık” mâ­nalarını taşımaktadır. Günümüzde Moro / Moor / Maure, sömürgecilik dönemleri­nin bir kalıntısı olarak Mali’de oturan Arabo-Berber bir toplulukla Sri Lanka ve Fi­lipin müslümanlan için kullanılmakta, ay­rıca Senegal’ın kuzeyinde ve Moritanya’da yerlilere Maure denilmektedir. Bunlar­dan başka kelime Moritanya ve Morocco / Maroc (Fas) ülke adlarında da yaşamakta­dır. İspanyollar başlangıçta Morisko’yu, Endülüs şehirlerinin geri alınmasıyla hıristiyan hâkimiyeti altında kalan müslü­manlar için kullandıkları Mudejar (Müdeccen) adıyla eş anlamlı tutmuşlar, XVI. yüz­yılın ikinci yarısından itibaren de zorla hi-ristiyanlaştınlan eski müslümanlara has­retmişlerdir.

  • Moriskolar Kimdir -Tarihçe, Tarihi-
  • Moriskolar Kimdir -Ekonomik, Sosyal, Dini Hayat-
  • Moriskolar Kimdir -Literatür-

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski