Muhammed bin Abdulvahhab -Eserleri, Kitapları- Hakkında Bilgi

1. Kitâbu t-Tevhîd. Müelli­fin, öğretilerini en sert biçimde Hanbelî doktrini üzerine bina ederek kaleme al­dığı temel eseri olup tevhid, şirk. şirke götüren hususlar, şefaat vb. konuları ele almaktadır. Üzerinde birçok çalışma ya­pılan ve yabancı dillere çevrilen eserin çe­şitli neşirleri gerçekleştirilmiştir.

2. Keşfü’ş-şübühât. Gerçek tevhide uy­mayan müslümanlara bir reddiye olan eser birçok defa yayımlanmıştır.

3. Kitâbü’l-Vsûli’s-selâse. Abdülazîz b. Suûd’un isteği üzerine yazılmış ilmihal türündeki risalede rab isminin anlamı üzerinde durulmuş, dinî rükünlerin açık­lanmasına çalışılmış ve Hz. Peygamber’İn sîretine kısaca yer verilmiştir.

4. Kitâbü Usûli’d-dîn.

5. Ki­tâbü Fazli’l-İslâm. İslâm kavramı, büyük günahlar, bid’at, iman esasları gibi konu­ları içerir.

6. Mebâdi ü’l-İslâm. Ahmed Celâl ve Muham­med Gâlî tarafından İngilizce’ye çevrilerek metniyle birlikte yayımlanmıştır.

7. el-Kebâ’ir. Son iki eser M. Reşîd Rızâ’nın açıklamalarıyla Mecmû’atü’I-hadîş içinde neşredilmiştir.

8. Mesâ’üü’î-câhiliyyeti’îletîhâlei’ehâ ResûluUâh. Mahmûd Şükrî el-Âlûsî’nin açıklama ve ilaveleriyle basılmıştır.

9. Akidetü’l-fırkati’n-nâciye.

10. Risale fi’r-red’ale’r-Râfıza.

11. Ehâdîşfi’I-fiten ve’l-havâdiş.

12. MecmûVi-hadîş calâ ebvâbi’l-fıkh. İlk cildi Halîl İb­rahim Molla Hatır, II. cildi de Mahmûd et-Tahhân tarafından neşredilmiştir.

13. Mebhaşü’l-ictihâd ve’1-hilâf. İbn Kayyım el-Cevziyye’nİn Plâmü’l-mu-vakkıcîn adlı eserindeki ictihad ve hilaf bahislerinin özeti olup Abdurrahman b. Muhammed es-Sedhan ve Abdullah b. Abdurrahman el-Cebrîn’in tashihiyle ya­yımlanmıştır.

14. Muhtasarü’l-İnşâf ve’ş-Şerhi’l-kebîr. Muvaffakuddin İbn Kudâme’nin el-Muknf isimli kitabı üzerine Ali b. Süleyman el-Merdâ-vî tarafından kaleme alınan el-İnşâî ve Ebü’l-Ferec İbn Kudâme’nin yazdığı eş-Şerhu’l-kebîr adlı şerhlerin muhtasarı olup Abdülazîz b. Zeyd er-Rûmî ve Salih b. Muhammed Hasan tarafından neşredilmiştir.

15. el-MesdW/-letî lahhaşahâ Şeyhülislâm Muham­med b. “Abdilvehhâb min fetâvâ İbn Teymiyye. İbn Teymiyye’nin 135 fetvası­nın özetlendiği bu çalışmayı Ebü’l-Fidâ es-Seyyid Abdülmaksûd el-Eserî yayımlamıştır.

16. Fetâvâ ve mesâ’il. Yaklaşık kırk fetvayı ihtiva eder.

17. Muhtasaru sîreti’r-Resûl. Hz. Muhammed’in Hayatı, Muhtasaru Siyeri’r-Resul(An­kara 1977) adıyla Türkçe’ye tercüme edil­miştir.

18. Muhtasaru Zâdi’l-me’âd. İbn Kayyim el-Cevzİyye’ye ait eserin özetidir.

19. Naşîhatü’î-müslimîn. M. Reşîd Rızâ’nın açıklamala­rıyla Mecmûcatü’l-hadîş içinde neşredil­miştir.

20. el-Hutabü’î-min-beriyye. Otuz sekiz hutbe içermektedir. Son iki eser Salih b. Abdurrahman el-At-rarn ve Muhammed b. Abdürrâzık ed-Düveyş tarafından yayımlanmıştır. Muhammed b. Abdülvehhâb’ın bunların dışında tefsir, akaid ve fıkıhla il­gili bazı risaleleri, emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker ve kendi davetini açıklama konusunda elli bir adet yazışması bulun­maktadır. Onun bütün çalışmaları Abdü­lazîz b. Zeyd er-Rûmî, Muhammed Biltâ-cî ve Seyyid Hicâb tarafından Mü’ellefâ-tü’ş-Şeyhi’i-İmâm Muhammed b. Abdiîvehhâb adıyla on iki cilt halinde neş­redilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski