Uluslararası Hilal İslam Komitesi Tarihçe, Üyeleri, Hakkında Bilgi

Milletlerarası İslâm Hilâl Komitesi. İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı yardım kuruluşu.

1979 yılında Fas’ta gerçekleştirilen İs­lâm Konferansı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda oluşturulmasına karar verilen Milletlerarası İslâm Hilâl Komitesi’nin [Islamic Committee of the International Crescent |ICIC]] kuruluş sözleşmesi, 22-26 Ağustos 1982 tarihinde Nijer Cumhuriyeti’nin başşehri Niamey’de yapılan XIII. İslâm Konferansı Dışişleri Bakanları Toplantısfnda kabul edilmiştir. Komitenin üyeliklerine Endonezya, Fas, Mali, Suudi Arabistan, Senegal, Gine, Türkiye, İran ve Libya seçilmiştir. Kurumun merkezi ge­nel sekreterlik görevini yürüten Libya’­nın Bingazi şehrindedir.

Milletlerarası İslâm Hilâl Komitesi’nin kuruluş sözleşmesinde insanlık şerefi, adalet, eşitlik, tarafsızlık, bağımsızlık ve barış ilkelerine göre hareket edileceği ifa­de edilmiş, komitenin kuruluş amacı ve hedefleri savaş, tabii âfet gibi durumlar sebebiyle mağdur olan insanlara yardım, geçici barınak sağlama, yiyecek, giyecek vb. konularda destek olma şeklinde be­lirlenmiştir. Komite aynı zamanda insanî yardım faaliyetinde bulunan kuruluşlar­la iş birliği halinde olup dünyadaki müslüman azınlıkların durumuyla da ilgilen­mektedir. Komitenin gelirleri, kendi kay­naklarının yanı sıra İslâm Konferansı Teş­kilâtı’na üye ülkelerin katkıları ile oluş­maktadır. Bir icra kurulu tarafından yö­netilen komite, kuruluş sözleşmesinde altı ayda bir toplantı yapılması öngörül­mekle birlikte 1983-2002 yılları arasında ancak on sekiz toplantı gerçekleştirebil­miştir.

Komite, îslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye bazı devletler ve kuruluşların malî katkılarıyla Cibuti, Mali ve Sudan’da ku­raklık, İran ve Türkiye’de deprem, Fas, Cezayir, Nijer, Yemen ve Bangladeş’te ta­bii âfet mağdurlarıyla Bosnalı ve Kosovalı mültecilere yardımda bulunmuştur. Ay­rıca İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı İslâm Dayanışma Fonu ve İslâm Kalkın­ma Bankası ile iş birliği içinde olan komi­te milletlerarası hukuk ve bu alandaki İslâmî kurallarla geleneklerin yaygınlaştırılmasma katkı sağlamak, bu konuda seminerler ve çalışma grupları düzenle­mek üzere bir komisyon oluşturmuştur. Diğer taraftan komite 21-22 Nisan 2001 tarihinde, Suudi Arabistan’ın Cidde şeh­rinde İslâm Konferansı Teşkilâtı’na üye ülkelerin Kızılhaç ve Kızılay kuruluşlarının katılımıyla insanî yardım faaliyetlerinde bulunan millî kuruluşlar arasında iş birli­ği konusunun görüşüldüğü bir toplantı tertip etmiştir. Milletlerarası İslâm Hilâl Komitesi, Uganda ve Nijer’deki İslâm Kon­feransı Teşkilâtı’na bağlı İslâm üniversite­lerinde sağlık merkezleri kurulması pro­jesine malî destek vermiş, İslâm dünyası­nın bazı bölgelerinde uygulanacak sağlık faaliyetleriyle ilgili programlar çerçeve­sinde Cibuti’nin Balbala bölgesinde bulu­nan göçmenler için bir sağlık merkezi ku­rulması amacıyla Cibuti hükümeti ve İs­lâm Kalkınma Bankası ile iş birliği anlaş­ması imzalamıştır. Ayrıca Mali’nin Ham-dallah bölgesinde anne ve çocuk sağlığıy­la ilgili bir projeyi uygulamaya koymuştur. Öte yandan 22-23 Kasım 2000 tarihinde Cidde’de yaptığı on altıncı toplantısında Filistin halkına yardım konusuna ağırlıklı bir yer vermiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski