Acman Emirliği Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Acmân. Birleşik Arap Emirlikleri Devleti’ni oluşturan yedi emirlikten biri.

Toprak bakımından bu emirliklerin en küçüğü olan Acmân’ın yüzölçümü 260 km2, nüfusu 64.318’dir (1985). Aynı birlik içindeki diğer Arap emirliklerin­den Şârika ile Ümm’ülkayveyn arasında yer alır. XIX. yüzyıl boyunca komşusu Şârika’daki Kâsımî Emirliği’ne bağlı kal­mıştır. Bölgede yaşayan haik, Naîm ka­bilesinin Al-i Bûhureybân koluna bağlı olan Karâtise, Hamîre ve Âl-i Bûzeneyn boyundandır. Yine bu yüzyılın başların­da Vehhâbîlik hareketinin bölgedeki et­kisi üzerine, burada oturan Âl-i Bûhu­reybân kabilesi, diğer Naîmî kabilele­ri gibi bu dinî akıma katılmıştır. Hatta bir ara emirliğe bağlı olan Zûrâ adası Vehhâbîler’in yerleşim merkezi olmuştur. Acmân, diğer sahil emirleri ve İngil­tere arasında imzalanan 1820 ve 1892 antlaşmalarına iştirak etti. 1952’de Sa­hil Devletleri Konseyİ’ne (Trucial States Council) katıldı. 2 Aralık 1971’de kuru­lan Birleşik Arap Emirlikleri Devleti’nin federe üyesi oldu. 1981 yılından beri emirliğin başında bulunan Şeyh Hu-meyd b. Raşid en-Naîmî, Birleşik Arap Emirlikleri Devleti’nin yüksek konsey üyesidir.

Acmân’da inşası Ortaçağ’a kadar uzanan tarihî bir kale bulunmaktadır. 1928-1981 yılları arasında emîr olan Şeyh Râşid b. Humeyd bu kalede otur­makta ve emirliğin yönetimini buradan yürütmekteydi. Acmân’ın iç kısımların­da bulunan Mesfût bölgesinde 1968’de yapılan aramalarda kaliteli mermer re­zervleri bulunmuştur. Tarihte daima Naîm kabilesinin yerleşim bölgesi ola­rak kalmış bulunan Mesfût bölgesinde ayrıca hurma, tütün ve buğday ziraatı da yapılmaktadır. Bölgede ekonomi ya­kın zamana kadar balıkçılık ve tarıma dayalıydı. Son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin zengin üyelerinden, özel­likle Ebüzabfden (Abudabi) yardım al­maktadır. Acmân’da 1976’dan beri ge­milerin bakım ve onarımının yapıldığı bir tersane bulunmaktadır. 1984’ün sonlarında bir çimento fabrikasının iş­letmeye açıldığı Acmân’da petrol arama çalışmalarına ise 1982’de başlanmıştır. Buna bağlı olarak 1983’te sermayesinin % 50 hissesi Acmân’ın. % 50 hissesi de Acmân sahillerinden bir görünüş Arap ve Kanada şirketlerinin olan Ac­mân Millî Petrol Şirketi (AJNOC) kurul­muştur.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski