Aden Şehri Nerede, Nerenin Başkenti, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Aden. Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti ‘nin başşehri ve tarihî liman.

Kızıldeniz’in girişinde stratejik açıdan çok önemli bir yerde bulunan Aden, ken­di adını taşıyan körfezin kuzeybatısın­daki Aden ve Küçük Aden yarımadaları­nın etrafında uzanır. Nüfusu 365.000’dir (1981 tah.). Volkanik karakterli olan Aden arazisi dağların, platoların ve de­nize doğru uzanan ince vadilerin bulun­duğu bir bölgede yer alır. Sahil kısmın­da ise bölgeye adını vermiş olan Hadramut vadisi bulunmaktadır. Yazları çok sıcak ve rutubetli, kışları ise kuzeydo­ğudan esen muson rüzgârları sebebiyle yağışlıdır. Bölgede çeşitli ırklara men­sup halk yaşamaktadır. Nüfus, çoğun­luğu Arap olmak üzere Hintli, Afrika­lı (Somalili) ve Avrupalılar’dan teşekkül etmektedir. Marco Polo Aden şehrinin nüfusunu 1276’da 80.000 kadar tah­min etmektedir. İbn Battûta’ya göre Aden, etrafı dağlarla çevrili büyük bir liman şehri olup Hindistan ve Uzakdo­ğu’dan gelen ticaret gemilerinin uğrak yeridir. Şehirde yaşayanlar arasında Hintli ve Mısırlı tüccarlar vardır. Bölge­de ziraat yapılmadığı gibi ağaç ve su da bulunmamaktadır. Şehir halkı su ihtiya­cını sarnıçlardan sağlamaktadır. Kâtip Çelebi ise şehrin adını Hz. İbrahim so­yundan gelen Aden b. Sinan’dan aldı­ğını yazmaktadır. Onun belirttiğine gö­re Aden’in güney ve kuzeyinde iki kapı­sı bulunmakta, kuzeyde olanına Şamlı­lar Kapısı (Bâbü’ş-Şâmiyyîn) denilmek­teydi. Sahilinde ham anber çıkan Aden’­in yakınlarında Ziyâdîler’den Muhammed b. Abdullah’ın yaptırdığı bir kale vardır. Kalenin içinde Resûlî hanedanın­dan Ömer b. Mansûr bir medrese yap­tırmıştır.

İslâmiyet’ten Önce Aden.

Tarihî milât­tan önce 4000 yıllarına kadar uzanan Aden’in Şeddâd b. Âd tarafından kurul­duğu rivayet edilir. Şehir. Hindistan’dan gelen deniz ticaret yolunun Asya tara­fındaki son durağı olması bakımından, daha Firavunlar devrinde önem kazan­mıştır. Kur’an’da geçen “Bir mu’attala” [bk. Hac: 22/45] ile “İrem zâti’l-İmâd’ın [bk. Fecr: 89/7] Aden civarında oldu­ğu sanılmaktadır. Taberi’nin kaydetti­ğine göre Kabil, karde­şi Hâbil’i öldürdükten sonra kız kardeşi ile birlikte Yemen’den Aden’e kaçmıştır. Hemedânrye göre Aden Arapları Mereb, Humâhim (Cemâcim) ve Mellâh adıyla üç kısma bölünmüştür. Aden, zaman za­man Yemen Arapları’nın elinden çıka­rak daha kudretli devletlerin hâkimiyet ve nüfuzu altına girmiştir. Eski Mısır­lılar ve Habeşler’den sonra Romalılar’ın idaresine giren şehir, milâttan sonra 575’te İranlılar’ın (Sâsânîler) eline geç­miştir.

İslâmî Dönem

Yemen’in son Sâsânî umumi valisi Bâzân. 10 (631) yılında müslüman olunca Aden İslâm ülkesine katılmış ve burada İslâm dini yayılma­ya başlamıştır. Aynı yıl. Hz. Peygamber tarafından İslâm’a davet için bir mek­tupla birlikte Yemen’e gönderilen Hz. Ali. Hamdânîler’e İslâmiyet’i anlattıktan sonra Aden’e gitmiş ve burada yaşayanları da dine davet etmiştir. Hz. Pey­gamber, ayrıca Yemen asıllı Ebû Müsâ el-Eş’arîyi Zebîd ve Aden’e ilk İslâm va­lisi olarak göndermiştir. Daha sonra Ömer b. Abdülazîz tarafından burada bir cami yaptırılmıştır. Ardından Aden, 300 yıla yakın bir süre Yemen imamla­rının idaresi altında kalmış. 916’dan sonra da bölgede bağımsız bir hanedan kuran Benî Ziyâd’a bağlanmıştır. Yakla­şık bir asır sonra Benî Ma’n. Aden de dahil olmak üzere Lehic, Ebyen, Şihr ve Hadramut’ta hâkimiyeti ele geçirmiştir. Yemen Suleyhîleri Aden üzerinde hâki­miyet hakkını Benî Kerem’e vermişler, ancak bunlar sonradan aralarında ihti­lâfa düşmüşlerdir. Nihayet bu ailenin bir kolu olan “Benî Zürey” üstünlüğü el­de ederek 1125’te istiklâlini ilân etmiş­tir. Benî Zürey’in bölgedeki bağımsızlığı, Selâhaddîn-i Eyyûbrnin kardeşi Tu­ran Şah’ın Yemen’i zaptettiği 1173 yılı­na kadar sürmüştür. Daha sonra bura­da   sırasıyla   1228’e   kadar   Eyyûbîler, 1454’e kadar Resûlîler. 1517’ye kadar Tahinler hüküm sürmüşlerdir. 1513 yı­lında Portekizliler Alfonso d’Albuquer-que’nin kumandasında Aden’i denizden kuşatmışlarsa da şehri alamamışlardır. Birkaç yıl sonra Lehic şehrini Tâhirîler’den teslim alan Memlükler de aynı şe­kilde Aden karşısında başarısızlığa uğ­ramışlardır.

Osmanlı Dönemi ve Sonrası

XVI. yüz­yılın başlarında Osmanlı İmparatorlu-ğu’nun güney siyaseti içine giren Aden, sahip olduğu stratejik ve ticarî mevki dolayısıyla, Kızıldeniz ve Hint Okyanu-su’nda faaliyet gösteren Portekizliler’e karşı girişilecek mücadeleler için önemli bir üs olarak görülmüş ve Hadım Süley­man Paşa kumandasındaki yetmiş altı parça gemiden müteşekkil Osmanlı do­nanması tarafından 3 Ağustos 1538’de fethedilmiştir. Aden bir ara Osmanlılar”ın elinden çıkmışsa da 1548 yılı başların­da geri alınarak Yemen eyaletine bağlı bir sancak haline getirilmiştir. 1565’te Yemen’de iki beylerbeyilik kuruldu­ğu sıralarda San’a beylerbeyiliği sınırla­rı içinde bırakılan Aden. Hint Okyanusu’ndaki mücadelelerde Osmanlılar için bir deniz üssü olarak kullanılmış. 1630’lardan sonra Zeydî imamların hâkimiye­tine geçmiştir. Osmanlı Devleti’nin böl­gedeki imamlarla ilişkileri Birinci Dün­ya Savaşı yıllarına kadar (1914) devam etmiştir.

Hindistan’ı sömürgeleştirdikten son­ra bir ikmal üssü olarak Aden’in önemi­ni gören İngilizler, 1802’de Lehic Sultanı Ahmed b. Abdülkerîm ile imzala­dıkları ticaret ve dostluk anlaşmasına dayanarak 1839’da Aden’e yerleştiler. Aden. önceleri idarî bakımdan Bombay eyaletine bağlandı; 1937 yılında İse doğrudan İngiltere’ye tâbi müstakil bir ko­loni (crovvn colony) haline getirildi. Bun­dan sonra İngilizler, bölgeyi Batı Aden Himayesi “Western Aden Protectorate-WAP” ve Doğu Aden Himayesi (Eastern Aden Protectorate=EAP) adında iki ida­rî kısma ayırdılar ve bünyelerinde bir­çok sultanlık, emirlik ve şeyhlik bulu­nan her iki idarî bölgeyi ayrı ayrı anlaşmalarla kendilerine bağladılar. 1959 yı­lında, yine İngiltere’nin teşviki ile. batı bölümüne bağlı olan altı emirlik, sonra­dan adı Güney Arabistan Federasyonu’na (Federation of South Arabia) çevrilen güneydeki Arap Emirlikleri Federasyonu’nu kurdu. 1961’de henüz koloni ha­linde bulunan Aden, federasyon ile an­laştı; 1963 yılında federasyona resmen üye oldu ve Aden Devleti adıyla anılmaya başladı. Ancak İngiliz hükümeti, Aden idaresi üzerindeki bütün yetkileri elinde tutmaya devam etti; ayrıca kendine, is­tediği anda Aden’in herhangi bir bölümünü federasyondan çıkarma hakkını da tanıdı. Koloni Aden’in federasyon ile birleşmesinden sonra “Aden Himayesi” yerine, “Güney Arabistan Himayesi” ismi kullanılmaya başlandı. Böylece hem do­ğu hem batıyı içine alan bir yönetim ku­rulmuş oldu. Aden, 1968’de Güney Ye­men Federasyonu’na katıldı ve 30 Ka­sım 1970’te Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin [el-Cumhûriyyetü’l-Yemeniyyetü’d-Dimukrâtiyyetü’ş-Şa’biyye] kurulmasıyla yeni devletin başşehri oldu.

Aden’de ekonomik hayat, büyük öl­çüde bulunduğu coğrafî konuma bağlı­dır. 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla şehrin önemi daha da artmış, mil­letlerarası serbest liman bölgesi olması bakımından da ticarî faaliyetler bir hay­li ilerlemiştir. Aden, gemilerin uğrak ye­ri olması dolayısıyla faal bir deniz tica­retine sahiptir. Kömür ve petrol, böl­geye zenginlik getiren önemli yer altı kaynaklarıdır. Küçük Aden’deki petrol rafinerisinden başka bir endüstriyel fa­aliyet göze çarpmaz.

Marco Polo’nun 1276’da 360 mescid bulunduğunu söylediği şehirde bugün en önemli İslâmî eser, Ayderûsiyye tari­katının kurucusu Ebü Bekir Ayderûs’un türbesi ile onun adını taşıyan camidir. Şehrin surları Zürey’îler devrine aittir. Eyyûbî, Resûlî ve Tahinler döneminden kalma bazı yapılar da vardır. Şehrin içme suyunu sağlayan boğazdaki su bentleri de önemli tarihî eserler ara­sındadır.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski