Adıyaman Şehri, Tarihi, Eserleri, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Adıyaman. Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.

Güneydoğu Toroslar’ın Malatya dağ­ları adı verilen kesiminin güney etekle­rinde, deniz seviyesinden 725 m. yük­seklikte kurulmuştur. Anadolu’nun en eski yerleşim alanla­rından biri olan Adıyaman’ın eski adı Hısnımansûr’dur. Kaynaklarda, VII. yüz­yılda buraya gelen Emevî kumandanla­rından Kays kabilesine mensup Mansür b. Ca’vene’ye izafetle bu ismin verildiği zikredilmekte ise de başka bir rivayete göre bu isim Abbasî Halifesi Ebû Ca’fer el-Mansûr’un adından gelmektedir. Ay­rıca, Hârûnürreşîd’in halife olmadan önce burayı yeniden imar ve inşa ettir­diği de bilinmektedir. Adıyaman ismi ise Cumhuriyet’ten sonra verilmiş olup menşel hakkında bir kayda rastlanamamıştır.

Bölgede Pirin, Zey. Haydaran, Palanlı ve Gümüşkaya’da yapılan kazılarda ta­rih öncesi medeniyetlere ait çeşitli ka­lıntılar bulunmuştur. Bunlardan. Adıya­man ve çevresinin sırasıyla Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh. Âsur, Pers, Komma-gene krallıkları ile Roma ve Bizans hâ­kimiyetine girdiği anlaşılmaktadır. İlk İslâm akınlarına ise Hz. Ömer zamanın­da başlanarak asıl fetih hareketleri 670’e doğru Emevî Halifesi Muâviye devrinde gerçekleştirildi ve Adıyaman. Samsat. Besni ve çevresi ele geçirildi. 758’de Abbasî hâkimiyetine giren Hısnımansûr, X. yüzyılda yeniden Bizanslılar’a geçti ve Türkler’ce ilk defa 1066’da Selçuklu kumandanı Gümüştekin tarafından alındı. Bundan sonra za­man zaman Artuklu, Eyyûbî ve Selçuklular’ın hâkimiyeti altına girdi. daha sonra Osmanlı idaresine kadar Moğol. Akkoyunlu. Dulkadır Beyliği ve Memlüklü idarelerinde kaldı. Osmanlı hâkimiye­tine ilk girişi I. Bayezid devrinde olmak­la birlikte Ya­vuz Sultan Selim tarafından 1515’te Diyarbekir’in fethi sırasında kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı idarî teşkilâtında Besni’nin bir nahiyesi iken 1519’dan itibaren Gerger, Kâhta ve Besni ile birlikte Maraş eyaletine bağlı sancaklar arasında yer aldı. 1531 yılın­da Elbistan sancağına bağlı bir kaza haline getirilen Hısnımansûr, 1563’te yeniden Maraş’a bağlandı ve muhtemelen XIX. yüzyıla kadar bu teşkilât içinde kaldı. Tanzimat’tan sonraki idarî dü­zenlemelerde 1841’de kaza. 1849’da Diyarbekir vilâyetine bağlı bir sancak durumuna getirildi. 1859’da Malatya sancağına, 1883’te de Ma’mûretülazîz (Elazığ) vilâyetine bağlandı. Cumhuriyet’e kadar bu statüde bulunan Hısnımansûr, 1923’ten 1954 yılına kadar Malatya’nın ilçesi olarak kaldı; 22 Hazi­ran 1954’te Besni. Gerger ve Kâhta ilçe­leriyle on altı nahiyeden oluşan bir il du­rumuna getirildi. Daha sonra Çelikhan. 1958’de Gölbaşı. 1960’ta da Samsat ilçe yapılarak Adıyaman’a dahil edildi.

Araplar’la mücadeleler dolayısıyla Bi­zans tarafından boşaltılan Adıyaman ve çevresine Türkler’in ilk girişi XI. yüzyı­lın ikinci yarısından itibaren başlamış­tır. Türkmen beylerinden Hanoğlu Hârûn et-Türkmân’nin, emrindeki Türkmenler’le Kuzey Suriye hâkimiyeti için Bizans’a karşı yaptığı mücadelelerden sonra, asıl tesirli baskılar 1066’da Bekçioğlu Emîr Afşin kumandasında ger­çekleştirildi. Bundan sonra yöre konar göçer Türk grupları tarafından iskâncı açıldı; Artuklular zamanında ise tama­men Türkmenlerle doldu. Nitekim kay­naklardan. Osmanlılar zamanında bölge­de Bozkoyunlu, Heriklü, Dimleklü, Hardallu. Beğmişlü, Eymir ve Beydili Türkmenleri’ne mensup aşiretlerin yer aldı­ğı tesbit edilmektedir. Osmanlılar tara­fından 1519 yılında yapılan ilk tahrirde müslüman nüfusun 1000 dolayında, gayri müslim nüfusun ise 400 civarın­da olduğu görülmektedir. Ayrıca sek­sen beş köye sahip olan Hısnımansûr’un 400’ü gayri müslim olmak üzere top­lam nüfusu yaklaşık 6400 idi. Bu tahri­re göre kasabada şu mahalleler bulun­maktaydı: Paşa Sevindik Mescidi, Esle­mez Bey Camii, Hacı Cafer Bey Camii. Mustafa Mescidi, Halevî Mescidi ve Şehreküstü mahalleleri. Öte yandan 1530 yılına ait diğer bir tahrirde Hısnımansûr’daki vakıfların kaydedildiği görül­mektedir. Bunlardan. Ziyaret köyünde bir zaviyesi olduğu bildirilen ashâb-ı ki­ramdan Ebû Zer el-Gıfârî ve onunla şe-hid olduğu Tahrîr Delferihde kaydedi­len Nûreddin Dede ile Mûsâ Baba zavi­yeleri ve vakıfları, ayrıca Durak b. Alâüddevle Bey Camii, Şeyh Abdurrahman Erzincânî Mescidi ve Zaviyesi, Es­lemez Bey Zaviyesi, Ebü’1-Vefâ Zaviyesi, Hacı Mûsâ Zaviyesi, Gurgan Dede Zavi­yesi. Çanakçı Dede Zaviyesi vakıfları ve yine Ebû Zer el-Gıfârî ile şehid olduğu belirtilen Mahmud Ensârî Türbesi va­kıfları sayılabilir. XVII. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden Evliya Çelebi ise, Türkmenler’le meskûn yetmişten fazla kö­yün bulunduğunu söylediği Hısnımansûr’un siyah ve beyaz taşlardan yapılmış bir kalesi ile bu kale içinde kırk ha­ne ve bir caminin yer aldığını kaydeder.

1871’de Akçadağ, Küme, Kümecik, Hekimhan, Ayvalıdere ve Hasan Çelebi nahiyelerinden meydana gelen Hısmansûr kazasının toplam 317 köyü ve 24.318 müslüman, 932 gayri müslim erkek nüfusu vardı. Yine 1883-1884’te 16.155 müslüman, 1355 gayri müslim erkek nüfusu bulunuyordu. 1894’te ise bu sayı, erkek ve kadın olarak 32.804 müslüman. 2367 gayri müslim olmak üzere toplam 35.171 idi. Adıya­man’ın 1954’te il olmasıyla birlikte ilin merkezi olan şehrin nüfusunda da belli bir artış görülmüştür. Nitekim 1927 yı­lında yapılan Cumhuriyetin ilk nüfus sayımında henüz 9000’i bile bulmayan İ8644) nüfus, ilk defa 1935’te 10.000’i aştı; ancak il merkezi oluncaya kadar hep 10.000 civarında kaldı. İl merke­zi olduktan sonraki sayımda (1955) nü­fusu 14.000’e çok yaklaştı. 1960’ta 15.000’İ. 1970’te 30.000’i. 1980’de 50.000’i aşan nüfus 1985 sayımında 70.000’i geçti (71.644).

Nüfus büyük ölçüde tarımla uğraşır. Ayrıca sayıları kırk ikiye ulaşan kuyular­dan petrol elde edilmektedir. İl genelin­de en çok tahıl, pamuk, tütün, antep fıstığı ve üzüm ile deri üretilir. Son yıl­larda bölge kalkınması çerçevesinde, GAP adıyla anılan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin gerçekleştirilmesiyle büyük bir ziraî gelişme olacağı tahmin edil­mektedir.

Adıyaman birçok tarihî esere sahip­tir. Bunların en önemlilerinden biri, tu­ristik bir niteliği olan Nemrut Dağı Tapınağı’dır. Emevî kumandanı Mansür b. Ca’vene tarafından yaptırılan Adıyaman Kalesi ile Besni, Gerger, Kâhta, Keysun ve Samsat kaleleri ise bugün harap bir haldedir. Dulkadıroğlu Alâüddevle Bozkurt Bey tarafından yaptırılan Ulucami, 1557 yılında Hacı Abdülganî tara­fından inşa ettirilen Çarşı Camii, 1638′-de İbrahim Bey’in yaptırdığı Eski Saray Camii, 1768’de inşa edilen Kab Camii. 1720’de yapılan Yeni Pınar Camii başlı­ca tarihî eserler arasında sayılabilir. Di­yanet İşleri Başkanlığı’na ait 1989 yılı istatistiklerine göre Adayaman’ın il ve ilçe merkezlerinde yetmiş üç, köylerin­de ise 373 cami bulunmaktadır. GAP çerçevesinde inşa edilen Atatürk Barajı’nın suları altında kalacak birçok tarihî eser ise kurtarma çalışmaları içerisine alınmıştır.

Adıyaman şehrinin merkez olduğu Adıyaman ili Malatya, Elazığ, Diyarba­kır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahraman­maraş illeri ile kuşatılmıştır. Merkez ilçeden başka Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı. Kâhta ve Samsat olmak üze­re altı ilçeye ve yirmi iki bucağa ayrıl­mıştır; sınırları içerisinde 349 köy bu­lunmaktadır. 7614 km2 genişliğinde­ki Adıyaman ilinin 1985 sayımına göre nüfusu 430.728, nüfus yoğunluğu ise elli yedi idi.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski