Afganis­tan Beşeri, Etnik Yapı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

a- Nüfus.

Bir tarım ve hayvancılık ülke­si olan Afganistan’da doğum oranı bin­de 48.1, ölüm oranı ise binde 22.3’tür.

Nüfus artış oranı da binde 25 civarın­da bulunmaktadır. Dağlık ve yaylalık araziye sahip ülkede kilometre kareye düşen ortalama nüfus yirmi altı kişi ol­makla birlikte verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde ve şehir merkez­lerinde bu oran çok daha yüksektir. Ta­rımla uğraşanlar toplam nüfusun yüzde 75’i kadardır. Ülkedeki nüfusun yakla­şık beşte birini oluşturan göçebe ve ya­rı göçebe halde yaşayan kitleler güney ve kuzey bölgelerinde yaşamakta olup genellikle hayvancılıkla uğraşmaktadır­lar. Afganistan’da şehirleşme oranı dü­şüktür. Nüfusun yaklaşık yüzde 80’i kır­sal alanlarda yaşamaktadır. Erkeklerin toplam nüfus içerisindeki oranı kadınla­ra göre daha yüksek olup nüfusun yüz­de 51.42’sini erkekler, yüzde 48.58’ini de kadınlar oluşturmaktadır. Asya kıtasının okuma yazma oranı en düşük ül­kesi olan Afganistan’da yetişkin nüfu­sun yüzde 76.3’ünün okuma yazma bil­mediği tahmin edilmektedir.

b- Etnik Durum.

Afganistan’ın nüfusu­nu meydana getiren ahaliyi Afganlar. Türkler ve Tacikler oluşturur.

Afganlar: Afganistan’da en kalabalık ve hâkim grubu teşkil eden Afganlar’ın ülkeye kuzeyden milâttan önce 480 ci­varında geldikleri ve Süleyman dağları etrafına yerleştikleri bilinmektedir. Ku­zeyde yaşayan kabilelere Pehtûn, güneydekilere de Peştûn denilmektedir. Konuştukları dil bugün Afganistan’ın resmî dili olan Peştuca’dır. Pehtûn ve Peştûnlar 480’den sonra yine kuzeyden gelen Halaç (Ak Hun veya Eftalit) Türkleri’yle karıştıkları için halkın etnik ya­pısı değişerek bugünkü Afganlar mey­dana gelmiştir. Bu karışmaya rağmen Halaç Türkleri, Galzaylar adı ile kendi karakterlerini uzun zaman korumuşlar ve hatta bir ara Pehtûnlar ve Peştûnlar’dan ayrı olarak Kandehar yöresinde bağımsız bir devlet kurdukları gibi kısa bir süre de İran’ı ellerine geçirmişlerdir. Afganistan’da yaşayan Afganlar bugün 8.000.000 civarındadır.

Türkler: Afganistan’ın ikinci kalaba­lık etnik grubunu teşkil eden Türk ka­bilelerinin nüfusunun, Halaçlar hariç. 5.500.000 kadar olduğu tahmin edil­mektedir. Türk grupları içinde en ka­labalık olanı, nüfusu 1.700.000’i geçen Özbekler’dir. Genellikle ticaret ve tarım­la uğraşırlar ve Afgan Türkistanı deni­len bölgede yaşarlar. Büyük çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan ve otlak bulmak için sık sık yer değiştirmek mecburiyetinde kalan Türkmenler’in nüfuslarının 600.000 civarında olduğu sanılmakta­dır. Türkmenlerin çoğunluğunu Alieli. Teke. Salur, Sarık, Çavdur ve bilhassa Ersan boylarından oymaklar oluştur­maktadır. Nüfuslarının 700.000 civarın­da olduğu tahmin edilen, Büyük ve Kü­çük Pamir dağları bölgesinde yaşayan Kırgızlar, Kazaklar, Kıpçaklar, Karluklar, Celâlâbâd çevresindeki Karakalpaklar ile Çağataytar diğer etnik Türk grupla­rıdır. Ayrıca Afganistan’ın merkezi ile Afgan Türkistanı arasında yaşayan ve nüfuslan 200.000’i geçen Hezâreler ile Aymaklar da bu etnik grup içinde yer almaktadır.

Tacikler: Yaklaşık 4.500.000’e varan nüfuslarıyla üçüncü etnik grubu teşkil eden Tacikler ülkenin kuzey ve kuzey­doğu bölgelerinde yaşarlar. Hint-Avrupa ırklarının temel Akdeniz alt grubuna bağlı olup İran dillerinden Darî adı verilen bir dili konuşurlar. İlk çağlardan be­ri yerleşik hayat tarzına sahiptirler. Su kanalları yardımıyla yürüttükleri bahçe tarımıyla geçinirler. Halk edebiyatları zengindir. Ahşap oymacılığında gayet sanatkârdırlar. Bazı kabileleri İsmâilî olup ekseriyetle Sünnî’dirler.

Afganistan’ın güney kısımlarında sa­yıları 700.000’e yaklaşan Hintli ve Ârî topluluklara da rastlanmaktadır. Ülkede bulunan diğer etnik gruplar ise batı ve kuzeybatıda Belûcîler (300.000), Afgan-İran sınırında Farslılar (700.000), güneybatıda Brâhûîler (25.000), doğuda Nûristânîler (80.000), Kızılbaşlar (100.000) ve Paşaîler’dir (110.000).

 • Afganis­tan Tarihi -Mücahitleri, Gurupları-
 • Afganis­tan Tarihi -Sovyet İşgali ve Sonrası-
 • Afganis­tan Tarihi -Milli Afgan Devleti Dönemi-
 • Afganis­tan Tarihi -İslami Devir-
 • Afganis­tan Tarihi -İslamiyet’ten Önceki Devir-
 • Afganis­tan -Eğitim ve Öğretim-
 • Afganis­tan -Edebiyat ve Sanat-
 • Afganis­tan Din, Dini Yapı
 • Afganistan Dil, Konuşulan Diller
 • Afganis­tan Fiziki Coğrafyası
 • Afganistan Başkenti, Şehirleri, Yüzölçümü

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski