Afganis­tan -Eğitim ve Öğretim- Özellikleri, Hakkında Bilgi

Afganistan, ilim ve kültür faaliyetleri bakımından bugün sesini fazla duyurabilen bir ülke değilse de tarihte İslâm dünyasının önemli ilim ve kültür merkezlerinin gelişmesine sahne olmuştur. Gazneliler zamanında Gazne. Timurlular zamanında Herat şehirleri, dönemin çok sayıda ilim adamı yetiştiren en önemli ilim ve kültür merkezleri idiler. Savaşçılığının yanı sıra ilim, edebiyat ve kültüre verdiği önemle de dikkati çeken Gazneli Mahmud’un sarayında büyük matematikçi, coğraf­yacı, filozof, astronom ve edipler yetiş­miştir. Bunlardan Bîrûnî, Beyhaki. Utbî ve Firdevsî en meşhur olanlardır. İran edebiyatının Unsurî, Ferruhî, Ascedî, Ce-zâirî gibi tanınmış şairleri de ondan büyük himaye ve yardım görmüşlerdir.

İktisadî ve sosya! bakımdan az geliş­miş bir ülke olan Afganistan’da eğitim ve öğretim kurumlan yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Nüfusun büyük çoğun­luğunun kırsal kesimde yaşadığı ülkede okuma yazma oranı çok düşüktür. Kır­sal alanlarda geleneksel öğretim ve eğitim kurumu olarak cami ve medreselerin yanında tarikatların etkisi büyüktür. Dinî ilimler alanında eğitim ve öğretim yapılan bu kültür ve eğitim ku­rumlarının bir kısmı devletin deneti­minde, bir kısmı ise özel olarak faaliyet göstermektedir. İlk öğrenim dışında or­ta ve yüksek öğrenimin de parasız ol­duğu Afganistan’da modern anlamda ilk lise, ancak 1903 yılında açılabilmiş­tir. Modern eğitim kurumlarının geliş­mesi, 1921 yılında Eğitim Bakanlığı’nın kurulması ve dışarıdan alınan yardım­larla başlamıştır. 1920’lerden itibaren Türkiye’den getirilen pek çok Türk eği­timcisinin okulların kurulmasında ve geliştirilmesinde büyük hizmetleri ol­muştur. Önceleri Batı’nın ve özellikle İngiltere’nin. M. Dünya Savaşı’ndan son­ra da Sovyetler Birliği’nin nüfuzu altına giren ülkede eğitim sistemi bu durum­dan en çok etkilenen alan olmuştur. Meslekî, teknik ve genel nitelikli öğre­nim veren orta öğretim kurumları ülke kalkınmasında önemli bir rol oynamış­tır. Yüksek öğretim kurumları sadece ülkenin Kabil, Kandehar ve Herat gibi büyük şehirlerinde toplanmıştır. On üç fakülteyi ve çeşitli ilmî araştırma ve in­celeme kurumlarını bünyesinde topla­yan ve ülkenin ilk üniversitesi olan Kabil Üniversitesi (1932) ile Celâlâbâd Üniversitesi (1963) ülkenin en önemli yüksek öğretim kurumlarıdır. Afganis­tan’da gerçekleştirilen ilmî yayınların çoğu Kabil Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. 1920 yılında kurulan Kabil Halk Kütüphanesi, Afganistan’ın en önemli ve en zengin kütüphanesidir. Önemli tarih ve sanat eserlerinin, yaz­maların, minyatür ve benzeri çalışmala­rın sergilendiği Kabil Tarih ve Etnograf­ya Müzesi, başlıca kültür kurumları arasında yer almaktadır.

 • Afganis­tan Tarihi -Mücahitleri, Gurupları-
 • Afganis­tan Tarihi -Sovyet İşgali ve Sonrası-
 • Afganis­tan Tarihi -Milli Afgan Devleti Dönemi-
 • Afganis­tan Tarihi -İslami Devir-
 • Afganis­tan Tarihi -İslamiyet’ten Önceki Devir-
 • Afganis­tan -Edebiyat ve Sanat-
 • Afganis­tan Din, Dini Yapı
 • Afganistan Dil, Konuşulan Diller
 • Afganis­tan Beşeri, Etnik Yapı
 • Afganis­tan Fiziki Coğrafyası
 • Afganistan Başkenti, Şehirleri, Yüzölçümü

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski