Afganis­tan Fiziki Coğrafyası, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İran yaylasının kuzeydoğuya doğru bir devamı durumunda olan Afganis­tan, ortada yüksek dağlık alan. bunun kuzeyindeki ovalık alan, dağlık kütlenin güneybatısında bulunan plato görünü­mündeki alan olmak üzere üç farklı böl­geden oluşur.

Ülkenin orta kesimini kaplayan dağ­lar, jeolojik bakımdan İtalya’nın kuze­yinden başlayarak Himalayalar’a kadar uzanan ve “Alp kıvrımları” adı verilen dağ sisteminin bu ülke içinde kalan parçalarıdır. Doğuda Pamir yaylasına ulaşan bu yüksek dağlık kütle muhtelif kesimlerinde farklı adlarla anılır. Ülke­nin kuzeydoğusunda Hindukuş (7697 m.) dağlan adıyla bilinen dağlar Kabil’in kuzeyinden itibaren batıya doğru yel­paze gibi açılarak Kûhibâbâ, Sefîdkûh (3500 m.) ve Bendibeyân gibi kollara ay­rılırlar. Bunlardan başka güneyde Süleyman, kuzeyde Benditürkistan dağları yer alır. Afganistan’ın ortasındaki dağ­lık bölge doğuya doğru bir şerit biçimin­de devam eder ve coğrafyacılar tarafın­dan “Vahan Koridoru” olarak adlandırı­lan bir yüksek yöre ile Çin’e komşu olur. Bu yörede vadi tabanları bile 5000 m. yüksekliktedir. Dağlık alanlar kuzeye ya­ni Amuderya vadisine doğru hızla artan bir meyille alçalarak Afganistan Türkistanı’nda yükseklikleri 250-300 m. civa­rında olan ovalık bir alan oluştururlar ki Afganistan’ın en alçak kesimi burasıdır.

Ülkenin güneybatısındaki plato görünüş­lü alan, Sîstan bölgesi adını taşır, çöl ve yan çöllerle kaplıdır. Kaş, Mergo (ölüm çölü), Regastan. Pogdar ve Arbu bu çöl­lerin en önemlileridir.

Afganistan’da akarsu şebekesi olduk­ça sıktır. Kuzeyde 600 km. boyunca Sov­yetler Birliği sınırını oluşturan Amuderya nehri, Kokça ve Kunduz adında önem­li iki kolu ile ülkenin kuzeydoğusunda 250.000 km2’lik bir alanın sularını top­layarak Aral gölüne akıtmaktadır. Bu­nun gibi ülke akarsularının çoğu dışa akmayan, yani okyanuslara ulaşmayan sulardır. Bunların çoğu da çöllerde ve­ya tuzlu göllerde kaybolurlar. Afganis­tan’ın dışa akışlı akarsuyu İndus’a karı­şan Kabil’dir. Ülkenin önemli akarsula-rından biri olan 960 km. uzunluğundaki Hilmend ırmağı Sîstan bölgesindeki ka­palı havzalarda son bulur. Göllere gelin­ce, Vahan Koridoru ve Pamir yaylasında Sarıgöl ve Çakmaktın gölleri, Bedahşan’da Sıva gölü, ortadaki dağlık yöre­de Bendiemîr gölleri, Gazne ve Kandehar arasındaki bölgede Âb-ı İstâde, Herat’ta Namus gölleri bunların en önem­lileridir.

Ülkenin iklimi genellikle sert ve az yağışlı bir iklim olarak nitelendirilebilirse de çeşitli yörelerde değişiklikler gös­terir. Kış dağlık kesimlerde ulaşımı dur­duracak kadar şiddetli, fakat Sîstan’a doğru uzanan Hâmûn havzasında ve ku­zeydeki Amuderya vadisinde yumuşak geçer. Yaz mevsimi sıcak ve çok kurak olup bazı vadilerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabilmektedir. Fakat genellikle bir yayla ülkesi olan Afganistan’ın ik­limi ilk ve sonbaharda ılık geçer ve bu sebeple ülkede “orta iklim” ürünlerin­den olan üzüm, kavun, şeftali, erik, ka­yısı, ceviz ve fıstık yetişir. Yıllık yağış miktarı ortadaki dağlık eksenin kuzey ve güney yamaçlarında, ortalama olarak, 200-400 mm.dir. Sîstan bölgesinde 100 mm.nin altına düşen yağış, Hindukuş dağlarının doruklarında bir metreyi aşa­bilir. Ülkenin doğu sınırına yakın Celâlâbâd yöresinde farklı bir yağış tipi görül­mekte, burası Hind musonlarının etki alanına girmekte ve bol yağış almakta­dır. Bu sebeple de ülkenin başka kesim­lerinde bulunmayan ya da az bulunan pirinç, turunçgiller ve hatta muz gibi ürünler bu yörede elde edilebilmektedir.

 • Afganis­tan Tarihi -Mücahitleri, Gurupları-
 • Afganis­tan Tarihi -Sovyet İşgali ve Sonrası-
 • Afganis­tan Tarihi -Milli Afgan Devleti Dönemi-
 • Afganis­tan Tarihi -İslami Devir-
 • Afganis­tan Tarihi -İslamiyet’ten Önceki Devir-
 • Afganis­tan -Eğitim ve Öğretim-
 • Afganis­tan -Edebiyat ve Sanat-
 • Afganis­tan Din, Dini Yapı
 • Afganistan Dil, Konuşulan Diller
 • Afganis­tan Beşeri, Etnik Yapı
 • Afganistan Başkenti, Şehirleri, Yüzölçümü

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski