Afganis­tan Tarihi -İslamiyet'ten Önceki Devir- Hakkında Bilgi

Asya kıtasının istilâ yollarından birinin üzerin­de bulunan Afganistan, eski çağlardan beri çeşitli orduların gelip geçtiği bir yer olmuştur. Afganistan’ın bu strate­jik konumundan ilk faydalananlar eski İranlılar’dır. Milâttan önce 500’de İran Hükümdarı Dârâ’nın (I. Darius) ordula­rı Afganistan’ı işgal ederek güneydeki İndus vadisine inmeye çalıştılar ve ülke, iki yüzyıla yakın İranlıların hâkimiyetin­de kaldı. Batıdan gelen Büyük İsken­der, İranlılar’ı yendikten sonra Afganis­tan’ı işgal etti ve Hindukuş dağlarını aşarak Soğdlar ülkesine kadar ulaştı (m.ö. 331) İskender İmparatorluğunun parçalanmasından sonra Selevkid Krallı­ğı topraklarında kalan Afganistan’a da­ha sonra yine Yunan menşeli Baktriana Devleti hâkim oldu (m.ö 187). Fakat bu hâkimiyetin kurulmasından bir asır son­ra Hindistan’da gelişen Çandragupta Devleti, Baktriana ile amansız bir mü­cadeleye girişti. Uzun süre devam eden bu mücadele sonunda Baktriana Devle­ti zayıf düşerek bu arada kuzeyden ge­len baskılara dayanamayıp yıkıldı (m.s. 50). Afganistan, 50-125 arasında ku­zeyden gelen Sakalar’ın (İskitler), 125-480 arasında Türk oldukları tahmin edi­len Kuşanlar’ın hâkimiyetleri altında kal­dı. 480’den sonra ise Afganistan’a Ak Hunlar olarak bilinen Halaç Türkleri ge­lip yerleştiler ve bir asır kadar devam eden bir devlet kurdular.

 • Afganis­tan Tarihi -Mücahitleri, Gurupları-
 • Afganis­tan Tarihi -Sovyet İşgali ve Sonrası-
 • Afganis­tan Tarihi -Milli Afgan Devleti Dönemi-
 • Afganis­tan Tarihi -İslami Devir-
 • Afganis­tan -Eğitim ve Öğretim-
 • Afganis­tan -Edebiyat ve Sanat-
 • Afganis­tan Din, Dini Yapı
 • Afganistan Dil, Konuşulan Diller
 • Afganis­tan Beşeri, Etnik Yapı
 • Afganis­tan Fiziki Coğrafyası
 • Afganistan Başkenti, Şehirleri, Yüzölçümü

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski