Afganis­tan Tarihi -Milli Afgan Devleti Dönemi- Hakkında Bilgi

Afgan kabileleri­ne dayanarak ilk millî Afgan Devleti’ni kuran Ahmed Şah Dürrânî oldu. XVII. yüzyıl sonlarına doğru Herat civarına gelip yerleşen Abdâlîler’in Sadozay ko­lunun reisi olan Muhammed Zaman Han’ın oğlu Ahmed Şah, gösterdiği ce­saret, zekâ ve kabiliyet ile kısa zaman­da Afganistan’ı ele geçiren İran Hüküm­darı Nâdir Şah’ın gözüne girerek Mâzenderân valisi tayin edildi. Nâdir Şah’ın seferlerinin çoğuna katılarak kuman­danlık tecrübesi edinen Ahmed Şah. 1747’de Nâdir Şah’ın öldürülmesinden sonra İran’ın içine düştüğü karışıklıktan faydalanarak Kandehar’ı ele geçirdi ve orada Abdâlî reisleri tarafından hüküm­dar ilân edildi. Bu arada kendisine biat eden kabile reislerinin aldığı bir kararla “İnciler incisi” mânasına gelen “Dürr-i dürrân” unvanı verilen Ahmed Şah, Ka­bil ve çevresini de devletine kattıktan sonra sırasıyla Galzaylar’ı, Özbekler’i. Tacikler’i ve diğer kabileleri idaresi altı­na alarak Afganistan’ın yegâne hâkimi oldu. Kurduğu devletin sınırlarını geniş­letmek amacında olan Ahmed Şah Dürrânî, 1748-1760 yıllan arasında Hin­distan’a yaptığı dört seferde Bâbürililer’e karşı başarılar elde etti ve daha sonra da İran’a karşı giriştiği fetih ha­reketleri ile Herat ve Meşhed’i ülkesine katmaya muvaffak oldu. Bu arada, İs­tanbul’a elçi gönderip Osmanlı Hüküm­darı III. Mustafa’ya, birlikte hareket ederek İran Devleti’ni ortadan kaldır­mayı teklif ettiyse de müsbet cevap alamadı. Ahmed Şah, Hindistan’da bir kuvvet haline gelen Sihler üzerine 1762 ve 1764’te iki sefer yaparak güney hu­dutlarını emniyet altına aldı.

Ahmed Şah’ın 1772’de ölümünden sonra yerine geçen oğlu Timur Şah za­manında (1772-1793), içte kabileler arasındaki çekişmeler hızlandı. Dışta ise Sihler’e karşı başarı sağlanamaması do­layısıyla Lahor elden çıktı (1775) Diğer taraftan Belûcîler’in daha müstakil ha­reket etmelerine göz yumuldu. Devletin başşehri Kabil’e taşındı (1775). Timur Şah’ın ölümü üzerine (1793), yerine geçen oğlu Zaman Şah’ın yedi yıllık ikti­dar döneminde iç karışıklıklar haneda­nın yıkılmasına sebep olacak kadar bü­yüdü, ayrıca bu dönemde büyük toprak kayıpları da oldu. Zaman Şah’ın tutumu kardeşleri Mahmud ve Şücâülmülk’ün saltanat iddiasıyla isyan etmelerine ve daha önce babasını öldürttüğü Barakzaylar’ın (Muhammedzay) reisi Fetih Han’ın Mahmud ile birleşmesine sebep oldu; bu birleşik kuvvetlere mağlup olan zaman Şah iktidardan uzaklaştırılarak yerine kardeşi Mahmud Şah geçti. An­cak Fetih Han’ın büyük kabile isyanlarını bastırmaya çalıştığı sırada Şücâülmülk Kabil’i ele geçirip Mahmud Şah’ı hap­settirdi ve tahta çıktı. Fakat harekete geçen Fetih Han’ın önünde mağlûp olan Şücâülmülk Hindistan’a kaçıp hâkim durumdaki İngilizler’e sığınınca Mah­mud Şah da ikinci defa tahta çıkma fırsatı buldu. Bu gelişmeler Barakzaylı Fetih Han ve kardeşlerinin büyük nüfuz kazanmalarına ve Mahmud Şahı ta­hakkümleri altına almalarına yol açtı. Mahmud Şah’ın rızasıyla Fetih Han’ın Öldürülmesi (1818) üzerine, kardeşlerin­den Dost Muhammed, Mahmud Şah’ın üzerine yürüdü ve onu bozguna uğrata­rak Sadozaylar’ın kontrolünde olan Herat’a kaçmak zorunda bıraktı (1819), Bu arada, daha önce İngilizler’e sığınmış olan Mahmud Sah’ın kardeşi Şücâülmülk. topladığı kuvvetlerle Kandehar’a hücum etti. Şücâülmülk’ü tekrar mağlûp eden Dost Muhammed, Kandehar’ı kardeşi Kühendil’e bırakarak kendisi Kabil’de hükümdarlığını ilân etti (1819) ve böyle­ce Afganistan’da hanedan değişmiş ol­du. Bu iç karışıklıklar sırasında Sihler Peşâver’i ele geçirdiler. Kuzey Hindistan’daki eyaletlerin de elden çıkmasın­dan sonra Dost Muhammed, Afgan Devleti’nin hükümdarı oldu. Ancak Ruslar’ın kışkırtması ile Herat’ı almaya kal­kışan İran’ın saldırmasından çekinen İngilizler. 1839’da Sihler’le ittifak yapa­rak Afganistan’ı işgal ettiler. İngiliz iş­galinin Afganistan üzerinde etkileri menfi oldu. Her ne kadar Dost Muham­med üç yıl İçinde İngilizler’i ülkeden çı-kardıysa da dağılan birliğin yeniden sağ­lanması yıllar aldı.

Dost Muhammed’in 1863te ölümüy­le oğulları arasında başlayan saltanat mücadelesi kanlı bir iç savaşa dönüş­müşse de. beş yıl sonra, büyük oğlu ve meşru veliahdı Şîr Ali kardeşlerini yene­rek tek başına tahta hâkim oldu (1868). Ancak Ruslar’ın Afganistan’a yaklaşma politikası takip etmeleri üzerine İngiliz­ler ülkeyi 1878 sonlarında ikinci defa işgal ettiler. Bu duruma engel olama­yan Şîr Ali Han kaçarak, Türkistan’ı iş­gal etmiş olan Ruslar’a sığındı ve orada öldü (1879). İngiliz işgalinin 1880’de so­na ermesi üzerine, daha önce amcası Şîr Ali Han’a yenilip Türkistan’da Rus­lar’a sığınmış olan Abdurrahman Han Afgan tahtına geçti (1880). Onun zama­nında İngillzler’in bugünkü Güney Afganistan sınırını tesbit etmeleri ve Hayber Geçidinin Hindistan sınırlan (şimdi­ki Pakistan) içinde bırakılması, pek çok Afganh’nın anavatan dışında kalmasına yol açtı. İngiliz tekliflerini reddetmesi halinde ülkenin yeniden işgal edilme­sinden korkan Abdurrahman Han, 12 Kasım 1893’te, “Durand Hattı” olarak bilinen antlaşmayı imzalamak mecburi­yetinde kaldı ve bu parçalanma daha sonraları Afganistan’ın felâketine yol açan gelişmelerin başlangıcı oldu. Ab­durrahman Han iç çekişmelerin ve dış istilâların altüst ettiği Afganistan’ı ve düşman kamplara bölünmüş olan Af­gan halkını çok sert ve kanlı tedbirlerle kontrol altına aldıktan sonra, sağlığının bozulması sebebiyle, tahtını büyük oğlu Habîbullah Han’a bıraktı ve üç gün son­ra da öldü (1901). Habîbullah Han ise. babasının döneminde sürgüne gönderi­len birçok hanedan mensubunu geri çağırarak yeni görevlere tayin etti. Av­rupa teknolojisi de Afganistan’da bu dönemde yayılmaya başladı.

19 Şubat 1919’da öldürülen Habîbul­lah Han’ın yerine, yenilik taraftan bir kişi olan oğlu Emânullah Han geçti. Ka­yınpederi Mahmud Beg Tarzf nin yardı­mı ile Afgan Devleti’nin iç teşkilâtını ye­niden düzenleyen Emânullah Han. Af­ganistan’ın istiklâlinin tanınması çalış­malarına da girişti. Mahmud Beg Tarzî Afganistan’ı tanıtmak için Mahmud Velî Han başkanlığında bir heyeti Rusya ve Avrupa devletlerine göndermekle işe başladı. Emânullah Han’ın bu bağımsız siyaseti ve bilhassa Sovyet rejimi ile münasebetlerini geliştirmeye çalışması, İngilizler’le arasının açılmasına sebep oldu ve bu anlaşmazlık kısa zamanda savaşa dönüştüyse de çok geçmeden 8 Ağustos 1919’da Ravalpindi Antlaşması imzalanarak savaşa son verildi. Daha sonra Sovyetler Birliği ile 28 Şubat 1921’de bir antlaşma imzalandı, ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi hükü­meti ile yapılan 1 Mart 1921 tarihli ant­laşmayla da Türkiye’den uzman öğret­men ve subay gönderme taahhüdü alındı. Emânullah Han’ın çıktığı Hindis­tan, Avrupa, Sovyetler Birliği ve Türkiye gezisinden (1927-1928) döndükten son­ra, daha önce giriştiği sosyal reformla­ra hız vermesi halk arasında tepki ile karşılandı. Bu tepkiler bir süre sonra isyanlara dönüşünce sonuçta Emânul­lah Han ülkesini terketmek zorunda kaldı (1929).

Başşehir Kabil’in isyancıların eline geçmesi üzerine, daha önce Emânullah Han tarafından Fransa’ya sürgüne gön­derilmiş olan ordu kumandanı Nâdir Han ve kardeşleri derhal geri dönerek Peşâver üzerinden Afganistan’a girdiler ve topladıkları kuvvetlerle kısa zaman­da Kabil’i kurtardılar. Bu başarı halk tarafından memnuniyetle karşılandı ve kabile reislerinin iştirak ettiği bir mecliste, hanedanın kurucusu Dost Muhammed Han’ın kardeşinin to­runu olan Nâdir Han Afganistan hüküm­darı ilân edildi. [16 Ekim 1929] “Şah” un­vanını alarak Afganistan tahtına çıkan Nâdir Han, halkın benimsemediği re­formlardan mümkün olduğu kadar uzak kalıp din adamlarının da fikirlerini alarak İslâmî esaslara dayalı bir idare kurdu ve kısa sürede sükûneti temin etmeye muvaffak oldu. 31 Ekim 1931 tarihinde yürürlüğe giren anayasa, kü­çük ilâvelerle 1964 yılına kadar geçerli­liğini korudu. Eğitim ve öğretime Önem veren Nâdir Şah Afgan ordusunu da ye­niden ve modern bir şekilde teşki­lâtlandırdı. Mevcudu 40.000 civarında olan orduya devamlı subay yetiştirmek için askeri okullar ve akademiler açtı. Nâdir Şah ayrıca memleketin bütün bölgelerini başşehir Kabil’e bağlayacak şekilde yol yapımına girişti. Kasım 1933te şahsî bir düşmanı tarafından öldürülen Nâdir Şah’ın yerine, ülkede kargaşalık çıkmasına fırsat vermeyen kardeşlerinin desteğiyle, oğlu Zahir Şah geçti. Zahir Şah devrinde Afganistan’ın dış politikası tarafsızlıkla yürütülmeye çalışıldı. 1937’de Türkiye, İran ve İrak ile birlikte Sâdâbâd Paktı’na giren Af­ganistan. II. Dünya Savaşı’nda da bu tu­tumunu devam ettirdi. İngilizler’in Hin­distan’dan çekilmesi üzerine. 1947’de Pakistan ve Hindistan adı altında iki ay­rı devlet kuruldu; ancak daha önce Du­rand Hattı ile Hindistan’a bırakılmış olan Afganlar’la meskûn yerleri Afga­nistan’ın istemesi Pakistan ile ihtilâfa yol açtı. İngiltere’nin yeni silâhlar vere­rek Pakistan ordusunu modernize et­me çabaları Afganistan’ı Sovyetler Birliği’ne yaklaşmaya şevketti. İki ülke ara­sında başlayan siyasî dostluk 1954-1961 arasında karşılıklı ziyaretlerle ve imzalanan ekonomik, kültürel anlaşma­larla takviye edildi. Yeni yollar, fabrika­lar ve elektrik santralleri inşası ile Af­ganistan’da etkisini göstermeye başla­yan Sovyetler Birliği’nin İçteki taraftar­ları Başbakan Dâvud Han ile Dışişleri Bakanı Nâdir Han oldu.

Zahir Şah ülkede gittikçe artmakta olan Sovyet nüfuzunu önlemek için Dâvud Han’t başbakanlıktan azledince, bu durum birtakım yeni gelişmelere yol açtı. Sovyetler, Dâvud Hanı destekleye­rek 1973’te Zahir Şah’ı kansız bir darbe ile devirmeyi başardılar ve arkasından, kendi ülkelerindeki okullarda yetişmiş olan sivil ve askerî personeli devletin önemli idarî kadrolarına yerleştirmeye ve Afganistan’ı hızla kontrolleri altına almaya başladılar. Bu durum karşısında Dâvud Han, ülkesinin Sovyet hâkimiye­tine girmekte olduğunu anladı ve ted­bir olarak. Muhammed Nur Terekî ile Babrak Karma başta olmak üzere, önemli Marksist liderleri tutuklattı. Fa­kat geç alınan bu tedbir fayda yerine zarar getirdi ve Afgan ordusundaki Marksist subaylar, diğer subayları etki­siz bıraktıktan sonra kumandaları altın­daki birliklerle başkanlık sarayını ele geçirerek bütün aile fertleriyle birlikte Dâvud Han’ı öldürdüler ve Muhammed Nur Terekfyi devlet başkanı yaptılar. Aynı zamanda başbakanlık vazifesini de üzerine alan Terekrnin ilk işi, üyelerinin çoğunluğunu Sovyet taraftarlarının teş­kil ettiği yeni Afgan hükümetini ilân et­mek oldu. [Nisan 1978]

Terekrnin Afganistan’da kurmak is­tediği Sovyet taraftarı iktidar ülkede büyük tepkilere yol açtı ve halkın silâhlanıp direnişe geçmesine sebep oldu. Terekînin sert tutumuna, Hafîzullah Emin ve taraftarları başta olmak üzere bazı çalışma arkadaşları karşı çıktılar ve Eylül 1979 başlarında Tereki’yi de­virmeyi başardılar; böylece Hafîzullah Emin Sovyetler’in arzusu hilâfına, Afga­nistan’daki Marksist rejimin başına geçmiş oldu. Bunun üzerine Sovyetler, doğrudan askerî müdahalede buluna­rak Hafîzullah Emin’i öldürdüler ve ye­rine Babrak Karman geçirdiler. Bu müdahaleye karşı halkın mukavemete başlaması üzerine Karmal ve iktidarını korumak amacıyla ordu göndererek ülkeyi milletlerarası hukuka aykırı şe­kilde işgal ettiler. Ancak bu işgal üzeri­ne halkın direnişi, Sovyetler’le birleşen hükümet kuvvetlerine karşı bir iç sava­şa dönüştü. Hizb-i İslâmî adı altında birleşen mücahidlere karşı Sovyet ve Afgan hükümet kuvvetlerinin başarı kazanamamaları üzerine, 1986’da Sov­yetler hükümete yine müdahale ederek Babrak Karmal’ı görevden uzaklaştırdı­lar ve yerine Muhammed Necîbullah’ı geçirdiler.

 • Afganis­tan Tarihi -Mücahitleri, Gurupları-
 • Afganis­tan Tarihi -Sovyet İşgali ve Sonrası-
 • Afganis­tan Tarihi -İslami Devir-
 • Afganis­tan Tarihi -İslamiyet’ten Önceki Devir-
 • Afganis­tan -Eğitim ve Öğretim-
 • Afganis­tan -Edebiyat ve Sanat-
 • Afganis­tan Din, Dini Yapı
 • Afganistan Dil, Konuşulan Diller
 • Afganis­tan Beşeri, Etnik Yapı
 • Afganis­tan Fiziki Coğrafyası
 • Afganistan Başkenti, Şehirleri, Yüzölçümü

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski