Afganis­tan Tarihi -Mücahitleri, Gurupları- Hakkında Bilgi

Sovyetler Birliği fiilen Afganistan’a askerî müdahalede bulunmadan önce, Sovyet yanlısı yöne­timle mücadele etmek için teşkilâtlan­maya başlayan müslüman halkın bir kısmını bünyesinde toplayan ilk müca­hid grupları, Gülbeddin Hikmetyar’ın li­derliğindeki Hizb-i İslâmî ile Burhâned-din Rabbânrnin liderliğindeki Cem’iyyet-i İslâmrdir. İşgal öncesinde yöneti­me karşı mücadele veren mücahidler, işgalden sonra hem Sovyet işgal güçle­riyle hem de işgalcilerin desteğindeki gayri İslâmî komünist yönetimle savaş­mak zorunda kaldılar. Afgan halkı ülke­de uygulanan politika ve şiddet eylem­lerine karşı mücahidlerin yanında yer alarak onlarla birlikte savaşmaya başla­dı. Çeşitli şekilde teşkilâtlanan mücahidlerle halk, komünist yönetim ve iş­gal güçlerinin baskı ve zulmü karşısın­da ülkelerinden hicret ederek Pakistan ve İran’daki göçmen kamplarında zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye ve bağımsızlık için mücadele vermeye çalıştılar.

1978 yılından sonra askerî müdaha­leye ve rejime karşı Afgan halkını teşki­lâtlandıran çok sayıda grup kuruldu. Bunların en önemlileri şu anda Afgan Mücahidleri İslâm İttihadı (İttihâd-i İslâmî-i Afgan Mücâhidîn) adlı birliği oluş­turan yedi teşkilâttır ve bunların ikisi dışında kalanlar 1978 yılından sonra kurulmuştur.

Hizb-i İslâmî. İşgalden önce kurulan ilk mücahid grubudur, liderliğini Gülbeddin Hikmetyar’ın yaptığı, ülkedeki gençlerin büyük bölümünü bünyesinde toplamış bulunan bu teşkilât, mücahid gruplarının en güçlüsü kabul edilmek­tedir. Yaklaşık olarak kırk beş bin kişi­lik organize mücahid gücüne sahip bu­lunan Hizb-i İslâmî, bilhassa Paktiya, Kandehar, Logar. Gazne, Kunar, Nengrehar. Kunduz, Samangan, Mezânşerif ve Kabil eyaletlerinde etkili olmaktadır.

Cem’iyyet-i İslâmî. İşgalden önce ku­rulan ikinci teşkilâttır. Hizb-i İslâmi’den sonra en güçlü durumda bulunan bu grubun liderliğini tanınmış ilim adamla­rından Prof. Burhâneddin Rabbânî yap­maktadır Ülkenin her yerinde etkinliği olan Cem’iyyet-İ İslâmî yirmi beş bin kadar mücahide ve ayrıca altmış beş bin kişilik savaşçı bir güce sahip bulunmaktadır. Bedahşan, Tohar ve Herat eyaletlerinde daha güçlüdür.

İttihâd-ı İslâm-ı Afganistan. İşgalden sonra. 1982’de Babrak Karmal’ın hapis­ten çıkardığı Prof. Abdürresul Seyyaf tarafından kuruldu. Kabil ve Paktiya eyaletlerinde daha faaldir ve gücü lide­rinin kişiliğinden gelmektedir. Az sayıda mücahidi bulunmasına rağmen gruplar arasında önemli bir yere sahiptir.

Hareket-i İnkılâb-ı İslâmî. Mevlevî Mu­hammed Nebi’nin liderliğini yaptığı bu teşkilât, ılımlı karakteriyle tanınmakta­dır. Afganistan’ın daha çok güney ve doğu eyaletlerinde etkilidir ve savaşçı gücü on bin kişi kadardır.

Hizb-i İslâmî. Hikmetyarın liderliğin­deki Hizb-i İslâmrden bazı görüş farklı­lıkları sebebiyle ayrılan Yûnus Hâlis’in kurduğu bu ikinci Hizb-i İslâmî teşkilâtı beş bin kadar mücahide sahip olup Nengrehar, Kabil ve Paktiya eyaletlerin­de etkilidir.

Me’haz-ı Mill-i İslâmî
. 1978’den sonra kurulan en önemli mücahid grubudur ve on bin kadar savaşçıya sahiptir. Li­deri, halk arasında itibarlı bir yeri bulu­nan Geylânî ailesinden Seyyid Ahmed-i Geylânrdir. Abdülkâdir-i Geylâni’nin to­runlarından olan Ahmed-i Geylâni’nin güçlü bir tarikat ailesinden gelmesi, teş­kilâtın halk arasındaki nüfuzunu arttırmaktadır.

Cephe-i Necât-ı Millî.Sibgatullah Müceddid’nin liderliğindeki bu grup ılımlı karakterde olup on bin kişilik bir savaş­çı gücüne sahiptir. Müceddidî bir süre Libya’da kalmış, Libya’nın yardımı ile Danimarka’da bir İslâm merkezi açarak başkanlığını yapmıştır. İşgalden sonra da Pakistan’a dönüp cihada katılmıştır.

Yukarıdaki yedi teşekkül Sünnî müslümanlara ait olup ayrıca, ülkedeki müslüman nüfus içerisinde azımsanmayacak bir nisbeti temsil eden Şiî müslümanlann da Sovyet işgaline ve yöneti­me karşı mücadele vermek üzere teşkil ettikleri çeşitli gruplar bulunmaktadır. Özellikle Afganistan’ın orta kesimlerin­de yaşayan Şiîler’in Seyyid Ali Behişirnin liderliğindeki Sûrâyı İttifâk-ı İslâmî ve Şeyh Âsaf Muhsinfnin liderli­ğindeki Hareket-i İnkılâbı İslâmî adları­nı taşıyanlar önemlidir ve bunlar Peşâver’deki mücahid gruplarıyla birlikte hareket etmektedirler. Bu ikisinden baş­ka iran’la yakın münasebeti olan Şarman-ı Nasr teşkilâtı da önemlidir.

Çeşitli gruplara dağılmış olan Afgan mücahidleri. işgalcilere ve komünist yö­netime karşı daha etkili mücadele ver­mek için. 1982 yılında bütün teşekkül­lerin gayretiyle Afgan Mücahidleri İs­lâm İttihadı adıyla bir birlik oluşturdu­lar. Fakat bu teşekküller kendi grupla­rının feshine yanaşmadıkları için birlik kısa zaman sonra dağılmak zorunda kaldı. 1985 yılında ikinci bir anlaşma ile yine aynı adı taşıyan yeni bir birlik ku­ruldu ve başına ilk başkan olarak Ab-dürresul Seyyafın yardımcısı Ahmed Şah getirildi. Varılan anlaşmaya göre başkanlığa, üç aylık sürelerle dönüşüm­lü olarak yedi mücahid grubunun tem­silcileri geleceklerdi. Sovyet işgal birlik­lerine ve onların desteğiyle ayakta du­ran yönetime karşı mücadele veren ye­di mücahid grubun birleşerek ortak ha­reket etmeleri, güçlerini arttırdığı gibi faaliyetlerin koordineli yürütülmesine de yardımcı oldu. Muhammed Necîbullah’ın uzlaşma tekliflerini reddeden Af­gan Mücahitleri İslâm İttihadı. Sovyet birliklerinin Cenevre Antlaşması uyarınca 15 Mayıs 1988’de Afganistan’dan çe­kilmeye başlamalarından sonra Haziran 1988’de sürgünde bir hükümet kurup başkanlığına Ahmed Şah’ı getirdi.

15 Şubat 1989da Sovyet birliklerinin Afganistan’dan tamamen çekilmeleri üzerine ortaya çıkan yeni durumu görüşmek amacıyla, Tahran yanlısı Şiî mü­cahid grupların katılmamalarına rağ­men Sünnî mücahid teşkilâtların iştira­kiyle Afgan Mücahidleri Danışma Mecli­si Pakistan’ın Ravalpindi şehrinde top­landı. Şûra adı verilen bu meclis takip edilecek yeni stratejileri belirledi ve bü­tün grupların temsil edildikleri bir mücahid hükümeti kurdu. Şûra, devlet başkanlığına Sibgatullah Müceddidryi. başbakanlığa Abdürresul Seyyaf ı ve dış işleri bakanlığına da Gülbeddin Hikmetyar’ı getirdi. Mücahidlerin kurdukları bu hükümeti Suudi Arabistan. Sudan ve Bahreyn tanıdı. Hikmetyar, XVIII. İslâm Ülkeleri Dış İşleri Bakanları Konferansı’nda 13-14 Mart, I989 Riyad, mücahid hükümetini temsil etti.

 • Afganis­tan Tarihi -Sovyet İşgali ve Sonrası-
 • Afganis­tan Tarihi -Milli Afgan Devleti Dönemi-
 • Afganis­tan Tarihi -İslami Devir-
 • Afganis­tan Tarihi -İslamiyet’ten Önceki Devir-
 • Afganis­tan -Eğitim ve Öğretim-
 • Afganis­tan -Edebiyat ve Sanat-
 • Afganis­tan Din, Dini Yapı
 • Afganistan Dil, Konuşulan Diller
 • Afganis­tan Beşeri, Etnik Yapı
 • Afganis­tan Fiziki Coğrafyası
 • Afganistan Başkenti, Şehirleri, Yüzölçümü

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski