Afganis­tan Tarihi -Sovyet İşgali ve Sonrası- Hakkında Bilgi

Sovyetler Birliği yanlısı olmakla birlik­te ılımlı bir lider kişiliğiyle tanınan Dâvud Han’ın komünistler tarafından kanlı bir darbe ile devrilmesinden sonra Af­ganistan Demokratik Cumhuriyeti ku­ruldu (1978) ve Devrim Konseyi’nin baş­kanlığına, başbakanlığa ve Afganistan Demokratik Halk Partisi (Cem’iyet-i Demokratik-i Halkı Afganistan) genel sek­reterliğine Nur Muhammed Terekî ge­tirildi. Komünist liderlerden Hafîzullah Emin ile Babrak Karmal da başkan yar­dımcılıklarına tayin edildiler; ancak kısa zamanda aralarında bir iktidar mücade­lesi başladı. Terekî, Babrak Karmal’ı Çe­koslovakya’ya elçi olarak gönderirken güçlü komünistlerden Nur Muhammed Nur, Anahita Ratıbzad ve Muhammed Necîbullah’ı da değişik ülkelere elçi ta­yin etti. Komünist liderleri ülke dışına çıkaran Terekî. Sovyetler çizgisinde ra­dikal reformlar yapmaya başlayınca ge­leneklerine ve dinî inançlarına bağlı Af­gan halkının şiddetli tepkisiyle karşılaş­tı. Yönetime karşı başlayan halk ayak­lanması kısa zamanda ülkeye yayılırken yurt dışında elçilik göreviyle bulunan ve birbirini ihanetle suçlama yarışına giren komünist liderler görevlerinden alına­rak partiden ihraç edildiler. Bu olay komünistler arasındaki iktidar çatışmasını açıkça ortaya koydu. Büyükelçilik görevinden alınan Babrak Karmal Mos­kova’ya sığındı.

Sovyet yanlısı Afgan yönetimine karşı mücahidlerin organize ettikleri silâhlı halk hareketleriyle baş edemeyen Tere­kî, Hafîzullah Emin’i Mart 1979’da baş­bakanlığa getirdi. Ayaklanmaları dur­duramayan yönetim Moskova’dan silâh ve cephanenin yanı sıra askerî ve sivil görevli yardımı da aldı. Buna rağmen siyasî kargaşa durmadı ve Hafîzullah Emin’i CIA ajanlığıyla suçlayan Terekinin Moskova’dan dönerken Kabil ha­vaalanında vurulması [14 Eylül 1979] üzerine Hafîzullah Emin başa geçti.

Afganistan’ın yeni lideri Hafîzullah Emin, ülkedeki ayaklanmaları ve karı­şıklığı durdurmak için Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan’dan yardım yolla­rı aramaya teşebbüs edince Sovyetler’in ve komünistlerin harekete geçmesine sebep oldu. Siyasî ve sosyal karışıklıklar sürerken Sovyetler Birliği 24 Aralık 1979’da Kabil’e asker indirerek ülkeyi işgale başladı. Üç gün sonra da Hafîzul­lah Emin öldürüldü ve radyodan Moskova’da bulunan Babrak Karmal’ın baş­bakanlığa, Devrim Konseyi başkanlığına ve Afganistan Demokratik Halk Partisi genel sekreterliğine getirildiği ilân edil­di. 28 Aralıkta, Sovyetler’in 5 Aralık 1978 tarihli Dostluk, iyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmaşı’na istinaden Afga­nistan hükümetinin daveti üzerine bu ülkeye yardım için girdikleri açıklandı; oysa Sovyet birlikleri 24 Aralıkta Afga­nistan’a girerek fiilen bu ülkeyi işgal etmiş oldukları gibi 28 Aralıkta ülkede böyle bir davette bulunacak meşru si­yasî otorite de yoktu. Karmal 1  Ocak 1980’de Moskova’dan Afganistan’a dön­dü ve yönetimin başına geçti.

Afganistan’ın Sovyetler Birliği tara­fından işgal edilmesi milletlerarası ca­miada büyük yankı uyandırdı. Sovyet yöneticilerin Afganistan hükümetinin daveti üzerine yardım için bu ülkeye girdiklerini açıklamalarını kimse ciddiye almadı ve işgalden dolayı Sovyetler Bir­liği çok sert eleştirilere muhatap oldu. İşgalle birlikte Babrak Karmal tarafın­dan kurulan komünist yönetim içte ve dışta büyük problemlerle karşı karşıya geldi. Gelir düşüklüğü, fakirlik, adalet­siz gelir dağılımı gibi sosyo-ekonomik problemlerin yanı sıra en önemli prob­lem, yönetime karşı ayaklanarak silâha sarılan müslümanları etkisiz hale getir­mekti. Karmal yönetimi müçahidlerle mücadelede başarılı olamadı. İşgalden hemen sonra Karmal ülkede güçlendiyse de Afganistan Demokratik Halk Par-tisi’nin Halk ve Perçem kanatlan ara­sındaki iktidar mücadelesine ve müça­hidlerle olan çatışmalara son veremedi. Hükümet ülkenin şehir merkezlerine hâkim olurken kırsal alanlar mücahidlerin hâkimiyetinde kaldı. Ordunun ve güvenlik güçlerinin büyük kısmı müca-hidlerin saflarına geçince ülkede kamu düzenini sağlama işi Sovyet askerlerine kaldı. Afganistan’da komünist yöneti­me karşı savaşma imkânı bulamayan mücahidler ülkeyi terkedip mücadeleyi yurt dışından yönlendirdiler. Çoğu Pa­kistan ve İran’a göç eden milyonlarca Afganlı çok zor şartlarda hayatlarını sür­dürmeye çalışırlarken Afgan yönetimi­ne ve işgal güçlerine karşı yürütülen si­lâhlı mücadeleye de katıldılar. İslâm dün­yasından ve bazı Batı ülkelerinden yar­dım gören mücahidler yönetime âdeta nefes aldırmadılar, yolları, askerî birlik­leri, stratejik noktalan havaya uçurdu­lar. Müçahidlerle mücadelede başarısız kalan yönetim, milletlerarası camiada da sık sık eleştirildi. İslâm Konferansı Teşkilâtı İslâmâbâd’daki olağan üstü toplantısında (1980) Sovyetler’in Afga­nistan’dan çekilmesini istedi ve Sovyet­ler Birliğini açıkça işgalci olarak ilân et­ti. Bu toplantıda Karmal yönetiminin ta­nınmaması ve Afganistan’ın İslâm Kon­feransı Teşkilâtı üyeliğinin askıya alın­ması da kararlaştırıldı. 1984 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Afganistan’dan yabancı askerlerin çekilmesi kararı aldı (2 Ocak), fakat Sovyetler Bir­liği bu kararın uygulamasına yanaş­madı.

Sovyetler Birliği’nin yeni lideri Mihail Gorbaçov, iktidara geldikten sonra Af­ganistan’ın kanayan bir yara olduğunu söyleyerek buradaki yenilgilerini kabul etmek zorunda  kaldı  ve  mücadelede başarılı olamayan Babrak Karmal’ı göz­den çıkardığını belli etti. 4 Mart 1986’da sağlık durumunun bozulduğu gerekçe­siyle görevden ayrıldığı bildirilen Bab­rak Karmal’ın yerine, Afgan gizli istih­barat teşkilâtı başkanı Muhammed Necîbullah, Afganistan Demokratik Halk Partisi genel sekreterliğine ve Devrim Komuta Konseyi başkanlığına getirilir­ken Karmal, devlet başkanı olarak kal­dı. Fakat Karmal, aralık ayında bu gö­revinden alınıp yerine Hacı Muhammed Çamkani getirildi.

İktidarı ele alan Necîbullah. Babrak Karmal’ın taraftarlarını iş başından uzaklaştırdı ve arkasından, ülkede işgalden bu yana devam eden iç savaşı durdurmak için tek taraflı ateşkes ilân etti; ancak mücahidler bunu reddettiler ve mücadeleyi sürdürdüler. Necîbul­lah. ateşkes çabalarının başarısızlığa uğraması üzerine rejimin İslâmî oldu­ğunu söylemeye ve her konuşmasına besmele ile başlayıp sözlerini dinî mo­tiflerle süslemeye gayret gösterdi. Yeni camiler inşa ettirdi ve din görevlilerine maaş bağlattı. Fakat komünist rejime müslüman halk nazarında meşruiyet kazandırmaya yönelik bu çalışmalar ba­şarısızlıkla sonuçlandı. Eylül 1986’da ya­pılan Afganistan Demokratik Halk Par­tisi Kongresi’nde Karmal taraftarlanyla Necîbullah taraftarları arasında kanlı kavgaların çıkması ve Karmal’ın yakın­larından Mahmud Beryali ile Anahita Ratıbzad’ın yaralanmaları, partinin yö­netiminde bir iktidar mücadelesinin ol­duğunu ortaya koydu. Beryali ile Ratıbzad partiden ihraç edildiler ve Karmal da Mayıs 1987’de tedavi gerekçesiyle Sovyetler Birliğine gitti. Temmuz 1987’de devletin adı Afganistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

Muhammed Necîbullah 1988 başla­rında yönetimde bazı değişiklikler ya­parak başbakanlığa ılımlı olarak bilinen Hasan Şark’ı getirdi. Öte yandan, Sov­yet birliklerinin geri çekilmesine ve iş­galden sonra ülkelerini terkedip Pakis­tan ve İran’a göç etmek zorunda kalan milyonlarca göçmenin ortaya çıkardığı Afganistan meselesine barışçı bir çö­züm getirmek için, Birleşmiş Milletler genel sekreterinin özel temsilcisi Diego Cordovez tarafından Afganistan ve Pa­kistan arasında sürdürülen dolaylı gö­rüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı ve 14 Nisan 1988’de Cenevre Antlaşması imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’nin garantör olarak imza koydukları bu antlaşmaya göre, Sovyet birliklerinin Afganistan’dan çe­kilmeleri 1989 yılının ilk aylarında tamamlandı ve ülke, yurt dışında bulunan Afganlı göçmen ve mücahidlerin dönme­lerinden sonra yeni bir siyasî yapıya ka­vuşmuş olacaktı.

 • Afganis­tan Tarihi -Mücahitleri, Gurupları-
 • Afganis­tan Tarihi -Milli Afgan Devleti Dönemi-
 • Afganis­tan Tarihi -İslami Devir-
 • Afganis­tan Tarihi -İslamiyet’ten Önceki Devir-
 • Afganis­tan -Eğitim ve Öğretim-
 • Afganis­tan -Edebiyat ve Sanat-
 • Afganis­tan Din, Dini Yapı
 • Afganistan Dil, Konuşulan Diller
 • Afganis­tan Beşeri, Etnik Yapı
 • Afganis­tan Fiziki Coğrafyası
 • Afganistan Başkenti, Şehirleri, Yüzölçümü

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski