Ahberü'l-Aşıkin Kitabı, Yazarı, Muhtevası, Hakkında Bilgi

ABHERÜ’L-AŞIKİN Rûzbİhân-ı Baklî’nin (ö. 606/120) aşk ve âşıklar hakkında Farsça olarak, kaleme aldığı tasavvuf! eseri.

Bir önsöz ile otuz bir bölümden mey­dana gelen eserde ilâhî ve beşerî (haki­kî ve mecazî) aşkla âşıkların mahiyeti üzerinde durulur. Başka bir deyişle tasavvufî aşkın bir hikâyesi dile getirilir ve bu aşk esas alınarak sâlik’lerin aş­maları gereken hal ve makamlar izah edilir.

Eserin bölüm ve konu başlıkları Arapça’dır. Birinci bölümde aşk ilâhî, aklî ruhanî, behimî ve tabii olmak üze­re beş kısma ayrılır. Her birinin kısaca tanımı yapılıp mahiyeti, hangi tip insan­larda bulunduğu ve âşık ile maşuk ara­sındaki münasebetler belirtilir. Baklî. bu kitabında her şeyi aşk üzerine temellendirir. Âşık-mâşuk münasebetleri­ni, velayet havf, recâ. vecd. yakın, mükâşefe, müşahede, muhabbet, şevk ve diğer makamları hep aşk esasına göre yorumlamaya çalışır.

Eserde âyetlere, sûfîlerin her zaman faydalandığı nebevî ve kudsî hadislere. Arapça-Farsça atasözlerine, ayrıca Fars­ça ve Arapça şiirlere yer verilir. Müelli­fin görüşlerini ispat etmek için âyetleri kendine göre yorumladığı ve pek çok zayıf hadisi, hatta mevzu olanları bile kullandığı görülür. Düşündüğü gibi yaz­dığı ve muhtemelen yazdıklarını sonra­dan düzeltme imkânı bulamadığı için lafız mânaya feda edilmiş, dil bilgisi, fe­sahat ve belagat kurallarına pek riayet edilmemiştir. Genellikle düz bir nesirle yazılmış olmakla birlikte seçili ibarelere de yer verilmiştir. Arapça cümlelerin Farsça ibare ve cümleler içinde veya ba­şında yer alması eserin diğer bir özelli­ğini teşkil eder.

‘Abherü’l- câşıkîn’ın, Muhammed Muîn ve Henri Corbin tarafından Farsça ve Fransızca birer önsöz ve geniş bir haşiyeler kısmı ile ilmî neşri yapılmıştır. Bu neşirde eserin birinci bölümü H. Corbin tarafından Fransızca’ya tercüme edilmiş ve genel bir değerlendirme yapılarak anlaşılması güç yerler şerhedilmiştir.
 
Bibliyografya

1- Baklî, Abherü’I-âşıkin (nşr. Muhammed Muîn-H. Corbin), Tahran-Paris 1958 (M. Mum, Farsça Önsöz. H. Corbin, Le Jasmin des Fidetes d’amour, Fransızca Önsöz); Brockelmann, GAL Suppl, I, 735.
2- A. Münzevî. Fihrist, Tahran 1349 hş., K/2.
3- Nazif Hoca. Ruzbihân al-Bakli ve Kitâb Kaşf at-Asrâr’i ile Farsça Bâzı Şiirleri, İstanbul 1971.
4- H. Corbin, En İslam İranien: aspects spirituels et philosophigues iII, Paris 1972.
5- H. Corbin, “Abhar al-Âseqîn”, Elr., 1,214-215.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski