Mübin Nedir, Ne Demek, Kuranda Mübin Anlamı, Hakkında Bilgi

Mübîn. Açık ve anlaşılabilir olan, gerçekleri açıklayan anlamında Kur’an terimi.

Sözlükte “kapalılığı ortadan kalkıp açık­lığa kavuşmak” anlamındaki beyn (bey-nûnet) kökünün “if âl” kalıbından türeyen mübîn kelimesi “vuzuha kavuşan, açık se­çik olan; açıklığa kavuşturan, açıklayan” mânalarına gelir. Kur’an’da geçtiği âyetlerin çoğun­da sözlük anlamıyla birlikte hakkı bâtıl­dan, helâli haramdan ayıran, ümmetin ih­tiyaç duyduğu her şeyi açıklayan, bir şeyin hayrını ve bereketini ortaya koyan” mâna­larında kullanılmıştır. Mübîn kelimesi 119 âyette yer almaktadır. Nitelediği kelime­lerin bir kısmı şu’bân şihâb, du-hân, ayrıca kitap, Kur’an, resul gibi mad­de isimleri, bir kısmı dalâlet (dalâl), hüs­ran, sihir, fevz, fetih, nur ve hak gibi mâ­na isimleridir. Mübîn bu kullanılışlarında “apaçık, açık seçik” mânasına geldiği gibi “açıklayan, vuzuha kavuşturup belgeleyen” anlamında da geçer.

Kur’an’da beyn kökü tefîl kalıbından tü­reyen fiil sîgalarıyla Allah’a, peygamber­lere ve Resûlullah’a nisbet edilir. “Açıkla­mak, duyu veya zihin yoluyla idrak edilip kalben benimsenmesi gereken bir şeyi ki­şinin bu yeteneklerine sunmak” anlamı­na gelen tebyînin buradaki konulan ger­çeğin kendisi, Allah’ın âyetleri, gizli kalan hususlar veya geçmiş din mensuplarının gizledikleri dinî hüküm ve hakikatlerdir. Râgıb el-İsfahânî’nin, “ister akıl ister duyu alanıyla ilgili olsun bir hususu açıkça bel­geleyen şey” diye tanımladığı beyyine on dokuz yerde zât-ı ilâhiyyeye izafe edilmek­te, bazı yerlerde de âyet kelimesini açık­layan bir sıfat konumunda bulunmaktadır. Kur’an’da elli iki yerde geçen beyyinât ise çoğunlukla vahiy ürünü “âyet veya muci­ze” mânasını taşımakta, üç âyette yer alan mübeyyinât da âyât kelimesine sıfat ol­maktadır.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski