Müdrec Hadis Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Müdrec. Sened veya metnine, aslında olmayan bîr şey ilâve edilen hadis.

Sözlükte “eklemek, ilâve etmek” anla­mındaki dere kökünden türeyen müdrec kelimesi “kendisine ekleme yapılan şey” demektir. Terim olarak senedinde veya metninde bir fazlalık bulunan hadisi ifade eder. Böyle bir ilâveye idrâc denir. Müd­rec hadisi rivayet eden hoca hadisin metnini yahut senedini açıklarken onu dinle­yen talebe bu açıklamaların metnin aslın­da veya senedde bulunduğunu zannedip bu şekilde naklederse de muhaddisler ha­disi diğer rivayetlerle karşılaştırdıklarında hatayı farkedip düzeltirler.

Müdrec tabiri ilk üç asırda belli bir ta­nımı yapılmadan mevzu, muallel, maklûb, muztarib ve münker gibi terimlerle birlik­te hadisin zayıf ve metruk olduğuna işaret etmek üzere kullanılmıştır. Terim üzerinde ilk defa duran ve onu açıklayan Hâkim en-Nîsâbûrî olmuş, ardın­dan Hatîb el-Bağdâdî bu konuda müsta­kil bir eser yazmış, diğer hadis usulcüleri de aynı bilgileri eserlerinde tekrarlamış­lardır.

Müdrec hadis “müdrecü’l-isnâd” ve “müdrecü’l-metn” olmak üzere iki kısma ayrılır. Asıl nüshaya göre bir değişikliğin veya ilâvenin yapıldığı müdrecü’l-isnâd Ha­tîb el-Bağdâdrye göre üç, İbn Hacer el-As-kalânîye göre beş şekilde olabilir. Birçok isnadı bulunan hadisi nakleden râvi sened-leri birbirine karıştırabilir; iki ayrı isnadla gelen sahih iki ayrı hadisi senedlerden bi­riyle rivayet edebilir veya hadislerden biri­ni kendi senediyle rivayet etmekle birlikte diğer hadisin metninden bir kısmını ona katabilir. Kendisine iki farklı isnadla biri tam, diğeri eksik iki metin halinde ulaşan hadisin tam olan metnini eksik metnin se­nediyle rivayet edebilir. Hocanın bir hadisin senedini zikrettikten sonra yaptığı açık­lamayı hadisin metni sanıp öyle naklede­bilir.

Tirmizi’nin Süfyân es-Sevrî  Vâsıl b. Hayyân el-Kûfî  Ebû Vâil Şakik b. Sele­me  Amr b. Şürahbîl  Abdullah b. Mes-ûd isnadıyla tahrîc ettiği, en büyük güna­hın mahiyetine dair birinci rivayet müdrecü’l-isnâdın örneği olup bu hadisin senedinde Amr b. Şürahbîl’in yer almaması gerekir. Hadisin Sünen-i Tirmizî’de aynı babda yer alan ikin­ci rivayetiyle Şahîh-i Suhârfdeki rivaye­tinin senedinde Amr b. Şürahbîl’in bulunmaması bunu göstermektedir. Nitekim senedler üze­rinde yapılan inceleme sonunda Tirmizî-nin, içinde Amr’ın da yer aldığı senedi başka bir senedle karıştırdığı anlaşılmış­tır.

Hadisin metnine yapıfan idrâc metnin baş tarafında veya ortasında, çoğunlukla da sonunda bulunur. Hz. Peygamber’in Hi-ra mağarasına çekilip ibadet ettiğini anla­tan rivayetin “ve kâne yahlû bi-gâri Hirâin fe yetehannesü fîhi -ve hüve’t-teabbüdü-el-leyâliye zevâti’l-adedi” O Hira mağarası­na çekilir ve burada birkaç gün tehannüs ederdi tehannüs ibadet etmek demektir ibaresindeki [197] “ve hüve’t-teabbü-dü” ifadesini hadisin râvilerinden Zührî açıklama için ilâve etmiş [198] fakat daha sonraki râviler bu açıklamanın hadisin met­nine ait olduğunu zannetmişlerdir.

Sened ve metninin durumuna göre müdrec hadis sahih, hasen veya zayıf ola­bilir. Hadiste bulunan garîb bir kelimeyi veya muğlak bir ifadeyi izah için yapılan idrâcın sakıncasının olmadığı ittifakla ka­bul edilmiştir. Yanılma sonucu meydana gelen idrâc, râvi için bir kusur teşkil etme­mekle birlikte bu durumun aynı râvide sık sık görülmesi onun zabt niteliğine zarar verir, kasten yapılması ise adalet vasfını yok eder.

Müdrec hadis konusunu el-Faşî li’l-vaş-li’l-müdrec fi’n-nakl adlı eseriyle ilk defa ele alan Hatîb el-Bağdâdî’dir. Kitap senedinde ve metnin­de idrâc bulunan 111 rivayeti içermekte, ancak bunların bir kısmının müdrec olma­dığı belirtilmektedir. İbn Hacer el-Askalâ­nî eseri yeniden düzenlemiş ve çalışmasına Tanf(Taknb)ü’l-menhec bi-tertîb(lak-rîb)i’l-müdrec adını vermiştir. Onun Tok-vîmü’s-sinâd bi-müdreci’l-isnâd adlı bir çalışmasının daha bulunduğu belirtilmek­tedir. Süyûtî, İbn Hacer’in eserinden sadece met­ninde idrâc bulunan yetmiş kadar rivayeti senedlerini hazfederek el-Medrec ile’l-müdrec isimli eserinde bir araya getir­miştir. Abdülazîz b. Muhammed b. Sıddîk el-Gumârî, Teshîlü’l-Medrec iîe’l-müdrec’inde SüyûtTninbu eserindeki rivayetleri alfabetik sıraya koy­muştur. Mehmet Yılmaz, Sahîhayn’deki Müdrec Hadisler ve Bunların Genel Değerlendirmesi adıyla yüksek lisans te­zi hazırlamıştır.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski