Müezzin, Tarihte Müezzinlik -Cumhuriyet Dönemi- Hakkında Bilgi

  • Müezzin, Müezzinlik Fıkhi Hükümleri,
  • Müezzin Nedir, Müezzinlik Tarihi
  • Müezzin, Müezzinlik -Osmanlı Dönemi-

Osmanlı Devleti’nde din işlerini yürüten meşihat makamı­nın gördüğü hizmetler Cumhuriyet’in ilk yıllarında Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti tara­fından yürütülmüştür. 3 Mart 1340 (1924) tarihli kanunla Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak Diyanet İşleri Reisliği kurul­muştur. Bütün cami, mescid, tekke ve za­viyelerin yönetimiyle buralarda görevli per­sonel Diyanet İşleri Reisliği’ne, vakıfların idaresi ise Evkaf Umum Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Bundan sonra çıkarılan büt­çe kanunlarında müezzinler, imam, hatip ve kayyımlar “hayrât-ı şerife hademesi” unvanıyla anılmıştır. İlk defa 1927 yılı büt­çe kanunlarında gösterilen Diyanet İşleri Reisliği’nin kadrolarında imam, hatip, mü­ezzin ve kayyımların toplam sayısının 5668 kişi olduğu görülmektedir. İleriki yıllarda müezzinlerin sayısında diğer cami görev­lileriyle birlikte bir azalma meydana gel­miş, ücretlerin çok düşük olması sebebiy­le müezzinler başka işlerde çalışmak zo­runda kalmış, birçoğu da bu görevi fahrî olarak yürütmüştür. 1931’de bütün cami ve mescidlerin idaresi Evkaf Umum Mü­dürlüğü’ne devredilmiş ve bu uygulama 1950’ye kadar devam etmiştir. Aynı yıl çı­karılan kanunda Diyanet İşleri Başkanlığı’-nın müezzin-kayyım kadroları “hayrat ha­demesi” şeklinde kaydedilmiştir. 22 Hazi­ran 196S tarihli kanunla hayrat hademesi tabiri “cami görevlileri” olarak değiştiril­miş ve müezzinler, diğer cami görevlileriy­le birlikte 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı­na alınmıştır. 15 Eylül 1967 tarihli yönet­meliğin 5. maddesinde müezzin-kayyım­ların görevleri yeniden tanımlanmış, mü­ezzinler kayyımı bulunmayan camilerde bu görevle de yükümlü tutulmuştur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında müftülerin başkanlığında oluşturulan komisyonlar ta­rafından imtihan edilerek meslekî yeter­liliklerine karar verilen müezzinlerin gö­revleri çeşitli tarihlerde çıkarılan tüzük, yö­netmelik ve yönergelerle belirlenmiştir. 1965 tarihli kanunla bütün din görevlileri için belli nitelikler ve öğrenim şartları konulmuştur. Ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alan mülhak vakıflara bağlı camilerde görev yapan müezzinler 24 Mart 1977 tarih ve 2088 sayılı kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına geçirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer De­ğiştirme Yönetmeliği’ne göre mü­ezzin – kayyım olabilmek için lise veya den­gi okul mezunu ve hafız olmak gerekmek­tedir, ancak imam-hatip lisesi mezunları için hafızlık şartı aranmamaktadır. Halen (Eylül 2005) toplam 10.546 müezzin-kayyım kadrosunun 982’si boş durumdadır. Bir kısım selâtin camileriyle cemaati ka­labalık camilere birden çok müezzin tayin edilmiştir. 1950″den önce Eyüp Sultan’da on, Fâtih, Sultan Ahmed, Beyazıt camile­riyle, Yenicami’de, Vâlide-i Atik Camisi’nde dokuz, Nuruosmaniye’de altı müezzin görev yaparken günümüzde bu sayı üçe kadar düşmüştür. Özellikle XX. yüzyılın ilk yarısında dinî mûsiki alanında geniş bilgi sahibi olan müezzinler cami mûsikisine da­ir bütün icraları yerine getirebiliyorlardı.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski