Muksirun Nedir, Kimlerdir, Hadisçiler, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Müksirûn. Çok hadis rivayet eden yedi sahâbî hakkında kullanılan terim.

Sözlükte “sayıca çok olmak, artmak” an­lamındaki kesret kökünün “if âl” kalıbın­dan türeyen müksir kelimesi çok hadis ri­vayet eden sahâbîyi ifade eder. Bu anlam “ekserü”s-sahâbeti rivâyeten, ekserü’s-sa-hâbeti hadîsen, el-müksirûne mine’s-sahâbeti rivâyeten” gibi tabirlerle de ifade edilir. Hz. Peygamber’den çok hadis riva­yet etmeye “İksârü’l-hadîs”, az hadis riva­yet etmeye “ıklâlü’l-hadîs” denir. Resûl-i Ekrem vefat ettiğinde 114.000 kadar ol­duğu belirtilen sahâbîler rivayetlerinin az­lığı ve çokluğu bakımından iki gruba ayrı­lır; bunlardan az hadis rivayet edenler için mukıllûn terimi kullanılır. Müksirûn gru­buna giren sahâbîlerin altı, yedi veya do­kuz kişi olduğu söylenmiştir. Altı kişi esas alındığında müksirûn 1500 ve üzeri, yedi kişi esas alındığında 1000 ve üzeri, dokuz kişi esas alındığında 700 ve üzeri rivayeti bulunan sahâbîleri kapsar. Ahmed b. Hanbel’e göre müksirûn Ebû Hüreyre, Abdul­lah b. Ömer, Enes b. Mâlik, Hz. Âişe, Ab­dullah b. Abbâs ve Câbir b. Abdullah’tan ibarettir. Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr bunlara Ebû Saîd el-Hudri, Abdullah b. Amr b. As ve Abdullah b. Mes’ûd’u ilâve eder. Süyûtî müksirûnu 1000 ve daha fazla hadis riva­yet eden yedi sahâbî olarak tanımlar ve Ahmed b. Hanbel’in adlarını zikrettiği altı sahâbîye Ebû Saîd el-Hudrî’yi ekler. Onun bu tarifi daha sonraları benimsenmiştir. 1000’den az hadis rivayet eden sahâbîler de mukıllûn olarak kabul edilmiştir.

Bazı kaynaklarda müksirûnun rivayet ettiği hadislerin sayısı hakkında kesin ol­mayan rakamlar kaydedilmiştir. İbnü’l-Cevzî bu belirlemeyi yaparken Baki b. Mah-led’in ei-Müsned’ini dikkate almıştır. Ha­dis koleksiyonlarının en kapsamlısı olan bu eserde 1300’den fazla sahâbînin rivayeti bulunmakta olup İbnü’l-Cevzî önce 2000’in üzerinde rivayeti bulunanları, ardından 1000-2000, daha sonra 100-1000 arasın­da hadis rivayet eden sahâbîleri zikretmiş, son olarak da sadece iki ve bir rivayeti bu­lunanları sıralamıştır. Muhammed Zübeyr Sıddîkl, 123 sahâbîyi rivayet ettikleri hadis sayısına göre az hadis rivayet edenlerden çok hadis rivayet edenlere doğru sırala­mış, bunlardan yedisinin 1000’in üzerin­de, dördünün 500 ile 1000 arasında, üçü­nün 300, dördünün 200, yirmi birinin 100 küsur hadis rivayet ettiğini göstermiştir.

Buna göre 100 ve üzerinde hadis rivayet eden sahâbî sayısı otuz dokuz, 300’ün üze­rinde hadis rivayet edenlerin sayısı sadece on dörttür. Diğer taraftan 2000’den faz­la hadis rivayet eden sahâbîler “ashâbül-ülûf”, 1000 ile 2000 arasında hadis rivayet eden/er “ashâbü’J-elf”, 200 ile 1000 arasın­da hadis rivayet edenler “ashâbü’l-miîn”, sadece bir hadis rivayet edenler de “ashâ-bü’1-vâhid” tabirleriyle anılmıştır.

Bazı sahâbîlerin çok sayıda hadis riva­yet etmesinin en önemli sebebi hadis ri­vayetine duydukları özel ilgidir. Bunların başında 5374 rivayetiyle Ebû Hüreyre ge­lir. Ebû Hüreyre hadise olan ilgisini anla­tırken şunları söylemektedir: “Muhacirler çarşıda ticaretle, ensar bağ ve bahçelerin­de ziraatla uğraşırken ben karın tokluğu­na Resûlullah’a hizmet eder, hadislerini toplar, böylece başkalarının bilmediği şey­leri öğrenirdim  İbnü’l-Cevzî, Baki b. Mahled’in el-Müsned’inde Ebû Hüreyre’den rivayet edilen bir hadi­sin onlarca farklı tarikini sayarak 5374 sa­yısını elde etmiştir. Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’ine göre ise onun rivayet ettiği hadislerin sayısı mükerrerleriyle birlikte 3848’dir. Mükerrerleri dikkate alınmadı­ğında Ebû Hüreyre’nin Ahmed b. Hanbel’in ei-Müsned’indeki rivayetler 1579’a düşer. Abdullah b. Ömer ilim ve ibadeti siyasete tercih eden, hilâfet tekliflerini bir­kaç defa reddettiği bilinen bir sahâbî ola­rak mükerrerleriyle birlikte 2630 hadis rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel’in ei-Müsned’inde ise 2019 rivayeti vardır. On yıl müddetle Resûl-i Ekrem’in hizmetinde bulunan Enes b. Mâlik’in rivayet ettiği ha­dislerin sayısı 2286 olup Ahmed b. Hanbel’in ef-Müsned’indeki rivayetleri 2178′-dir. Hz. Âişe’nin ise Baki b. Mahled’in ei-Müsned’inde 2210, Ahmed b. Hanbel’in ei-Müsned’inde 2403 rivayeti yer alır. Onun ardından Abdullah b. Abbas gelir. Ab­dullah’ın Bakî b. Mahled’in eİ-Müsned’in-de 1660, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde 1696 rivayeti bulunmaktadır. İbn Abbas’ı Baki b. Mahled’in eJ-Müsned’in-deki 1540, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’indeki 1206 rivayetiyle Câbir b. Ab­dullah takip eder. Ebû Saîd el-Hudrî’nin Baki b. Mahled’in ei-Müsned’inde 1170, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde 958 ri­vayeti vardır. İbn Kesîr’in müksirûna ilâve ettiği Abdullah b. Mes’ûd’un Baki b. Mah­led’in ei-Müsned’inde 848, Ahmed b. Hanbel’in ei-Müsned’inde 892 rivayeti, Abdullah b. Amr b. Âs’ın Baki b. Mahled’in e/-Müsned’inde 700, Ahmed b. Hanbel’in ei-Müsned’inde 722 rivayeti mevcuttur.

Ashabın büyük çoğunluğu ile ilk dört halife hadis rivayeti açısından mukıllûn ara­sında yer almaktadır. Hz. Peygamberle uzun süre birlikte olmalarına rağmen ba­zı sahâbîlerin az hadis rivayet etmesinin başlıca sebebi devlet işleriyle ve savaşlar­la meşgul olmaları ve erken vefat etme­leridir. Meselâ Hz. Osman’ın şehid edil­mesinden sonra çeşitli fırkaların ortaya çıkması, buna bağlı olarak uydurma riva­yetlerin çoğalıp yayılması Hz. Ali gibi bazı sahâbîlerin az hadis rivayet etmesine yol açmıştır. Hayatı boyunca Resûl-i Ekrem’­den hemen hiç ayrılmayan Hz. Ebû Be­kir’in az hadis nakletmesinin sebeplerin­den biri hadislerin öğrenimine ağırlık ve­rilmeden önceki dönemde vefat etmesi­dir. Hz. Peygamber ile uzun süre beraber olan bazı sahâbîlerin az hadis rivayet et­mesinin bir başka sebebi de Resûl-i Ek­rem’in kendisi adına yalan uyduranları cid­di şekilde uyarmasıdır. Ayrıca onların bir kıs­mının ailesinin geçimiyle meşgul olması, ilim merkezlerinden uzakta yaşaması da bu sebepler arasında zikredilebilir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski