Kütüb i Sittedeki Kitaplar

Kütübü Sitte Arapça bir kelime olup, “Altı kitap” anlamına gelir. Bu altı kitapla, İslâm dünyasında en güvenilir altı hadis kitabı kastedilir. Din bilgileri alanında Kurân’dan sonra en güvenilir kaynak bunlardır.

Bu altı kitabın tam isimleri ve müellifleri şöyledir:

  1. el-Câmiu’s-Sahih———–Muhammed b.İsmail el-Buhârî
  2. el-Câmiu’s-Sahih———–Müslim b.el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûri
  3. Sünenû Ebu Dâvud —–Ebû Dâvud Süleyman b.el-Eş’as es-Sicistânî
  4. Sünenû Tirmizî ————Ebû İsa et-Tirmizî
  5. es-Sünenu’l-Kübrâ ——-Ebû Abdurrahman Ahmed b.Şuayb en-Neseî
  6. Sunenû İbn Mâce——–Ebû Abdullah Muhammed b.el-Kazvinî , İbn Mâce diye bilinir.

Sitede Ara