Armory Show Nedir, Tarihçesi, Temsilcileri, Hakkında Bilgi

Armory Show

ABD’de 20:yy’in en önemli sanat olayı olarak nitelenen Armory Show ya da asıl adıyla Uluslararası Modem Sanat Sergisi New York’ta 17 Şubat-15 Mart 1913 tarihleri arasında 69. Regiment Armory (69. Alay Kışlası) adlı yapıda açıldı. Arkasından Boston ve Chicago’da da tekrarlandı. Sergi Avrupalı öncü (avangard) sanatçılarla ABD’li sanatçıların yapıtlarından oluşmuştu. 1911’de Robert Henri ve bazı başka gerçekçi (realist) sanatçılar bir yıl önceki Bağımsız Sanatçılar Sergisi’ni eleştirerek bunun kapsamının daha genişletilmesini savunmuşlardı. Bunun üzerine yeni bir serginin oluşturulmasına karar verildi ve durum Amerikan Ressamlar ve Heykelciler Birliği ile Ulusal Akademi’ nin ilgisine sunuldu. Arthur B.Davies (1862-1928) sergi kurulunun başına geçirildi. Davies birbirinden farklı tutumlardaki resim gruplarıyla Akademi’yi bir araya getirerek çalışmaları hızlandırdı. 1912’de Avrupa’da da sergilenecek yapıtların toplanmasına başlandı. Yaklaşık 1600 resmin yer aldığı serginin dörtte üçünü ABD’li sanatçıların yapıtları oluşturuyordu. En büyük ilgiyi de bunların çekeceği varsayılmıştı. ABD bölümünün başına W.Glackens getirilmiş ve yapıt seçiminde hiçbir akımın öbüründen fazla örnekle temsil edilmemesine özen gösterilmişti. Oldukça tutarlı ve kapsamlı tutulan Avrupa ressamları bölümü’, yapıt sayısının azlığına karşın, önceki varsayımların tersine tüm ilgiyi üstüne çekti ve tartışmaların odağını oluşturdu. Fransız sanatçıların ağırlıkta olduğu ve Paris Okulu geleneğinin Ingres ’den Delacroix ’ya ve Daumier’den Corot ve Manet’ye dek sunulduğu bu bölümde izlenimciler’in (Empresyonistler), Yeni Izlenimciler’in (Neo-Empresyonistler), Geç Izlenimciler’in (Post-Empresyo-nistler), Fovistler’in, Kübistler’in ve Orfistler’in yapıtları da yer almış, ayrıca yeni oluşmakta olan Dadacılar da Duchamp ve Picabia ile temsil edilmişlerdi. Alman Dışavurumculan’nın (Ekspresyonistler) yapıtları oldukça azdı. Fütüristler (Gelecekçiler) ise, yapıtlarının grup olarak ayrı bir yerde sergilenmeyeceğini öğrenince sergiden çekilmişlerdi.

Toplumun yenilikçi akımlara hazır olmadığı bir dönemde düzenlenmesine karşın, Armory Show’ u üç kentte toplam 30.000 kişi ücretli, bir o kadarı da ücretsiz olarak gezdi. Önceleri fazla önemsenmemekle birlikte, serginin etkisi özellikle sanatçılar üstünde büyük oldu. ABD’li ressamlar yapıtlarının bekledikleri ilgiyi çekmemesi ve Avrupalı sanatçıların düzeyine erişememiş olduklarını fark etmeleri üzerine, sanat tutumlarım yeniden değerlendirdiler. Öncü sanata ilgi arttı. Ayrtca Avrupalı ressamların yüz yirmi üç, ABD’li ressamların da elli bir yapıtının satılması, ülkede koleksiyonculuğun benimsenmeye başladığını ortaya koydu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski