Baba İlyas Kimdir, Babai Ayaklanması, Efsanesi, Hakkında Bilgi

BABA İLYAS ( ? -1240)

Horasanlı Türk derviş. Anadolu’da Babaîlik akımının öncülerindendir.

Ebu’l-beka Şeyh Baba İlyas b.Ali Horasan’da doğdu, Amasya’da öldü. Yaşamının ilk dönemi konusunda yeterli bilgi yoktur; yalnız, Anadolu’da, özellikle Amasya yörelerinde öncülük ettiği bir ayaklanma nedeniyle yazılı kaynaklarda geniş bir yer tutmuştur.

13. yy ortalarında, Selçuklu İmparatorluğu’nun Moğol akınlarıyla sarsıldığı dönemlerde İslam dininden, eski İran ve Anadolu inançlarından, Hıristiyanlık’tan kaynaklanan bir birikim nedeniyle toplumda bunalımlara yol açan olaylar başlamıştı. Bu olayların öncülerinden biri, bir bakıma en etkilisi olan Baba İlyas, Horasan’dan gelen,Yesevî tarikatının inançlarıyla beslenen, bu inançları Anadolu’da yaymaya çalışan bir derviş olarak bilinir. Sonraları Babaîlik adı verilen, batınî diye nitelenen bir tarikatın kurucusu olan Baba İlyas, aşırı ölçüde Ali’ye bağlanmış, inançlarını Şamanlık’la yoğurup karmış bir kimsedir. Onun anlayışına göre gerçek olan bu evrendir, insanla Tanrı arasında, varlık bakımından önemli bir ayrılık yoktur; insan Tanrı’ya, Tann insana en yakın varlıklardır. Yeryüzü bütünüyle bir “devlet” niteliğindedir, bu devletin tek yöneticisi de Tann’ya en yakın olan, tanrısal nitelikler taşıyan Ali’dir. Ali, peygamberin ölümünden sonra toplumun başına geçmesi gereken bir kişidir, onda “tanrısal ruh” varlığını sürdürmektedir; bu nedenle tek ve gerçek “imam” Ali’dir. Bu din gereğine uymayanlar Tanrı’ya da, peygamberin kurduğu geleneğe de, dine de aykırı davranmışlardır.

Toplum, kadın-erkek ayrımı gözetilmeksizin, bireylerin oluşturduğu bir bütündür. Bu bütünün içinde tüm insanlar birbirlerine eşittir. Gerek Selçuklular, gerekse onların egemenliği altında bulunan beylikler, toplum düzeni bakımından “Tanrı’nın buyurduğu yol”dan aynlmışlardır. Güçlüler, yeryüzünü kendi aralarında bölüşerek eşitliği ortadan kaldırmışlardır. Yeryüzü bütün insanların “şu şenindir bu benimdir” demeden, ortaklaşa kardeşçe barış duyguları içinde yaşamaları, ürünlerinden yararlanmaları gereken bir alandır. Bu ortaklaşa yaşanması gereken alanda ruh denen dirilik verici, düşünme eylemini sağlayıcı tanrısal varlık, gövdeden gövdeye geçerek kendini sürdürür. Gövdeler, kendilerine dirilik kazandıran ruhun bulunduğu varlık aşamalarıdır. Bir gövdede bulunan ruh, o gövdenin gerçekleştirdiği eylemlere göre, başka bir gövdeye geçer. Bu geçiş bir yükselme olabileceği gibi bir alçalma da olabilir. Yalnız Tanrı’dan peygambere, ondan Ali’ye geçen ruh, aşama bakımından en üstün, en yüce basamaktadır.

Tanrı, insanda, yeryüzünde görünüş alanına çıkar, bütün insan eylemlerinde tanrısal ruhun etkisi vardır, açıktır. Bunu kavramak için insanın ne olduğunu bilmek, ruhun önemini anlamak gerekir. Toplum böyle bir anlayışla yönetilmeli, Şeriat’ın değil, Ali’yi izleyenlerin benimsedikleri yaşama düzeni uygulanmalıdır.

Baba İlyas’ın ileri sürdüğü söylenen, ancak onun elinden çıkmış bir yazılı kaynak bulunmadığından, çağdan çağa geçerek değişik inançlarla karışan bu düşünceler, Anadolu’da, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar üzerinde büyük etkiler yaratmış, yöneticilere karşı ayaklanmalara olanak sağlamıştır. Selçuklu İmparatorluğu’nunyönetim bakımından Şeriat’a, sanat ve düşünce yönünden eski İran uygarlık ürünlerine dayanan toplum anlayışı, yaşama düzeni Baba İlyas’ın olduğu söylenen görüşlerle bağdaşmıyordu. Kırsal kesimde yaşayan ve o çağ toplumunun çoğunluğunu oluşturan halk topluluğu, ağır vergiler koyan yönetime karşı direniyor, yer yer başkaldırıyordu. Baba İlyas’ın etkisinde kalan bu büyük topluluk ayaklanınca, bir iç savaşa dönüşen olaylar hızla gelişti; ayaklanmanın öncüsü sayılan Baba İlyas yakalandı ve Şeriat kurallar} gereğince yargılanıp asılarak öldürüldü. Ancak, onun asılması olayları yatıştırmaya yetmedi, yeni çalkantıların doğmasına yol açtı. Anadolu’da, tarikat denen, Ali’ye bağlı yeni kuruluşlar ortaya çıktı. Başta, başkent Konya olmak üzere, büyük illerde Mevlevîlik, kırsal kesimlerde Alevîlik diye nitelenen kurumlar ortaya çıktı. Alevîlik’le nitelenen kuramların kaynağı Babaîlik adı verilen ve Baba İlyas’la başladığı söylenen kuruluşa bağlandı.

Baba İlyas’ın ölümünden sonra ortaya çıkan ve Ali’ye bağlanan kuruluşların Şeriat’a uymayan davranışları suç sayılarak yasaklandı, Alevîlik’le ilişkisi gömülenler topluca öldürüldü, sürüldü. Aşırı bir Şeriat düzenini benimseyen, Sünnîlik denen inanç kurumu dışında bir kaynak tanımayan Osmanlı yönetimi, SelçukrV\lar’ın bugeleneğini sürdürerekAlevîlik’e karşı daha geniş bir kıyım, yıldırma ve sindirme eylemine girişti. Özellikle 16. yy ile 17. yy’larda sürdürülen baskı yüzünden, Babaîlik olayı biçim değiştirerek, Anadolu’nun kimi kesimlerinde yeni kımıldanışlara yol açtı; bir aralık Celâli diye nitelenen ayaklanmaların kaynağı sayıldı. Baba İlyas, düşünce bakımından, Bektaşîlik’i etkilemiş onun kırsal kesimlerde yayılmasına olanak sağlamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski