Gallo Galli Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GALLI, Gallo (1889– Fossombrone, 9 Eylül 1974)

İtalyan, filozof. Croce ve Gentile’nin görüşlerinden kaynaklanan bir varlık öğretisini geliştirmeye çalışmıştır.

26 Ocak 1889’da Montecarotto’da doğdu. Roma ve Milano üniversitelerinde felsefe öğrenimi gördü. Önce öğrencisi olduğu Varisco’nun görüşlerini benimsedi, Hegel’den kaynaklanan bir bilgi kuramına bağlandı, sonra düşüncelerini değiştirerek Croce ve Gentile’nin yolunu izledi. 1936’da Cagliari Üniversi-tesi’nde kuramsal felsefe profesörü oldu. 1939’da Torino Üniversitesi’nde felsefe kürsüsünün başına getirildi.

Yapıtlarında bilgi, bilinç ve anlık sorunlarını işleyen Galli’nin felsefesinin temelini bilince dayalı bir bilgi görüşü oluşturur. Ona göre varlık düşüncesi insanda deneyüstü ve içkin olarak vardır. Bilginin oluşumunda bu düşüncenin etkisi görülür. Gerek bu düşünceyi gerek onunla ilgili bilgiyi edinmede başlıca yeti bilinçtir. Bilinç doğrudan doğruya sezme gücüyle iş görür. Sezme gücünün ikisi bilgi, ikisi de eylemle ilgili olmak üzere dört türü vardır, a) Duyulur bilgiyi sağlayan güç: Bu bilgi nesneldir, tek tek nesnelerden edinilmesine karşın bir birlik oluşturur, birbirinden aynlamayan bir çoğulluk niteliği taşır, b) Us bilgisi: Bu da tek tek nesnelerden edinilen, değişik biçimleri olan, anlıkta usun işleyip düzenlemesiyle aydınlığa çıkarılan bilgidir, c) Duyulur bilgiden kaynaklanan içtepi ve içgüdü eylemi. Bu aşamada, duyulardan sağlanan ve usla ilenen bilgi kişide birtakım eylemler doğurur. Bu eylemler biri içtepi, öteki içgüdü olmak üzere iki türlüdür, d) Istençli eylem ise yalnız us bilgisine dayanır.

Galli, insanda, duygunun etkin bir yeti olduğu kanısındadır, özellikle öznel edimlerin duygudan kaynaklandığını ileri sürer. Bu niteliği nedeniyle duygu tümelin karşıtıdır. Mantık sorunlarının çözümünde Hegel’in geliştirdiği diyalektik yönteme bağlanan Galli, oluş konusunda tinsel gerçekçiliği savunur.

•    YAPITLAR
(başlıca): Kant e Rosmini, 1914, (“Kant ve Rosmini”), II Valore, 1914, (“Değer”); Spirito e Realita, 1927, (“Tin ve Gerçek”); La Realita Sprituela e il Problema, 1931, (“Tinsel Gerçek ve Sorunları”); La Philosophia Theoretica del Manuali, 1933, (“Kuramsal Felsefenin Elkitabı”); Stadıcartesiani, 1943, (“Descartesçı-lar Üzerine Çalışmalar”); Dne studi filosofia greca: Şocrate- “Convito” di Platone con un’appendice’sul “Lisi-de”, 1950, (“Yunan Felsefesi Üzerine İki Çalışma: Sokra-tes- ‘Liside’ ile İlgili Bir Ekle Birlikte Platon’un’Ziyafeti’”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski