George Gamow Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GAMOW, George (1904-1968)

Rus asıllı ABD’li fizikçi. Çekirdek fiziği ve astrofizik konularındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

4 Mart 1904’te Odessa’da doğdu, 20 Ağustos 1968’de ABD’de Colorado Eyaleti’nin Boulder kentinde öldü. 1922’de Novorosiski Üniversitesi’nde başladığı fizik eğitimini ertesi yıl Leningrad Üniversi-tesi’nde sürdürdü. 1928’de doktorasını alınca bir bursla gittiği Göttingen’de geliştirdiği ünlü “alfa tünellemesi” kuramıyla N.Bohr’un dikkatini çekti ve bir süre Kopenhag’daki Kurumsal Fizik Enstitüsü’n-de çalıştı. Bu arada Cambridge Üniversitesi’nde Cavendish Laboratuvarı’nı yöneten Rutherford ile de bir süre çalışan Gamow, alfa parçacıklarının atom çekirdeğini parçalaması için gerekli enerjiyi hesap ederek Chadwick’in nötronu keşfetmesini sağlayacak deneylerin de hazırlayıcısı oldu. 1930’da bir yıllığına yeniden Kopenhag’a giden Gamow, 1931-1933 arası Leningrad Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. 1933’te Belçika’da katıldığı Solvay Konferansı’ndan sonra ülkesine dönmeyerek bir süre çeşitli Avrupa kentlerinde araştırmalarını sürdürdü ve 1934’te ABD’ye yerleşti. 1934-1956 arası George Washington Üniversitesi’nde, 1956’dan ölünceye değin de Colorado Universitesi’nde fizik profesörlüğü yaptı.

Doktora öncesi optik camlar üzerine deneyler yapan, 1926’da da yeni gelişmekte olan kuvantum mekaniğine ilgi duyarak Schrödinger dalga denklemini, özel göreliliğin dört boyutuna ek bir beşinci boyut olarak inceleyen Gamow, Göttingen’de bulunduğu sırada, Rutherford’un gözlediği alfa bozunması ile çekirdeklerin alfa parçacıklarıyla bombardımanı arasındaki enerji farkının yarattığı soruna getirdiği çözümle fizik dünyasının ilgisini uyandırdı.

Rutherford, uranyumdan alfa bozunmasıyla salınan alfa parçacıklarının iki katı enerjiye sahip parçacıklarının bile bombardıman sırasında uranyum çekirdeklerine giremeyişini açıklayamamıştı. Çekirdek-
ten çıkmak için gereken enerjinin çekirdeğe girmek için gerekenden daha az olması şeklinde de yorumlanacak bu durumda, alfa bozunumuyla salman parçacıkların çekirdekteki “potansiyel engeli”ni nasıl aştıklarını Gamow, Schrödinger denklemini enerji engeline uygulayarak çözdü. Alfa parçacığının bir dalga niteliği göstererek enerji engelini “sızarak” aştığı, “kuvantum mekaniksel tünelleme” olarak adlandırılan bu olgu, temelde Heisenberg belirsizlik ilkesinin enerjiyle zaman arasındaki verilen biçimine dayanır. Alfa parçacığı engelin yakınlarına yetersiz enerjiyle geldiğinde, engeli aşması için gerekli ek enerjiyi, enerji korunum yasasının belirsizlik ilkesinin izin verdiği süre içinde çiğneyerek “yoktan var eder” ve engeli aştıktan sonra da bu fazla enerjiyi “geriye vererek” enerji korunumunu yeniden sağlar.

Gamow’un Kopenhag’a ikinci gidişinde önerdiği atom çekirdeğinin sıvı damla modeli, çekirdekte parçalanma (fisyon) ve kaynaşma (füzyon) olaylarının yanı sıra, çekirdeklerden özen nitelikli gamma ışını salınanlarının anlaşılmasında da yararlı olmuştur. Washington’dayken, daha sonra hidrojen bombasının geliştirilmesinde birlikte çalışacağı E. Teller’in de katkısıyla geliştirdiği beta bozunmasına ilişkin Ga-mow-Teller seçme kuralı beta radyoaktifliğinde gözlenen belirli bir sınıra açıklık getirirken, atomun çekirdek yapısının anlaşılmasında da önemli bir rol oynamıştır.

Gamov, çekirdek fiziğine yaptığı bu temel katkılardan sonra çekirdeksel olguların astrofizikteki rolünü incelemeye başladı, özellikle de yıldız evrimini çekirdek kaynaşması ve parçalanması olaylarıyla açıklamaya çalıştı. Çekirdeksel tepkimeler üstüne çalışmalarıyla, Bethe’nin yıldızların evrimine ilişkin karbon çevrimi kuramını geliştirmesine yardımcı olan Ga-mow, nova ve süpernovaların oluşumunda nötrino üretimi ve salınımı konusunu da araştırdı. Gamow’un kozmolojiye ilişkin belki de en önemli çalışması, Lemaitre’in ileri sürdüğü “Büyük Patlama” (Big Bang) kuramıyla ilgilidir. Evrenin bugünkü bilinen özelliklerini açıklamak üzere önerilen bu patlamadan önce evrende maddenin, yüksek enerjili bir ışınım ortamında yüzen “ylem” adını verdiği bir nötron-proton-elektron karışımından oluştuğunu ileri süren Gamow, evrenin, patlama sonrası eriştiği kararlı durumda, patlamadan kalma bir “artık kara cisim ışıması” göstermesi gerektiğini de ortaya koydu. 1965’te A. Penzias ve R.W. Wilson’ın böyle bir ışınımı gözlemeleriyle, evrenin patlama sonucu genişlemesine dayalı model de önemli bir destek kazandı.

Gamow’un çekirdek fiziği ve astrofiziğin yanı sıra kuramsal biyolojiye de önemli bir katkısı olmuştur. Watson ve Crick’in 1953’te DNA’nın çift sarmal yapısını bulmalarından kısa bir süre sonra Gamow, DNA’nın temelini oluşturan dört tür nükleotidin (adenin, guanin, timin ve sitozin) üçlü gruplar halinde, amino asitleri belirleyecek kalıtsal bilgileri taşıyabileceğini ileri sürdü. Daha sonra ayrıntılarında yanlışlıklar içerdiği anlaşılan bu öneri gene de kalıtsal kotlama mekanizmasını ana hatlarıyla ortaya koymuştur.

Gamow’un ismini bilim çevrelerinden öteye taşıyan bir ilginç yanı popüler bilim konusundaki çalışmalarıdır. Özellikle atom ve çekirdek fiziğini görelilik kuramı ve kozmoloji kuramlarını tanıtan, kendi çizgileri ve güçlü bir mizah anlayışıyla zenginleştirdiği çok sayıda makale ve kitaplarıyla fiziği geniş kitlelere sevdiren Gamow’a 1956’da UNESCO’nun popüler bilim alanındaki çalışmalar için koyduğu Kalinga Ödülü verildi.

•    YAPITLAR
(başlıca): Air. Tompkins in Wonderland, 1939, (“Mr. Tompkins Harikalar Ülkesinde”); Atomic Energy in Cosmic and Human Life, 1945, (“Evrenin ve İnsanın Yaşamında Atom Enerjisi”); Atom and its Nucle-us, 1961, (“Atom ve Çekirdeği”); A Star Called the Sun, 1965, (Güneş Diye Bir Yıldız, 1982); Thirty Years That Shook Physics, 1966, (“Fiziği Sarsan Otuz Yıl”).

•    KAYNAKLAR
: My World Line, 1970.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski