Halil Rıfat Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

HALİL RIFAT PAŞA (1828-1901)

Osmanlı sadrazamı. İstanbul ve Anadolu’da düzeni sağlamaya çalışmıştır.

14    Ekim 1828’de Serez’e (Siroz) bağlı (bugün Yunanistan’da) Lika köyünde doğdu, 9 Kasım 1901’de İstanbul’da öldü. Nevrekoplu Bölükbaşı İbrahim Ağa’nın oğludur. Siroz’da sıbyan mektebini bitirdikten sonra Siroz tahrirat kalemine giren Halil Rıfat, Selanik’te de aynı görevde bulundu. Vidin ve Yanya vilayetlerinde divan kâtipliği yaptı. 1852’de Muhasebe-i Maliye Meclisi, Mazbata Odası’na girdi. 1852-1860 arasında Edirne, Harput ve Erzurum’da divan kâtipliği yaptı. 1860’ta Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Mazbata Odası’nda çalıştı. 1861’de divan kâtipliği ile Silistre’ye gönderildi. 1864’te Tuna Vilayeti İdare Meclisi başkâtipliğine getirildi. Ardından Tuna Vilayeti mektupçusu oldu.

1868’de Varna, 1869’da Tırhala ve 1873’te Vidin mutasarrıflıklarına atandı. 1876’da vezir rütbesi verilerek Tuna Eyaleti valisi yapıldı. Kısa bir süre Halep ve Kosova valiliği de yapan Halil Rıfat Paşa, 1878’de Selanik valiliğine atandı. 1880’de eşkiya çetelerinin neden olduğu karışıklıklar dolayısı ile görevinden istifa etti. 1882’de Sivas, 1885’te Aydın (İzmir), 1886’da Bağdat, 1887’de Manastır, 1889’da yeniden Aydın valiliklerine atandı. 1891’de dahiliye nazırı oldu. 1895’te, Kâmil Paşa’nın istifası üzerine sadrazamlığa getirildi. Aldığı önlemlerle, İstanbul’daki Ermeni hareketlerini bastırdı. Anadolu’daki karışıklıkları denetim altına aldı. Oğlu Şûra-yı Devlet üyesi Cavid Bey’in 1899’da bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra görevinden istifa ettiyse de kabul olunmadı.

Yöneticiliğin alt basamaklarından sadrazamlığa kadar yükselen Halil Rıfat Paşa, devlet yönetimi konusunda II.Abdülhamid ile uyum içinde olmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski