Abbas bin Firnas Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABBAS b. FİRNÂS

Ebü’l-Kisim Abbâs b. Firnâs b. Verdûs (ö.274/887), Endülüslü astronom, filozof ve şair.

Endülüs’ün Ronda bölgesindeki Tâkerunânın köylerinden birinde doğdu. Hayatı hakkında, Berberi asıllı azatlı bir köle olduğu dışında fazla bilgi yoktur. Çok defa şair Abbas b. Nâsih (ö. 240/854) ile karıştırılır. Kurtubada büyüdü ve orada tahsil gördü. Daha gençliğinde felsefe, kimya, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurdu. Yaptığı ilmî ve edebî çalışmalar sayesinde Kurtuba’da 1. Hakemin sarayına girdi ve II. Abdurrahman ile I. Muhammed dönemlerinde de mevkiini korudu.

Meraklı ve araştırıcı bir karaktere sa­hip olan Abbas b. Firnâs. uzayı temsil eden bir gök küresi kurdu ve sonraları Avrupa’da astronominin gelişmesinde tesiri olan Sindhind tablolarının çizimle­rini yaptı. Bir ara uçmayı  denediyse de yaptığı uçuş takımında kuyruk kısmı bulunmadığı için inişi çok sert oldu ve ölümden zor kurtuldu. Abbas b. Firnâs, bu deneme dolayısıyla havacılığın öncü­lerinden sayılmaktadır. Kuvarstan kris­tal yapmayı ve kristal kesimini batı İs­lâm âlemine tanıttı ve ayrıca kimya ile ilgilendi. I. Muhammed’e takdim etmek üzere, daha önce benzeri görülmemiş menkâne (mîkâte) adı verilen bir de sa­at imal etti. Yaptığı birçok keşifle ve Doğu ilimlerini Batı’da yayma çabalarıy­la çağdaşlarının dikkatini çeken Abbas b. Firnâs’a I. Hakem. “Hakîmü’l-Endeks” unvanını vermiştir.

Abbas b. Firnâs. Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-Arûz’unu en iyi anlayan ve açıklayan ilk Endülüslüdür. Mûsiki ile de ilgilenmiştir. Kendisini çekemeyenler tarafından sihirbazlık ve zındıklıkla suç­landığı da rivayet edilmektedir. İbn Hayyân’ın el-Muktebes adlı eserinde örneklerini verdiği bazı şiirlerinin dışın­da hiçbir eseri günümüze ulaşmamıştır.

Bibliyografya

1- İbn Hayyân el-Kurtubî. el-Muklebes (nşr. Mahmud Ali Mekkî), Beyrut 1393/1973.
2- İbn Saîd el-Mağribî, el-Muğrib fî hule’l-Mağrib (nşr. Şevki Dayf), Kahire 1978.
3- Makkarî. Hefhu’tîb (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
4- Sezgin. GAS, II, 674-675.
5- Muhammed Abdullah İnan, Terâcimü İslâmiyye, Kahire 1390/1970.
6- J. Vernet, “Abbâs b. Firnâs”, DSB, I, 5;
7- E. Lâvi-Provençal. “Abbâs b. Fir­nâs”, EV(İng), I, 11.

TDV İslam Ansiklopedisi

Sitede Ara