Abbasilerde Astronomi, Hakkında Bilgi

Astronomi
 
Bu alandaki çalışmalar. 771 yılında Hindistan’dan Bağdat’a ge­tirilen ve Muhammed b. İbrahim el-Fezârî tarafından Arapça’ya çevrilen Sind-Hind adlı eserle başlamıştır. Halife Me’mûn, Beytülhikme ile ilgili olarak Yahya b. Mansûr’un idaresi altında bir rasathane kurdurmuştu. Aynı halife devrinde Dımaşk yakınlarındaki Kâsiyün dağında da bir rasathane kuruldu. İslâm tarihinde ilk usturlap aleti de İbrahim el-Fezârî tarafından Abbasîler zamanında yapılmıştır. Me’mûn devrin­de yetişen astronomlar, boylam derece­sinin uzunluğunu bugünkü imkânlarla bulunan gerçek uzunluğa yakın bir ra­kamla tesbit etmişlerdi. 0 devrin meş­hur astronomi âlimlerinden biri de Ebül-Abbas Ahmed el-Ferganîdir. Ha­life Mütevekkil zamanında Nü nehrinin tasmasıyla ilgili ölçmelere nezaret eden Fergânî, astronomi konusunda el-Medhal ilâ ‘ilmi hey’eti’l-eflâk adlı bir eser yazmıştır. Ancak Abbasîler devrin­de İslâm dünyasının yetiştirdiği en büyük astronom, hiç şüphesiz Bet-tânFdir. Aynca Bîrûnî, Ömer Hayyâm, Nasîruddin et-Tûsî de meşhur astrono­mi bilginlerindendir. Astronomi ile bağ­lantılı olarak gelişmiş bir ilim dalı olan astroloji alanının en meşhur siması ise Ebû Ma’şer el-Belhi’dir. İslâmî anlayışa uygun olmamakla birlikte Abbasî hali­feleri müneccimlere çok önem verir, sa­vaşlara ve mühim işlere onlann fikirle­rini almadan başlamazlardı. Nitekim Ha­life Mansûr Bağdat’ın temelini. Münec­cim Ebû Sehl b. Nevbaht’tan şehrin uzun yıllar ayakta kalacağına dair bilgi aldıktan sonra atmıştı.

TDV İslam Ansiklopedisi

 

Sitede Ara