Abbasilerde Matematik İlmi, Hakkında Bilgi

Matematik

Fezârî tarafından Arapça’­ya tercüme edilen Sind-Hind adlı ese­rin, sayılar sistemiyle ilgili bilgilerin İslâm dünyasına girişinde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Daha son­ra Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî ve Habeş el-Hâsib’in hazırladığı tablolar, sayıların bütün İslâm dünyasına yayıl­masına vesile olmuştur. Matematik sa­hasındaki en seçkin sima hiç şüphesiz Hârizmrdir. O en eski zîcleri (astronomi tabloları) derleyen bilgin olduğu gibi, aritmetik ve cebirle ilgili Hisâbü’î-cebr ve’l-mukâbeîe adlı en eski eserin de müellifidir. İmrân b. Vaddâh, Şihâb b. Kesîr ve Ebû Mansûr el-Bağdâdî de Ab­basîler devrinin başlıca matematikçileri arasında yer alır. Geometri sahasında ise Mansûr zamanında Bağdat Uluca-mii’nin planını çizen Haccâc b. Ertât zikredilebilir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Sitede Ara