Abdürrauf es-Sinkili Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABDÜRRAÜF es-SİNKİLİ  (ö. 1105/1693 [?]) Şüttâriyye tarikatına mensup Açeli mutasavvıf ve fıkıh âlimi. 1025’te (1616) Açe Sultanlığı’na bağ­lı Sumatra’nın batı sahilindeki Fansûr’un kuzeyinde yer alan Sinkil’de doğdu. Resmî görevle Açe’ye gönderilen Ali adlı bir Osmanlı âliminin oğludur. Gençliğin­de din eğitimi görmek için Arabistan’a giderek on dokuz yıl orada kaldı. Medi­ne’de Şeyh Ahmed el-Kuşâşî ve halifesi İbrahim el-Kûrânî vasıtasıyla Şüttâriyye tarikatına intisap etti. 1661de Açe’ye dönerek Şüttâriyye’yi yaymaya çalıştı. Kesin olmamakla birlikte 1693’te Açe’de vefat etti. Şüttâriyye tarikatı. Cava ve Endonezya’ya müridleri tarafından götürüldü.

Abdürraûf es-Sinkili’nin tasavvuf an­layışının nazarî esası, nefsin yedi mer­tebesi bulunduğu ve insanın Allah’ın su­reti olduğu fikridir. ‘Umdetü’l-muhtâcîn adlı eserinde bu konu ile ilgili geniş bil­gi vermiş, ayrıca Kifâyetü’l-muhtâcîn, Beyânü’t-tecellî gibi bazı eserlerinde bu görüşlerini tekrar ele alarak açıkla­mıştır. Sünnî çerçeve içinde kalarak, XVII. yüzyılın başlarında Açe’de gelişen şeriat dışı tasavvuf! anlayışı reddeden Abdürraûfun eserlerinin çoğu Malay­ca, bir kısmı ise Arapça’dır. Geniş ölçü­de BeyzâvFnin tefsirinden faydalanarak hazırladığı Malayca Kur’an meali ile Rânîri’nin Şırâtü’l-müstakîm’ine zeyl ola­rak yazıp Açe Prensesi Safiyyetüddîn’e takdim ettiği Mir’âtü’t-tullâb adlı Şaffi fıkıh kitabı önemli eserleridir. eJ-Mevâcizü’l-bedîta adlı kırk hadis tercü­mesinin Abdurraûfa ait olup olmadığı kesin olarak belli değildir. Şâ cir Ma çri-iet adlı âhiretle ilgili Malayca tasavvufî manzume ve diğer bazı eserler de ken­disine atfedilmektedir. İbnü’l-Arabfden seçtiği vahdet-i vücûdla ilgili iki metnin şerhi olan Dekâyıku’l-hurûf adlı Ma­layca eseri, A. Johns tarafından İngiliz­ce tercümesiyle birlikte neşredilmiştir.

Açe’de gelişen Rafızî harekete şiddet­le karşı koyup Sünnîliği savunduğu için sonraki nesiller Açe’ye İslâmiyet’i onun getirip yaydığını sanmışlardır. Mezarı Açe ırmağının ağzında bulunduğundan Töngku di-Kuala” lakabıyla anılan Ab­dürraûf es-Sinkilî, Açe’nin en büyük velîsi olarak kabul edilmektedir. Hak­kında Adolf Rinkes tarafından bir dok­tora çalışması yapılmıştır.

Bibliyografya
 
1- Adolf Rinkes. Abdoerraoef uan Singkel, Bijdrage tot de kennis uan de mgstiek op Sumatra en Jaua (Rijks-Universitelt te Lelden), Heerenveen 1909i
2- Karatay. İÜ-Arapça Basmalar.
3- Antoine Cabaton. “Abdurrauf, de Singkel”, RMM, XIV (1911). (A. Rinkes’in eserinin tanıtma yazısı).
4- A. Johns, “Dakâ’ik al-Hurüf by Abd al-RaJüf of Singkel”, JRAS (1955).
5- A. Johns, “The Role of Sufism in the spread of islam to Malaya and Indonesia”, JPHS, IX/3 (1961).
6- M. B. Hooker. “The translation of islam into South-East Asia”, Isiam in South-East Asia, Lelden 1983. 7- John Bousfield. “Islamic Philosophy in South-East Asia”, İslam in South-East Asia (nşr. M B. Hooker), Lelden 1983.
8- W. Juynboll. “Açe”, İA, i, 121.
9- P. Voorhoeve “Abd al-Rauf al-Sinkili”, El2 (Fr.) 1. 90.
10- “Abdul Rauf Singkel”, Ensiklopedi İndonesia, Jakarta 1980.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara