Adeviyye Tarikatı Nedir, Kurucusu, Tarihi, Hakkında Bilgi

ADEVÎYYE
 
Adî b. Müsâfir’e nisbet edilen bir tarikat. Adî b. Müsâfirin vefat ettiği 557 (1162) yılından itibaren Musul ve civa­rında birkaç asır varlığını sürdüren bu tarikat, daha sonra şeyhe hürmet ve tazimde ileri gidip onu ilâhlaştırma noktasına kadar götüren bazı müfrit taraftarları vasıtasıyla Yezîdîliğe dönüş­türülmüştür. Başlangıçta tam manasıy­la Sünnî bir tarikat olan Adeviyye, böylece şeriat dışı bir tarikat haline gelmiştir. Bugün sadece Yezîdîlik’le ilgi­si dolayısıyla üzerinde durulan ve sohbetiyye adıyla da anılan tarikatın âdâb, erkân ve tarihî inkişafı hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklarda Adeviyye tari­katından çok bu tarikatın kurucusu ola­rak kabul edilen Adî b. Müsâfir hakkın­da bilgi mevcuttur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara