Adi bin Kab Kabilesi, Tarihi, Hakkında Bilgi

ADİ b. KÂ’B

Beni Adî b. Kâ’b.

Kurcyş kabilesinin Hz. Ömer’in de,  mensup bulunduğu bir kolu. Kabileye adını veren Adî b. Kâ’b’ın şe­ceresi Adnan’a kadar uzanır. Benî Adî, Câhiliye döneminde Kureyş’in diğer bü­yük kollarıyla birlikte Mekke yönetiminde söz sahibi olup sefaret görevini yü­rütüyordu. Kusay b. Kilâb’dan sonra Be­nî Abdüddâr ile Benî Abdümenâf ara­sında çıkan anlaşmazlıkta Benî Abdüddâr’ı destekleyen Benî Adî. Kabe’nin ta­miri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda çıkan ihtilâfta da yine Benî Abdüddâr ile iş birliği yapmış ve kan dolu bir kaba ellerini sokarak ölümleri pahasına da olsa bu şerefi baş­kalarına bırakmayacaklarına yemin etmişlerdi. Bu sebeple Adî b. Kâ’b ve on­larla birlikte aynı harekete katılan di­ğer kabilelere “Kan yalayanlar” (leakatü’d-dem) denilmiştir.

Benî Adî başlangıçta Hz. Peygam­ber’in İslâm’a davetine düşmanca bir tavır takınmış, fakat kabilenin ileri gelenlerinden Ömer b. Hattâb’ın müslü­man olması üzerine bu tavrını değiştir­mek zorunda kalmıştı. Nitekim Bedir Savaşı’nda müşriklerin safında yer alan­lar arasında bu kabileye mensup hiç kimse yoktu. Bizzat Hz. Ömer. Benî Adî mensuplarının tamamının Mekke’nin fethinden önce müslüman olduğunu ifade etmiştir. Ashâb-ı kiramdan Saîd b. Zeyd. Nuaym b. Abdullah ve Hâ­rice b. Huzâfe de bu kabileye mensup­tur.

Hicrî altıncı asırda varlıklarını sürdür­dükleri bilinen Adî b. Kâ’b oğullarının bir kısmı, o sırada Fatımî yönetiminde bulunan Mısır’a yerleşmişlerdi.

Bibliyografya
 
1- İbn Hişâm, es-Sire (nşr. Mustafa es-Sekkâ vdğr.), Kahire 1375/1955.
2- Zübeyrî, Nesebü Kureyş (nşr. E. Levi-Provençal), Kahire 1982.
3- Belâzürî, Ensâbü’t-eşrâf, I (nşr. Muhammed Hamlduilah), Kahire 1959.
4- İbn Hazm, Cemhere (nşr. Abdüsselâm M. Hârün), Kahire 1982.
5- İbn Haldun. el-‘İber, Bulak 1284-Beyrut 1399/1979.
6- Kalkaşendf, Nihâyetü’t-ereb, Beyrut 1405/1984.
7- Cevâd Ali, el-Mufaşşal fi târîhfl-‘Arab kablet-İslâm, Beyrut 1976-80. .
8- Kehhâle. Mu’cemü kabâ’ilil-Arab, Beyrut 1402/1982.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara