İslam'da, Kuran'da Ağaç İsimleri, Hakkında Bilgi

İslâm’da Ağaç
 
Kur’ân-ı Kerîm’de şecer veya şecere kelimesi hem ağaç hem de genel olarak bitki anlamında olmak üzere yirmi altı yerde geçmektedir. Bu anlamdaki kullanılış hadislerde de görü­lür.

Kur’an’da aynca hurma, nar, üzüm, incir ve zeytin gibi bazı ağaçlar ismen anılmakta, incir ve zeytin ağacı üzerine yemin edilmektedir. [bk. et-Tîn: 95/1] Yine Kur’an’da ağacın ilâhî lütuf ve kudretin eseri olarak yaratıldığı be­lirtilerek birçok canlının ağaç olmaksı­zın yaşayamayacağı gerçeğine dikkat çekilmiştir. [bk. en-Nahl: 16/10-11; en-Neml: 27/60] Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiği ve ilk oluşumun altı devirde mey­dana geldiğini anlatan hadise göre ağacın yaratılışı, yer kabuğunun ve dağla­rın teşekkülünden sonra üçüncü devre rastlar. [bk. Müslim, “Münâfıkin”, 27; krş. Fussılet: 41/9-10]

Göklerde ve yerde bulunan her şeyin, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hay­vanlar ve birçok insanın Allah’a secde ettiğini ifade eden âyetlerin tefsirin­de [bk. el-Hac: 22/18; er-Rahmân: 55/6.] ağaçların secdesi. Allah’ın iradesi doğ­rultusunda kendi türlerinin gereğini ye­rine getirerek fonksiyonlarını ifa etme­leri şeklinde yorumlanmıştır. Çeşitli hadis­lerde de ağacın zikir ve teşbihte bulun­duğu, ezanı duyduğu ve ezan okuyan hakkında hüsn-i şehâdette bu­lunacağı, bir nevi haberleşme görevi yaptığı ifade edi­lir. Nitekim Müslim ve Ahmed b. Hanbel gibi bazı muhaddislerin rivayet et­tiği bir hadise göre kıyamet kopmadan önce öyle bir zaman olacak ki müslümanlar yahudilerle savaşacak ve onla­rı yenecekler. Bu arada yahudiler taş veya ağaçların arkasında gizlenecekler. Ancak bunlar arkalarında yahudi bulun­duğunu müslümanlara haber verecek; “Yalnız garkad (sincan dikeninin büyü­ğüne benzer dikenli bitki), arkasında­ki yahudiyi saklayacak; çünkü o, yahu­di ağaçlarındandır”.

Hz. Peygamber ağaç motifini muhte­lif ifadelerinde teşbih unsuru olarak kullanmış, özellikle hurma ağacını öv­müş, bu ağacın yapraklarını dökmedi­ğini ve daima faydalı olduğunu hatır­latarak iyi ve hayır sever müslümanı bu ağaca benzetmiştir. Bir gün birbirine yakın iki kabrin yanından geçerken durmuş ve bu kabirlerde yatanlann bazı günahlan sebebiyle azap görmekte olduklarını haber vererek yaş bir hurma dalı getirtmiş, onu ikiye ayı­rarak kabirlerin üzerine koymuş ve şöyle demiştir:  “Belki bu dallar kuruyuncaya kadar azapları hafifletilir” . Böylece ağaçların Allah’ı teşbih et­tiği anlatılmak istenmiştir. Hz. Peygamber ağacın dikilmesine, yetiştirilmesine ve korunmasına büyük önem vermiş, bizzat kendisi de ağaç dikmiştir. Bir hadisinde en iyi sadaka­nın canlıya su vermek olduğunu belirtmiş, bir di­ğerinde de şöyle demiştir:  “Bir müslümanın diktiği ağaçtan insanların ye­dikleri, çaldıkları, kuşların ve öteki hay­vanların yedikleri, kısacası herhangi bir canlının o ağaçtan faydalandığı her şey onu dikip yetiştiren için makbul bir sa­dakadır”. Muhaddisler, eserlerinde ağaç dikmenin, sulamanın, yetiştirmenin ve koruma­nın önemi hakkında çeşitli bölümler dü­zenlemişler, konuyla ilgili kavlî ve fii­lî sünnetten örnekler vermişlerdir.

İslâm dininde insanlann ve diğer can­lıların sağlığı, beslenmesi, çeşitli geçim vasıtalarının sağlanması için çok gerekli olan ağacın korunması, lüzumsuz yere kesilmemesi konusuna da önem veril­miştir. Mekke’nin harem inde bulu­nan ağaçlann kesilmesi, bitkilerin ko­parılması Hz. İbrahim’den itibaren ya­saklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine’­de de belli sınırlar İçinde bir harem ta­yin etmiş, bu sınırlar içinde ağaç kesen ve uygunsuz davranışta bulunan kim­seye, “Allah’ın, meleklerin ve bütün in­sanlann laneti üzerine olsun” diyerek bedduada bulunmuştur. Yine Resûl-i Ekrem Tâifliler’e yazdığı mektupta (emirname) şehrin ağaçlarının kesilmeyeceğini, bel­li koruluklarda avlanmanın yasaklan­dığını, bu yasaklan çiğneyene ibret veri­ci cezaların uygulanacağını belirtmiştir.

Ağacın Hz. Peygamber’in mucizeleri açısından da ayrı bir önemi vardır. Siyer ve hadis kitaplarının kaydettiğine gö­re, özellikle peygamberliğinin yaklaş­tığı günlerde ve daha sonraki dönem­lerde dolaştığı yörelerdeki ağaçlar onu,”Esselâmü aleyke yâ Resûlellah!” diye­rek selâmlıyorlardı.

Aynca mu­cize kabilinden bir ağacın yerinden ay-nlarak Peygamber’in huzuruna geldi­ği, sonra da yerine döndüğü rivayet edi­lir.

Kur’ân-ı Kerim’de cennet tasvir edi­lirken ağaçlardan, bunların sarmaş do­laş dallanndan. yeşilliğinden, meyve ve gölgesinden bahsedilmiş, çeşitli hadis­lerde de cennet ağaçlarının bazı özel­likleri hakkında bilgiler verilmiştir (bk. İbn Kesir, ıi, 252-263). Yine bazı hadis­lerde müminlerin ruhiannın yeşil kuşlar görünümünde cennet ağacına tutun-duklan belirtilmiştir (bk. Tirmizî, “Fezâ-‘ilü’l-cihâd”, 13; İbn Mâce, “Cenâ’iz”, 4, “Zühd”, 32). Ancak bu tasvir, kıyametin vukuundan ve fiilen cennete girmeden önceki âhiret hayatına dair olmalıdır.

Kur’an’da ağaçlardan elde edilen ve İnsan hayatı için büyük Önem taşıyan meyvelere de temas edilerek bunların, Allah’ın kullanna birer ikramı olduğuna dikkat çekilmektedir (bk. M. F. Abdülbâki, “fâkihe”, “fevâkih” md.leri). Bunun gibi ağaçların sağladığı gölgenin de Önemli bir nimet ve imkân olduğuna işaret edilmektedir (bk. a.g.e., “fâkihe”, “fevâkih”, “zil” md.leri).

Kur’ân-ı Kerim’de özel vasıflarıyla anılan, övgü veya yergi ile anlatılan belli ağaçlar da vardır. Tûrisînâ’da yetiştiği, zeytin ve zeytinyağı sağladığı bildirilen ağacın (bk. el-Mü’mînûn 23/20) zeytin ağacı olduğunda ittifak vardır. Tûr’da Hz. Musa’ya nâzii olan vahiy bir ağaç vasıtasıyla, yani ağaçtan seslenilerek gelmiştir (bk. el-Kasas 28/30). Tefsirler­de bunun ne tür bir ağaç olduğu konu­su tartışılmış ve unnâb, semüre-mu-gaylân dikeni, Sincan dikeni veya Mûsâ ağacı, ulleyk (sarmaşık) veya böğürtlen olabileceği ileri sürülmüştür (bk. Elmalı-lı, V, 3730). Kur’an’da özellikle anılan ağaçlar şunlardır:

Şecer-i Ahdar.
 
“Yeşil ağaç” demek olup ilmi ve kudreti her şeye yeten Al­lah’ın bu ağaçtan ateş meydana getir­diği ve bunu insanların hizmetine ver­diği belirtilir. [bk. Yâsîn: 36/79-81; el-Vâkıa: 56/71-73] Müfessirler. şecer-i ahdarın çölde yetişen ve birbirine sürtüldüğü takdirde yaşken bile ateş çıkardığı bilinen merh ve afar ağacı olabileceğini belirtmişlerdir. Bazı çağdaş müfessirler bu tür âyetlerde elektriğin icadına da bir işaretin bulunduğu görüşündedirler. Şecer-i ahdan mutlak mânada ağaç ağaç fosil­lerinden oluşan kömür olarak anlamak da mümkündür.

Şeceretü’l-Huld.
 
“Ebediyet ağacı” de­mektir. Kur’an’da. Âdem ile Havva’nın bu ağaca yaklaşmaktan menedildikleri bildirilmekte [bk. el-Bakara: 2/35; el-A’râf: 7/19], ancak şeytanın, yasaklanan bu ağacı “Ebedî hayat ve saltanatın kay­nağı” şeklinde takdim ederek onların bu ilâhî yasağı çiğnemelerine sebep ol­duğu anlatılmaktadır. [ bk. Tâhâ: 20/120; krş. el-A’râf: 7/20-22; ayrıca bk. ADEM.]

Âdem ve Havva’dan kendisine yaklaş­mamaları istenen ve bazı âyetlerde sa­dece “Şu ağaç”, ibaresiyle geçen bu ağaç, dinî ve edebî literatü­rümüzde “Şecere-i memnûa” olarak da anılmaktadır.

Şecere-i mel’ûne. Lanetlenmiş ağaçtan maksat zakkum’dur.

Şecere-i Mübâreke.
 
“Allah göklerin ve yerin nurudur…” [en-Nûr: 24/35] meâliyle başlayan âyette geçen “Mübarek ağaç” terkibi, aynı âyetin devamında zeytin diye açıklanmış ve bu özel zeytin ağacının ne doğuya ne de batıya nisbet edilemeyeceği, yağının yanmadığı hal­de bile çevresini aydınlattığı ifade edil­miştir. Bu ağacın elektriği temsil ettiği­ni söylemek mümkündür. Bundan baş­ka söz konusu âyetteki “Mübarek ağaç” tabiriyle İslâm dini, nübüvvet müesse­sesi, Hz. İbrahim gibi tarih boyunca in­sanlığın hidayete ulaşmasında büyük Önem taşıyan müessese veya kişiler kastedilmiş olabilir.

Şeceretü’r-Rıdvân.

Hicretin altıncı yı­lında Hudeybiye Musâlahası’ndan ön­ceki nazik ve tehlikeli devrede müslümanların Hz. Peygamber’e ettikleri biata bey’atürıdvân, gölgesinde bu bia­tin yapıldığı ağaca da Allah’ın hoşnutlu­ğuna lâyık bir olayın hâtırasını taşıma­sı dolayısıyla şeceretü’r-Rıdvân (hoşnut­luk ağacı) denilmiştir. [bk. el-Feth: 48/18] Kaynaklar bu ağacın mugaylân türün­den semüre ağacı olduğunu belirtmek­tedir. Bey’atürıdvân’da hazır bulunan Müseyyeb b. Hazn’ın İfadesine göre, biata iştirak eden sahâbîler bir yıl son­raki ziyaretleri sırasında yerini unut­tukları için ağacı bulamamışlardır. An­cak müteakip yıllarda şeceretü’r-rıd­vân veya onun yerine başka bir ağaç zi­yaret edilerek altında namaz kılınma­ya başlanmış, durumu öğrenen Halife Ömer. zamanla kutsallaştırılacağı kay­gısıyla bu ağacı kestirmiştir.

Şecere-i Tayyibe, Şecere-i Habise.

Kur’ân-ı Kerîm’de güzel söz (kelime-i tayyibe) iyi ağaca, kötü söz (kelime-i habîse) de kötü ağaca benzetilmiştir [bk. İbrâhîm: 14/24-26] Bu âyetlerde “Güzel söz” ve “Kötü söz” den ne kastedildiği hakkında bilgi verilmemekle beraber iyi ve kötü ağaç tasvir edilmektedir. Buna göre iyi ağaç (secere-i tayyibe), kökü sağlam, göğe doğru dal budak salmış ve her mevsim meyve veren ağaçtır. Kötü ağaç ise kök­süz, kolayca koparılabilen kısa ömür­lü bir bitkidir. Müfessirler, bu âyette­ki “Güzel söz’ü kelime-i tevhid, iman veya müminin kendisi diye yorumlamış­lardır. Çoğunluğun kabul ettiği birin­ci yoruma göre güzel ağacın kökü mü­minin kalbi, gövdesi imanın kendisi, dalları da müminin gerçekleştirdiği iyi amellerdir. “Kötü söz” ise şirk ve in­kârdır. Bu, köksüz, kararsız, faydasız bir bitkiye benzer ki böyle bir bitkinin varlığıyla yokluğu birdir.

Tûbâ ağacı.
 
“Güzellik, iyilik, huzur ve rahatlık, göz aydınlığı”, ayrıca “En güzel, en hayırlı” mânalarına gelen tûbâ, Kur’ân-ı Kerîm’de iman ve iyi amel sa­hiplerine vaad edilmiştir. [bk. er-Ra’d: 13/29] Râgıb el-İsfahânî, bunun cen­netteki her türlü nimet, ölümsüz hayat, zevali bulunmayan şeref ve yücelik, sürekli zenginlik anlamlarına gelebile­ceğini kaydeder. Bazı Müfessirler de tûbânın cen­netteki bir ağacın adı olduğunu belirt­mişlerdir. Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği bir hadise göre Hz. Peygamber’e tûbânın dünya ağaçlarından hangisine benzediği sorulmuş, o da hiçbirine ben­zemediğini ifade etmiştir.

Yaktîn ağacı.

Kur’an’da, Hz. Yûnus’un denizden hasta olarak karaya çıkarıldı­ğı sırada çevresinde yaktîn türünden bir bitki bitirildiği ve vücudunun onunia örtüldüğü ifade edilir. [bk. es-Sâffât: 37/145-146] Kaynaklar yaktînin hızla geli­şip dal budak salan, yapraklan büyük, gövdesiz, kabak türünden bir bitki ol­duğunu kaydeder.

Zakkum ağacı.

Cehennemde biten ve cehennem halkının gıdası olacağı haber verilen ağaç. Kur’an’ın tasvirine göre tomurcuklan şeytanların başına benzer. Cehennem halkı bu ağacın meyvesiy-le karınlarını doyurmak zorunda kala­caklar, ancak bu şeyler karınlarında eri­miş madenler gibi kaynayacaktır. Son­ra suya kanmayan hastalar gibi devam­lı kaynar su içeceklerdir. [bk es-Sâffât: 37/62-67; ed-Duhân: 44/43-46; el-Vâkıa: 56/51-55] Müfessirler Kur’an’da;

“La­netlenmiş ağaç” [el-İsrâ: 17/60] diye ni­telendirilen ağacın da zakkum olduğu­nu kabul ederler (bk. zakkum).

BİBLİYOGRAFYA
 
1- İbn Hişâm. es-Sîre (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr), Kahire 1375/1955.
2- Müs­ned, I, 119, 265, 392, 410.
3- Buhârî, “Ezan”, 160. “Menâkıbü’l-enşâr”, 32, “Tefsir”, 17/9, 56/1, “Meğâzi”, 35, “Vudût” 55-56, “İlim”, 4, 5, “Medine”, 1, “Şirb”, 9.
4-  Müslim, “Münâfikîn”, 27, “Fiten”, 82, “Taha­ret”, 111, “Müsâkât”, 7, “İmân”, 310. “Tefsir”, 56/1.
5- İbn Mâce, “Cenâ’iz”, 4, “Menâsik”, 15, “Ezan”, 5, “Edeb”, 8, “Fiten”, 23, “Zühd”, 32.
6- Ebü Dâvûd. “Menâsik”, 95, 99, “Zekât”, 41.
7- Tirmizî, “Fezâ’ilü’l-cihâd”, 13, “Hac”, 14, “Menâkıb”, 6, “Fiten”, 23.
8- Taberî. Câmi’u’l-beyân, Bulak 1323-29-Beyrut 1398/1978.
9- Fârâbî. Fuşûşü’l-hikem (el-Mecmû içinde), Kahire 1325/1907.
10- BeyhakI, Detâ’ilü’n-nübüvve (nşr. Abdurrahman Muhammed Osman), Kahire 1389/1969.
11- Râgıb el-lsfahânî. el-Müfredât, “Tûbâ” md, İbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l-a’yün (nşr. M. Abdülkerîm Kâzım er-Râzî). Beyrut 1404/1984.
12- Fahreddin er-Râzî. Mefâtîhu’i-ğayb, Kahi­re 1934-62-Beyrut, ts. (Dâru Ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), XIX, 30, 50.
13- Nevevî. Şerhu Müslim, Kahire 1347-49-Beyrut 1392/1972.
14- İbn Kesîr, en-Nihâye (nşr Muhammed Fehim Ebü Abye), Riyad 1968.
15- İbn Kayyim, et-Tefsîrü’l-kayyim (nşr. M. Uveys en-Nedvî-M. Hâmid el-Fakkî), Kahire, ts. (Mektebetü’s-Sünneti’l-Muhammediyye).
16- Kamus Tercümesi, “Yakün” md, Alûsî, Rûhul-me’ânî, Bulak 1301-Beyrut, ts. (Dam İhyâi’t-türâsi’l-Arabî), XXIII, 55-56; XXVII, 149-150.
17- Sââtî, ei-Fethu’r-rabbâni, Beyrut, ts. (Dâru Ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), XXIII, 186-187.
18- Elmalılı. Hak Di­ni Kuran Dili, İstanbul 1960.
19- M. Hamîdullah. el-Veşâ’iku’s-siyâsiyye, Kahire 1941.
20- Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, İstanbul 1404/1984.
21- Wensinck, Miftâhu künûzis-sünne, “Şecer” md.
22- M. F. Abdülbâkî. Mu’cem, “Fâkihe”, “Fevâkih”, “Zil” md.’leri.
23- Ö. Rıza Doğrul-Kâmil Miras. “Ağaç”, İTA, I, 118-122.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara