Calvin ve Hıristyanlık'ta Din Eğitimi

Din Eğitimi

Hıristiyan anlayışına göre, dinin özünü inan oluşturur, inan da eğitimle, öğretimle değil Kutsal Kitap’a uymakla, onun buyruklarını olduğu gibi yerine getirmekle sağlanır. Us, kendi başına gerçeğe ulaşamaz, inanın egemenliği altına girmediği sürece, doğru yargıda bulunamaz. Usu aydınlatan yalnız inandır. İnan, ayrıca, bir Tann vergisidir, Tanrı kayrasıyla kazanılan bir ışıktır.

Calvin, Batı’da ilk olarak, dinin bir eğitim, öğretim işi olduğu görüşünü ileri sürenler arasındadır. inanı temel ilke edinen din, us ilkelerine dayalı bir öğrenimle, eğitimle varlığım sürdürebilir. Gerçekte dinle inan özdeştir, birinin olmadığı yerde öteki de bulunamaz. Bu nedenle, dini bir çıkar aracı olmaktan kurtarmak için, soyut bir inan varlığı olarak görmenin, Kutsal Kitap’a, özünü anlamadan inanmanın, yararı yoktur. Din eğitimi, kilisenin egemenliğini sürdürmek değil, insanları aydınlatmak, tanrısal gerçekleri daba kolay anlaşılır bir duruma getirmek içindir. Kilisenin uyguladığı öğretim-eğitim yöntemi, dini, dinle ilgisi olmayan olayların içine sürüklemiş, kaynağından uzaklaştırmıştır. Onu bu çıkmazdan kurtarmak için başlangıçtaki durumunu öğrenmek, eğitim kurumlarını yeniden düzenlemek gerekir. Kilise, Calvin’in düşüncelerine karşı çıkmış, geleneğe bağlı kalan ve bilimsel olmayan bir eğitimi savunmuştu. Calvin’in, ortaya attığı görüşler yayılmaya başlayınca, kilise çevrelerinde de, din eğitiminin daha tutarlı ve çağın gelişimine uygun nitelikte bir temele oturtulması gereğine inananlar çoğaldı.

Calvin’den sonra, Hıristiyan toplumunda, “Calvincilik” adıyla bir mezhep doğdu. Toplum kurumlarını, gelenekçi din anlayışına göre değil de, Hıristiyanlık’ın başlangıçtaki özüne yaraşır biçimde düzenleme amacı güden bir eğitim-öğretim yönteminin uygulanmasına çalışıldı. Öte yandan din eğitiminin bilimsel gelişmeler dışında kalmamasına da çalışıldı. Bu yeni inanç kurumu, Tanrı ile insan arasına girmenin gereksiz olduğunu ileri sürdü. Kilisenin eğitici, öğretici bir yöntemle çalışması gereğini savundu. Bu görüşünün yanı sıra, Calvincilik ilkelerine dayalı bir tanrıbilim oluşturuldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski