Cemal Uşşaki Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CEMAL UŞŞAKİ ( ? – 1751 )

Türk, sufi. Uşşakiye tarikatının Cemaliye kolunu kurmuştur.

Asıl adı Mehmed Cemaleddin’dir. Edirne’de doğdu, İstanbul’da öldü. Doğduğu kentte öğrenim gördükten sonra, Uşşakiye tarikatı şeyhlerinden Bağdatlı Hamdi Efendi’ye halife oldu. Gülşeni tarikatı şeyhi Haşan Sezaî de yetişmesinde çok etkili oldu. 1742’de İstanbul’a geldi. Edirnekapı dışındaki Haramı Ahmet Paşa tekkesine şeyh oldu.

Uşşakiye tarikatının Cemaliye kolunu kurdu. Ünlü sufilerden Salahaddin Uşşaki’yi yetiştirdi. Uşşa-kiler arasında pîr-i sani (ikinci pır) olarak tanındı. Altmış yaş dolaylarında iken öldü.

Sanat amacı gütmeden yazdığı şiirleri bir Divan halinde toplanmıştır. Vahdet-i vücud (Varlık birliği) düşüncesini anlatan şiirleri de olmakla birlikte daha çok Tevhid (Birleme) düşüncesini işlemiştir. Divan’m ayrıca 94 beyitlik bir Uşşaki silsilenamesi vardır.

• YAPITLAR (başlıca): Divan, (Millet Kütüphanesi, Ali Emirî manzum eserler, No. 82; Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü, No. 3734/1).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara