Hermann Conring Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CONRING, Hermann (1606-1681)

Alman bilim adamı. Alman hukuk tarihinin kurucusudur.

9 Kasım 1606’da Almanya’nın Kuzey Denizi sahilinde Norden’de doğdu. 12 Aralık 1681’de Helm-stedt kentinde öldü. Helmstedt ve ve Leiden üniversitelerinde öğrenim gördü. 1632’de doğa felsefesi profesörü, 1636’da tıp profesörü, 1659’da da siyaset bilimi profesörü oldu.

Çok yönlü bir bilim adamıydı. Hukuk, siyaset bilimi, tarih ve iktisat alanlarına önemli katkıları oldu. Tıp ve din konusundaki yazılarının yanında tarih üzerine çok sayıda araştırması, hukuk tarihi, kamu hukuku ve kilise hukuku üzerine incelemeleri vardır. Tıp alanında Harvey’in kan dolaşımıyla ilgili buluşunu destekleyerek benimsenmesine çalıştı.

Aristotelesçi felsefenin izleyicilerindendi. incelemelerinde tümevarım yöntemini kullandı. Karar vermeden önce gerçekliğin ne olduğu konusunda titiz bir arayış içinde olurdu. Çok iyi bir gözlemciydi. Bulgularını eleştirel bir anlayış içinde dile getirdi.

Siyaset bilimi alanındaki en önemli çalışması devletlerin ilk kez sistemli biçimde ele alınışı olan Notitia rerum publicarum (“Devlet Üzerine Düşünceler”) adlı kitabıdır. Conring bu kitabında devletleri Aristoteles’in sınıflandırmasına göre ele almış, çok sayıda devleti “causa finalis” (devletin amaçları),“ma-terialis” (nüfus ve ulusal ekonomi), “formalis” (devlet biçimi) ve “efficiens” (devlet yönetimi) açılarından karşılaştırmalı biçimde incelemiştir.

Conring, döneminin egemen iktisat öğretisi olan Merkantilizm’e karşı çıkmış ve serbest rekabeti savunmuştur. Examen rerum politicarum potiorum totius orbis (“Devlet TeorileriÜzerine İnceleme”) adlı kitabında, daha sonra Graunt ve Petty’nin geliştireceği “siyasi aritmetik”in temellerini atmıştır, iktisat alanında olduğu gibi nüfus konusunda da ondan çok daha sonra geliştirilen istatistiksel yöntemlerle çözülebilecek sorunlar üstünde çalışmıştır.

Conring, özellikle hukuk tarihi konusundaki çalışmalarıyla ün kazanmıştır. Alman hukuk tarihinin kurucusu sayılır. De origine juris germanici liber unus (“Cermen Hukukuna İlişkin Yazıların Kökeni Üzerine”) adlı kitabında Roma hukukunun 1135’te III. Lothar Anayasası’yla Almanya’ya girdiği konusundaki yaygın inanca karşı çıkmıştır. Roma hukukunun 15. yy’dan önce Almanya’da uygulanmadığını, ayrıca daha sonra Roma hukukunun benimsenmesinin Almanya’yı ulusal gereksinimlerine uygun bir genel hukuk geliştirmekten alıkoymadığını savunmuştur.

Conring çalışma yöntemiyle ve ortaya koyduğu yapıtlarla döneminin ilerisinde olmuştur. Vardığı sonuçların bir çoğu, döneminde bilimsel kaynakların yetersiz olmasına karşın bugün bile geçerliliğini korumakta ve doğrulukları yeni araştırmalarla kanıtlanmaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): De origine, juris germanici liber unus, 1643, (“Cermen Hukukuna İlişkin Yazıların Kökeni Üzerine”); De Germanorum imperio Romano, 1644, (“Roma Cermen İmparatorluğu”); De finibus împerii Germanici, 1654, (“Cermen İmparatorluklarının Sonu”); Notitia rerum publicarum, 1660, (“Devlet Üzerine Düşünceler”); De çivili prudentia, 1662, (“Siyasette Basiret Üzerine”); Examen rerum publicarum potiorum totius orbis, 1662, (“Devlet Teorileri Üzerine İnceleme”); Propo-litica, 1663, (“Siyaset Açısından”); De aerario, 1663, (“Devlet Hâzinesi Üzerine”); De vectigalibus, 1663, (“Devlet Gelirleri Üzerine”); De contributionibus, 1669, (“Ödemeler”); Opera omnia, J.W. Goebel (der.) 7 cilt, 1730, (“Tüm Eserler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara