Bernard Pottier Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

POTTIER, Bernard (1924)

Fransız, dilbilimci. Yapısalcı anlambilimin (semantik) önde gelen uygulayıcılarındandır.

Sorbonne Üniversitesi’nde eğitim gördü. Bordeaux, Strasbourg, Paris X, Paris IV, Paris III üniversitelerinde genel dilbilim ve İspanyolca, Ecole Pratique des Hautes Etudes’de ise Amerika yerli dilleri konusunda ders verdi. Paris’teki CNRS’de (Centre National du Recherche Scientifique-Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi) yöneticilik yaptı.

Başlıca inceleme konuları Amerikan yerli dilleri, Portekizce ve İspanyolca, genel dilbilim ve anlambilim olan Pottier’nin dilbilim çalışmaları Yapısalcı Dilbilim Okulu’nun görüşleri çerçevesinde biçimlenmiştir. Saus-sure’ün dil kuramını geliştiren Fransız dilbilimci Gustave Guillaume (1883-1960) ile Kopenhag Dilbilim Çevresi’nin kurucularından L.Hjelmslev’in anlambilim konusundaki çalışmalarından etkilenmiştir. Dilin anlam yapısını çözümlerken, anlam birimciklerini (seme), yani sözcüklerin en küçük ayırdedici anlam birimlerini saptamaya ve sınıflandırmaya yönelmiştir. Anlambilimi, kavrambilim (semasioloji) ve adbilimden (onomastik) oluşan iki ayrı inceleme yöntemi üzerine temellendirir. Kavrambilimse! inceleme, bir dilin gösterenlerinden (signifıant) yola çıkarak bunların belirttiği gösterilenleri (signifıe) inceler. Adbiiimsel inceleme ise, anlamsal yapılardan ve kavramlardan (yani gösterilenden) kalkarak anlatımı, sözdiziminin (sentaks) yapısını (yani gösterenleri) inceler.

Pottier, geliştirdiği anlambilim yöntemini, dilbilgisine, dillerin sınıflandırılmasına ve tüm dillerdeki ortak özelliklerin saptanmasına uygulamış ve bu alanlardaki çalışmalarıyla yapısal anlaınbilimin başarılı uygulayıcılarından biri olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): SystemaUque des elements de rela-tion, 1962, (“Bağıntı Öğelerinin Dizgeselliği”); Recberches sur l’analyse senıantlque en lingnistique et en traduction mecaniejue 1963, (“Dilbilimde ve Mekanik Çeviride Anlamsal Çözümleme Üzerine Araştırmalar”); Introduction d l’etude des structures grutnmaticales fondamentales, 1966, (“Teme! Dilbilgisi Yapılarının İncelenmesine Giriş”); Pre-serıtation de la lınguıstıque: fondements d dne ihsas te 1967, (“Dilbilimin Sunuluşu: Bir Kuramın Temelleri”); Linguisti-qne generale: tbeorie et description, 1974, (“Genel Dilbilim: Kuram ve Betimleme”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara