Edgar Quinet Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

QUINET, Edgar (1803-1875)

Fransız tarihçi ve siyaset felsefecisi. Toplumlara dinsel görüşlerin biçim verdiğini ileri sürmüştür.

17 Şubat 1803’te Bourg-en-Bresse’de doğdu, 27 Mart 1875’te Paris’te öldü. Strasbourg’da, Cenevre’ de, Paris’te ve Heidelberg’de öğrenim gördükten sonra 1820’de Paris’e yerleşti. Bu dönemde büyük ilgi duyduğu Alman felsefesi üzerine çalıştı ve 1825’te J.G.FJerder’in Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (“İnsanlık Tarihinin Felsefesi Üstüne Düşünceler”) adlı kitabını Fransızca’ya çevirdi. Kitaba yazdığı önsözle Fransız filozof V.Cousin’in ve Fransız tarihçi J.Michelet’nin ilgisini çekti ve onlarla dost oldu.

1833’te yayımladığı ve tarih boyunca insanlığın ilerlemesini konu alan Ahasverus adlı epik şiir kitabıyla edebiyat çevrelerinde ün kazandı, 1839’da Lyon Üniversitesi’nin Yabancı Edebiyat Kürsüsü’ne profesör atandı. 1842’de Paris’teki College de France’ta ders vermeye başladı. Orada Michelet’yle birlikte kilise karşıtı görüşleri savunarak Katoliklik’i ve özellikle Cizvitler’i eleştirdi. Vicdan ve anlatım özgürlüğünü savunan demokratik ve cumhuriyetçi görüşleri 1846’da görevinden uzaklaştırılmasına neden oldu.

Fransa Kralı Louis Phileppe’i iktidardan uzaklaştıran ve II.Cumhuriyet’in ilanıyla sonuçlanan 1848 Devrimi’ne etkin bir biçimde katıldı. Kurucu Meclis’e ve Yasama Meclisi’ne üye seçildi. 1851’de Louis-Bonaparte’ın gerçekleştirdiği bir darbeyle Il.Cumhuri-yet’e son vererek imparatorluk yönetimini ilan etmesinin ardından sürgüne gönderildi. 1851-1858 arasında Belçika’mn Brüksel kentinde, 1858-1870 arasında İsviçre’nin Montreux kentinde yaşadı. 1870’te III.Na-poleon’un devrilmesinden sonra Paris’e döndü. Ertesi yıl Ulusal Meclis’e seçildi. Bu görevi sırasında okullardan din eğitimini kaldıran eğitim reformunun gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

Tarih felsefesini din temeline dayandıran Quinet, toplumlara dinsel görüşlerin biçim verdiğini ileri sürmüştür. Ona göre Hint toplumunun kast yapısı Hindu Tanrılan’nın çeşitliliğinin, İbrani toplumsal örgütlenmesindeki birlik ise Musevi dinindeki tek Tanrı düşüncesinin sonucudur. Fransız Devrimi üzerine yaptığı çalışmalarda bu devrimin dinsel bir devrim olmadığı ve Fransız toplumuna Protestanlık’ı benimsetmediği için başarısızlıkla sonuçlandığını ileri sürmüştür.

• YAPITLAR (başlıca): La Grece moderne, 1830, (“Çağdaş Yunanistan”); Ahasverus, 1833; Le genie des religions,1842, (“Dinlerin Ayırdedici Özellikleri”); La revolution religieuse ou XIX siecle, 1857, (“19.yy’da Dinsel Devrim”), Oeuvres completes, 1857-1895, 30 cilt, (“Toplu Yapıtlar”); La revolution, 1865, (“Devrim”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorumlar