Edgar Quinet Kimdir, Hayatı, Eserleri , Hakkında Bilgi

Edgar Quinet (1803-1875), 19. yüzyıl Fransız düşünürü, yazarı ve tarihçisidir. Quinet, siyasi, sosyal ve dini konularda etkili olan bir düşünce adamıydı. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi konuları savunan görüşleriyle tanınır. Quinet, 1803 yılında Fransa'nın batısındaki Loire bölgesinde doğdu. Paris'te eğitim gördü ve edebiyat, felsefe ve tarih alanlarında çalışmalar yaptı. Gençlik yıllarında Katolik Kilisesi'nden etkilendi, ancak daha sonra eleştirel bir tutum geliştirdi ve kilisenin despotik yapısını eleştirdi. Quinet, Fransız Devrimi'nin ardından siyasi olaylara aktif olarak katıldı. Monarşiye karşı çıktı ve cumhuriyetçi bir görüşe sahip oldu. Demokrasi, milliyetçilik ve insan hakları gibi konuları ele aldığı birçok önemli eser yazdı. Ayrıca dini baskıya karşı çıktı ve fikir özgürlüğünün savunucusu oldu. Tarih alanında da çalışan Quinet, Orta Çağ'ın karanlık dönemi olarak gördüğü Katolik Kilisesi'nin egemenliği altındaki dönemleri eleştirdi. İnsanların düşünce ve özgürlüklerinin sınırlanması nedeniyle bu dönemdeki gelişmenin engellendiğini savundu. Quinet, 19. yüzyıl Fransız düşünce hayatında etkili olan Saint-Simonculuk, sosyalizm ve romantizm gibi akımlara da yakın durdu. Eserleri, tarih, felsefe, edebiyat ve siyaset konularında birçok önemli düşünceyi içermektedir. Edgar Quinet, Fransız düşünce geleneğinde önemli bir yere sahip olmuş ve düşünceleriyle pek çok kişi üzerinde etkili olmuştur. Özellikle demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi konulara getirdiği vurgu, onun düşünce dünyasının önemli bir parçası haline gelmesini sağlamıştır.
1825’te J.G.FJerder’in Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (“İnsanlık Tarihinin Felsefesi Üstüne Düşünceler”) adlı kitabını Fransızca’ya çevirdi. Kitaba yazdığı önsözle Fransız filozof V.Cousin’in ve Fransız tarihçi J.Michelet’nin ilgisini çekti ve onlarla dost oldu.

1833’te yayımladığı ve tarih boyunca insanlığın ilerlemesini konu alan Ahasverus adlı epik şiir kitabıyla edebiyat çevrelerinde ün kazandı, 1839’da Lyon Üniversitesi’nin Yabancı Edebiyat Kürsüsü’ne profesör atandı. 1842’de Paris’teki College de France’ta ders vermeye başladı. Orada Michelet’yle birlikte kilise karşıtı görüşleri savunarak Katoliklik’i ve özellikle Cizvitler’i eleştirdi. Vicdan ve anlatım özgürlüğünü savunan demokratik ve cumhuriyetçi görüşleri 1846’da görevinden uzaklaştırılmasına neden oldu.Fransa Kralı Louis Phileppe’i iktidardan uzaklaştıran ve II.Cumhuriyet’in ilanıyla sonuçlanan 1848 Devrimi’ne etkin bir biçimde katıldı. Kurucu Meclis’e ve Yasama Meclisi’ne üye seçildi.
1851’de Louis-Bonaparte’ın gerçekleştirdiği bir darbeyle Il.Cumhuri-yet’e son vererek imparatorluk yönetimini ilan etmesinin ardından sürgüne gönderildi. 1851-1858 arasında Belçika’mn Brüksel kentinde, 1858-1870 arasında İsviçre’nin Montreux kentinde yaşadı. 1870’te III.Na-poleon’un devrilmesinden sonra Paris’e döndü. Ertesi yıl Ulusal Meclis’e seçildi. Bu görevi sırasında okullardan din eğitimini kaldıran eğitim reformunun gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

Tarih felsefesini din temeline dayandıran Quinet, toplumlara dinsel görüşlerin biçim verdiğini ileri sürmüştür. Ona göre Hint toplumunun kast yapısı Hindu Tanrılan’nın çeşitliliğinin, İbrani toplumsal örgütlenmesindeki birlik ise Musevi dinindeki tek Tanrı düşüncesinin sonucudur. Fransız Devrimi üzerine yaptığı çalışmalarda bu devrimin dinsel bir devrim olmadığı ve Fransız toplumuna Protestanlık’ı benimsetmediği için başarısızlıkla sonuçlandığını ileri sürmüştür.


Edgar Quinet bazı önemli yapıtları:


"Alemagne" (1836): Almanya'nın tarihini ve kültürünü ele alan bu eser, Quinet'in tarih yazımındaki yenilikçi yaklaşımını yansıtır. Alman düşünce ve kültürünün Fransız entelektüelleri üzerindeki etkisini inceler.
"La Révolution" (1839): Fransız Devrimi'nin tarihini ele alan bu kitap, devrimin sosyal, siyasi ve entelektüel etkilerini inceler. Quinet, devrimi demokratik bir dönüşüm süreci olarak görür ve halkın özgürlüğü için mücadele eden kahramanlarını vurgular.
"Les Origines de la France contemporaine" (1865-1872): Bu beş ciltlik eser, Fransız tarihinin çağdaş döneminin kökenlerini inceler. Orta Çağ'ın karanlık dönemi olarak gördüğü Katolik Kilisesi'nin egemenliği altındaki dönemleri eleştirir ve Fransa'nın ilerlemesini engelleyen unsurları tartışır.
"La Création" (1870): Bu eser, evrim ve yaratılış arasındaki çatışmayı ele alır. Quinet, bilimsel ve dini düşünce arasındaki ilişkiyi tartışır ve insanın evrim sürecindeki yerini inceler.
"Prométhée" (1866): Quinet'in en ünlü şiirlerinden biridir. Bu epik şiirde, mitolojik kahraman Prometheus'un özgürlük arayışı ve insanoğlunun ilerlemesi sembolik olarak ele alınır.
Bu eserler, Edgar Quinet'in tarih, felsefe, edebiyat ve siyaset konularındaki düşüncelerini yansıtmakta ve entelektüel dünyaya önemli katkılarda bulunmaktadır.
Daha yeni Daha eski