Erich Rothacker Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

ROTHACKER, Erich (1888-1965) Alman, filozof, sosyolog ve psikolog. İnsanın dünya ile olan ilişkilerinden kaynaklanan bir yaşam felsefesi geliştirmeye çalışmıştır.

12 Mart 1888’de Pforzheim’da doğdu, 11 Ağustos 1965’te Bonn’da öldü. Ortaöğrenimini doğduğu ilde bitirdikten sonra, başta Berlin Üniversitesi olmak üzere, Almanya’nın değişik kurumlannda sosyoloji,psikoloji, felsefe ve tarih okudu. Özellikle W.Dilthey ve Heinrich Maier’in görüşlerinden etkilenerek bütün çalışmalarını kültür sorunları üzerinde yoğunlaştırdı. 1928’de, daha önce öğrenim gördüğü, Bonn Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev aldı. Ölünceye değin kaldığı bu kentte kendisine büyük bir ün sağlayan özgün yapıtlarını yazdı. 1951’de İstanbul’a gelerek Edebiyat Fakültesi’nde felsefenin temel sorunlarını içeren konferanslar verdi.

Rothacker’in ilgi alanı psikolojiden felsefe ve kültür tarihine dek uzar. Düşüncelerinin odağı insan ve başarıları gibi sorunlardır. Bu sorunlara çözüm getirebilmek için tarih felsefesi, kültür felsefesi, tinsel bilimlerde yöntem, tarihte gelişmeler ve bunalımlar diye adlandırdığı değişik konular üzerinde durur. Ona göre önemli olan kültür ve dünya görüşü kavramlarının tarih süreci içinde doğuşu, gelişimi ve etki alanmı açıklamaktır. Bu sorunlar aydınlığa çıkarılırsa uygarlığı yaratan öğeleri anlamak kolaylaşır. Çünkü ulusların tarihi “devlet” denen kurumun son biçimini almasıyla başlar, kültürü ise kendine özgü belli kavramlara yeni bir içerik kazandırmayı gerektirir. Yunan’da logos, kosmos, eidos, metron, Romalılar’da v’ırtus, potestas, res publica, humanitas, imperium gibi kavramlar o uluslarm kültür bakımından hangi doğrultuda yürüdüklerini gösterir.

Rothacker’a göre “tarihsel oluşumun kaynağı devlet ve devletin erk istenci de tarihi devinime iten nedendir”. Devlet sürekli bir gelişmenin, kültür alanında ilerlemenin yarattığı biçimlenme dir. Bu biçimlenmenin türü, o devlette bulunan bireyler topluluğunun dünya görüşünü ve kültür anlayışını yansıtır.

• YAPITLAR (başlıca): Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1920, (“Tinsel Bilimlere Giriş”); Logik und Systematik der Geisteswissenscbaften, 1926, (“Tinsel Bilimlerin Dizge ve Mantığı”); Geschichtsphilosophie, 1934, (“Tarih Felsefesi”); Probleme der Kulturantropologie,\9M>, (“Kültür Antropolojisinin Sorunları”); Mensek und Ge-schichte, 1944, (“İnsan ve Tarih”); Geschichtliche Entıvicklung und Geschichtliche Krisen, 1951, (Tarihte Gelişme ve Krizler).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara